ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ελληνική: Κέρδη 40 εκατ. στο εννιάμηνο 2020

Οι ζημιές απομείωσης περιλαμβάνουν 47,3 εκατ. χρέωση που σχετίζεται με τον αντίκτυπο της πανδημίας

Newsroom K

Το κέρδος για την εννιαμηνία του 2020 στην Ελληνική Τράπεζα ανήλθε σε €40,0 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος ύψους €89,4 εκατ. την εννιαμηνία του 2019.

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων3, ανήλθε στα €49,7 εκατ. για την εννιαμηνία του 2020 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €11,9 εκατ. την εννιαμηνία του 2019. Η αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€47,3 εκατ.).

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 20,6% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,51%1, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Σημειώνετα πως, οι ελάχιστοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου με ισχύ από 1 Ιανουάριου 2020, έχουν καθοριστεί σε 14,45%, 9,55% και 11,65% αντίστοιχα13.

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.650 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €2.276 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση ύψους 27% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1.185 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και σε €1.808 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Γενικά, η μείωση των ΜΕΧ οφείλεται σε περίπου €0,5 δισ. και περίπου €0,1 δισ. μη συμβατικών διαγραφών που πραγματοποιήθηκαν τη 2η τριμηνία του 2020 και 3η τριμηνία του 2020 αντίστοιχα, καθώς και στις αποπληρωμές και εξυγίανση που ανήλθαν σε περίπου €150 εκατ. κατά την εννιαμηνία του 2020, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως λόγω των νέων αθετήσεων και των δεδουλευμένων τόκων. Οι τερματισμένοι λογαριασμοί οι οποίοι περιλαμβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε €872 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.435 εκατ.). Οι μεικτές χορηγήσεις με ρυθμιστικά μέτρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €996 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1.225 εκατ.).

2.8 δισ. σε μορατόριουμ

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά τη εννιαμηνία του 2020 ανήλθε σε €712,3 εκατ. (2019: €812,3 εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εξετάζοντας παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €6.748 εκατ., μειωμένες κατά 7% σε σύγκριση με €7.244 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 3% ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 27% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) οδηγήθηκε σε μη συμβατικές διάγραφες εύρους περίπου €500 εκατ. και περίπου €80 εκατ. που πραγματοποιήθηκαν τη 2η τριμηνία του 2020 και 3η τριμηνία του 2020 αντίστοιχα. Οι αποπληρωμές και η εξυγίανση ανήλθαν σε περίπου €150 εκατ. κατά την εννιαμηνία του 2020, υποδεικνύοντας υψηλής ποιότητας απομόχλευση. Κατά την εννιαμηνία του 2020 χορηγήσεις ύψους €627,2 εκατ5. διαγράφηκαν6 (2019: €216,8 εκατ.). Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Τράπεζας στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθε στο 20,8% (31 Δεκεμβρίου 2019: 21,4%).

Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού (COVID-19) εφαρμόστηκε μορατόριουμ σε όλα τα επιλέξιμα άτομα ή νομικές οντότητες σε διάφορους τομείς (αναστολή δόσεων κεφαλαίου και τόκων για περίοδο εννιά μηνών). Το ποσό των μεικτών χορηγήσεων σε πελάτες που υπόκεινται σε μορατόριουμ για την αποπληρωμή δανείων ανήλθε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 σε €2,8 δισ. (εξαμηνία 2020: €2,8 δισ.).

Cost to Income

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα3 για την εννιαμηνία του 2020 διαμορφώθηκε στο 66,7% σε σύγκριση με 66,4% για την εννιαμηνία του 2019 (αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα), ενώ τη 3η τριμηνία του 2020 ανήλθε στο 68,1% (2η τριμηνία 2020: 63,9%). Αναπροσαρμόζοντας για τον Ειδικό Φόρο Πιστωτικών Ιδρυμάτων, την συνεισφορά στο ΣΕΚ και την Αποζημίωση πρόωρης αφυπηρέτησης, ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την εννιαμηνία του 2020 και τη 3η τριμηνία του 2020, μειώνεται σε 59,0% και 58,9% αντίστοιχα.

Δήλωση Μεταβατικού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου:

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις στην Κύπρο ήταν άνευ προηγουμένου. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με την κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας κάτω από αυτές τις ιδιόμορφες συνθήκες. Ο ρόλος μας αυτή τη στιγμή είναι πιο κρίσιμος από ποτέ.

Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Από την αρχή της κρίσης θέσαμε επιτυχώς σε εφαρμογή το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας με στόχο τη συνεχή εξυπηρέτηση και υποστήριξη του κοινού. Σε αυτό το πλαίσιο επανεξετάζουμε διαρκώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας αναλόγως, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Τα αποτελέσματα της Τράπεζας για την εννιαμηνία επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ισχυρή κατάσταση της οικονομικής θέσης μας σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,5% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%) είμαστε σε πολύ καλή θέση για να στηρίξουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Κατά την εννιαμηνία του 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν ανήλθε σε €712 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας της κατάστασης της οικονομικής θέσης μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες πλέον έχουν μειωθεί στο 17,6% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ)

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει προϊόντα, υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και απρόσκοπτη εμπειρία στους πελάτες μας. Παράλληλα, έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειές μας για την εκπαίδευση και μεταφορά των πελατών μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης. Με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρούμε ότι οι πελάτες μας έχουν αγκαλιάσει αυτές τις προσπάθειες, καθώς πέραν του 80% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών.

Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς τους συναδέλφους για τη σκληρή εργασία, τη δέσμευσή τους, και την ανθεκτικότητα που επιδεικνύουν, κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Εντείνεται η αντιπαράθεση E.E. - AstraZeneca

«K. Kyriakidou, to oti exete to idio provlima me 2 diaforetikes etereies mallon dixni pos to provlima ...»
G.  |  21:34

Αυτοδιοίκηση στη This is Cyprus

« “Οι πολιτικοί και οι πάνες πρέπει να αλλάζονται συχνά και για τον ίδιο λόγο.” Mark Twain»
Leon  |  14:08

Ένταση μεταξύ Βρετανίας-ΕΕ λόγω καθυστέρησης στα εμβόλια της AstraZeneca

«H ipokrisia tis EE se olo tis to megaleio... apo to 2016 katigorousate ton Trump gia protectionism kai ...»
Gq5yc6  |  11:22

Πρόεδρος: Με διάγγελμα ανακοινώνει μέτρα κατά διαφθοράς

«Aν ο Αναστασιάδης παραδεχτεί ότι είναι μέρος της διαφθοράς, θα τον παραδεχτώ! »
ΑΚΑ  |  10:08

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση