ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τρ. Κύπρου: Κέρδη 50 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο 2022

Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας μειώθηκαν κατά €79 εκατ., ή 6%, κατά το β’ τρίμηνο 2022

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου για το α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 1 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021. Την ίδια ώρα, τα κέρδη της εταιρίας για το β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 29 εκατ., σε σύγκριση με 21 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022.

Το σύνολο κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε €2,070 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με €2,069 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και με €2,059 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε €1,850 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με €1,849 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και με €1,839 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.6% στις 30 Ιουνίου 2022 και 14.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (αναφέρεται ως ‘αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και ΣΕΑ) σε σύγκριση με 14.6% στις 31 Μαρτίου 2022 και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση (αναφέρεται ως ‘αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση’) και με 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση). Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2022, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά κυρίως από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από τις προβλέψεις και απομειώσεις, την πληρωμή κουπονιού στους κατόχους Χρεογράφων Κατηγορίας 1 (AT1) και τις μεταβολές στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Σε αυτή την ανακοίνωση, οι κεφαλαιακοί δείκτες (και οι αναπροσαρμοσμένοι κεφαλαιακοί δείκτες) στις 30 Ιουνίου 2022 περιλαμβάνουν επισκοπημένα κέρδη για το α’ εξάμηνο 2022, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

Συνολικά η Τράπεζα Κύπρου, αναμένει να επιτευχθεί απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% το 2023 και να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια 2024 και 2025, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων.

Στο 5,7% τα ΜΕΔ

Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου μειώθηκαν κατά €79 εκατ., ή 6%, κατά το β’ τρίμηνο 2022 (αποτελούμενα από καθαρές οργανικές μειώσεις ΜΕΔ ύψους €74 εκατ. και περαιτέρω καθαρών μειώσεων ΜΕΔ ύψους €5 εκατ. που αφορούν πωλήσεις ΜΕΔ (εισροών ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ μείον εκροών ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ)), σε σύγκριση με μείωση ύψους €96 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2022 σε €1,168 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 (σε σύγκριση με €1.247 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €568 εκατ. σε €600 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022. Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 10.6% του συνόλου των δανείων στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 11.4% στις 31 Μαρτίου 2022 και 12.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, στην ίδια βάση, δηλ. περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που κατηγοριοποιούνται ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώνεται σε 5.7% με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 58% στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με 59% στις 31 Μαρτίου 2022 στην ίδια βάση, δηλ. περιλαμβανομένων χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που κατηγοριοποιούνται ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως. Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 59% με βάση τα στοιχεία στις 30 Ιουνίου 2022.

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014 και αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.4 δις ή 96% σε €0.6 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά πάνω από 57 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε 5.7%. Το Συγκρότημα έχει ήδη επιτύχει μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια και βρίσκεται σε σωστή πορεία ώστε να επιτύχει τον στόχο του για ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% μέχρι το τέλος του 2022 και λιγότερο από 3% μέχρι το τέλος του 2025.

Νέος δανεισμός 537 εκατ.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε €11,047 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022, σε σύγκριση με €10,964 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 και €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά 2% από την αρχή του έτους.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το β’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €537 εκατ., (σε σύγκριση με €622 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2022) και ανήλθε σε €1,159 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022 (σε σύγκριση με €894 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2021) αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό κατά την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας (α’ εξάμηνο 2019) και διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η ετήσια αύξηση είναι κυρίως λόγω αύξησης στα δάνεια σε όλους τους τομείς, με τη μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα μεγάλων επιχειρήσεων. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το β’ τρίμηνο 2022 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €238 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €196 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €145 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €55 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €48 εκατ.

Κόστος προς έσοδα

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το 2022 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κοντά στα σημερινά επίπεδα σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση σε περίπου 65% (mid-60s), αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των εσόδων στο βελτιωμένο περιβάλλον επιτοκίων και τις συνεχείς προσπάθειες της διεύθυνσης για περιορισμό του κόστους. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το 2023 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω σε περίπου 50%, καθώς οι αποτελεσματικές ενέργειες μείωσης στον αριθμό του προσωπικού και των καταστημάτων, οδηγούν σε ουσιαστική μείωση κόστους το 2023.

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €100 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2022, σε σύγκριση με €101 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021, στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της επίδρασης των Εθελοντικών Σχεδίων Αποχώρησης Προσωπικού τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα τρίμηνα, της ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, και παρά τον αυξανόμενο πληθωρισμό. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το β΄ τρίμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Το Συγκρότημα εργοδοτούσε 3,422 άτομα στις 30 Ιουνίου 2022 σε σύγκριση με 3,395 άτομα στις 31 Μαρτίου 2022 και 3,438 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιούλιο 2022 το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού, μέσω του οποίου περίπου 550 υπάλληλοι είχαν εγκριθεί για αποχώρηση με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €99 εκατ., το οποίο αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τρίτο τρίμηνο. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑ, ο συνολικός αριθμός του προσωπικού μειώνεται κατά περίπου 16% και η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή περίπου 19% του κόστους προσωπικού.

Δήλωση σχετικά με τις προτάσεις Lone Star

Η Τράπεζα Κύπρου σχετικά με την πρόταση της Lone Star αρκέστηκε στην εξής δήλωση:

Σε ανακοίνωση στις 19 Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από LSF XI Investments LLC (‘Lone Star’) και βεβαίωσε ότι είχε λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη στρατηγική του Συγκροτήματος και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρές, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για τις ικανότητες του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση