ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελληνική: Κέρδη 17,7 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο 2020

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.804 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και σημείωσαν μείωση 21% σε σύγκριση με €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Newsroom K

Το κέρδος για την 1η εξαμηνία του 2020 για την Ελληνική Τράπεζα ανήλθε σε €17,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €59,1 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019. Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Τράπεζας ανήλθε στο 19,8% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,2%.

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.804 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και σημείωσαν μείωση 21% σε σύγκριση με €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1.333 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 και σε €1.804 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Γενικά, η μείωση των ΜΕΧ οφείλεται στις μη συμβατικές διαγραφές αξίας περίπου €0,5 δισ. που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020, καθώς και στις αποπληρωμές και εξυγίανση που ανήλθαν σε περισσότερο από €100 εκατ. κατά την 1η εξαμηνία του 2020, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως λόγω των αθετήσεων και των δεδουλευμένων τόκων.

Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν στις 30 Ιουνίου 2020 σε €952 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.435 εκατ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €1.076 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.225 εκατ.).

Διαγραφές δανείων

Κατά τη 2η τριμηνία του 2020 η Τράπεζα προχώρησε με περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικές διαγραφές επί της μεικτής λογιστικής αξίας ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΧ και αντίστοιχα μείωσε το συσσωρευμένο ποσό απομείωσης που σχετίζεται με αυτό το χαρτοφυλάκιο με το ίδιο ποσό. Το χαρτοφυλάκιο που επηρεάζεται αποτελείτο από ΜΕΧ που παρουσίαζαν μεγάλες καθυστερήσεις και που ήταν σε αθέτηση πέραν των 4 ετών. Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Σε συνέχεια της εφαρμογής των μη συμβατικών διαγραφών, η μειχτή λογιστική αξία αντικατοπτρίζει καλύτερα το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό για κάθε χορήγηση.

Στα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας σημειώνεται πως, μπορεί στο μέλλον να πραγματοποιήσει επιπρόσθετες μη συμβατικές διαγραφές στην μεικτή λογιστική αξία των ΜΕΧ όπου υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα ανάκτησης με βάση την διαθέσιμη εξασφάλιση και στρατηγική ανάκαμψης που θα ακολουθηθεί.

Τα έξοδα προσωπικού για την 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθαν σε €61,8 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 50% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (1η εξαμηνία του 2019: 46%). Σε σύγκριση με τα €59,0 εκατ. την 1η εξαμηνία του 2019, τα έξοδα προσωπικού την 1η εξαμηνία του 2020 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 5%. Οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση ήταν μισθολογικές αυξήσεις που ανακοίνωσε ο Όμιλος τον Οκτώβριο του 2019 και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τα έξοδα προσωπικού για τη 2η τριμηνία του 2020 ήταν μειωμένα κατά 4% σε σχέση με τα €31,5 εκατ. την 1η τριμηνία του 2020, κυρίως λόγω της εξοικονόμησης κόστους ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου των περιοριστικών μέτρων του COVID-19 καθώς και λόγω χαμηλότερων υπερωριών και κόστος εποχικού προσωπικού.

Cost to income

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για 1η εξαμηνία του 2020 διαμορφώθηκε στο 66,0% σε σύγκριση με 63,7% την 1η εξαμηνία του 2019 (αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα), ενώ τη 2η τριμηνία του 2020 ανήλθε στο 63,9% (1η τριμηνία 2020: 68,1%). Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων και την εισφορά στο ΣΕΚ, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2020 και τη 2η τριμηνία του 2020, ήταν 59,1% και 58,5% αντίστοιχα (1η τριμηνία του 2020: 59,7%). Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων (1η εξαμηνία του 2019 η εισφορά στο ΣΕΚ ήταν μηδενική), ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθε στο 58,1%.

Πόσοι μπήκαν στο μορατόριουμ

Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19) εφαρμόστηκε μορατόριουμ σε επιλέξιμα άτομα ή νομικές οντότητες σε διάφορους τομείς (αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων για περίοδο εννιά μηνών). Το ποσό των μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 που υπόκεινται σε μορατόριουμ για την αποπληρωμή δανείων ανήλθε σε €2,8 δισ.

Cash

Στις 30 Ιουνίου 2020 , οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14,6 δισ.) και αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €13,6 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,0 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,0 δισ.). Η μείωση ύψους 2% οφειλόταν κυρίως στις εκροές καταθέσεων κατά την 1η εξαμηνία του 2020 ως επακόλουθο των αρνητικών καταθετικών επιτοκίων που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/ νομικών οντοτήτων.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη 1η εξαμηνία του 2020 ανήλθε σε €439,4 εκατ. (2019: €812,3 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθαν σε €6.830 εκατ., ελαφρώς μειωμένες κατά 6% σε σύγκριση με €7.244 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 1% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 21% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) οφείλεται σε περίπου €0,5 δισ. μη συμβατικών διαγραφών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020. Οι αποπληρωμές και η εξυγίανση ανήλθαν σε πάνω από €100 εκατ. κατά 1η εξαμηνία 2020, υποδεικνύοντας πιο ποιοτική απομόχλευση. Κατά τη 1η εξαμηνία 2020 χορηγήσεις ύψους €527 εκατ . διαγράφηκαν (2019: €216,8 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων5 της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε στο 21,1% (31 Δεκεμβρίου 2019: 21,4%).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Προσωρινός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

“Η πανδημία Covid-19 συνεχίζει να επηρεάζει την κυπριακή και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, με τη σταδιακή επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης.

Βασική μας προτεραιότητα όλο αυτό το διάστημα ήταν η προστασία της υγείας του προσωπικού και των πελατών μας, συνεχίζοντας να εξυπηρετούμε τη διευρυμένη πελατειακή μας βάση. Από την πρώτη στιγμή αυτής της κρίσης θέσαμε άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας με στόχο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια 22,22% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 487%) είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας σε αυτές τις άνευ προηγουμένου δύσκολες στιγμές. Κατά την 1η Εξαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ανήλθε στα €439 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, προχωρήσαμε στην αναστολή των δόσεων για περίπου από 21 χιλιάδες πελάτες με δάνεια ύψους €2.8 δισ, ενώ η Τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης.

Ακολούθως της αποχώρησης του πρώην Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή μας κ. Ιωάννη Μάτση θα ήθελα να διαβεβαιώσω όλους τους πελάτες μας ότι για εμάς στην Ελληνική Τράπεζα οι εργασίες συνεχίζονται «ως συνήθως» δίνοντας έμφαση στη Σταθερότητα, στη Συνοχή και στην Ανθεκτικότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στρατηγικούς μας στόχους και στη μετεξέλιξη της Τράπεζας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει ανώτερα προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία και τη δέσμευσή τους σε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και την ψήφο εμπιστοσύνης τους. Τους διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μία ευέλικτη και κερδοφόρα τράπεζα.”

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X