ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΚΕΔΙΠΕΣ: Αποπλήρωσε στο κράτος 310 εκατ. το 2022

Είχε ταμειακές εισροές 114,1 εκατ. ευρώ το Δ’ Τρίμηνο 2022 – Συνολικά, 438,8 το έτος 2022, οι υψηλότερες ετήσιες εισροές από τη δημιουργία της

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Το τέταρτο τρίμηνο πραγματοποιήθηκε καταβολή ποσού ύψους 80 εκατ. ευρώ έναντι της Κρατικής Βοήθειας από την ΚΕΔΙΠΕΣ, αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €310εκ. το 2022 και σε €880εκ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018. Η μελλοντική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ενδεχόμενη επέκταση των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ για απόκτηση ακινήτων στα πλαίσια του σχεδίου «Eνοίκιο Έναντι Δόσης» (Mortgage to Rent) σύμφωνα με τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €114,1εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 22,5% έναντι €93,1εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2022, και μείωση 1,2% έναντι €115,5εκ. του Δ’ Τριμήνου 2021. Οι εισπράξεις του Δ’ Τριμήνου από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €113,0εκ. ή 1,66% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €6.818εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2022.

Οι ετήσιες ταμειακές εισροές για το 2022 ανήλθαν στα €438,7εκ. σημειώνοντας αύξηση 8,9%, σε σχέση με τις εισροές €403,0 για το 2021. Οι ετήσιες εισπράξεις 2022 από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €413,4εκ. ή 5,9% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.027εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι και τις 31/12/2022 ανήλθαν σε €1.663εκ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €1.589.9εκ. ή 19,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ. κατά την 1/9/2018.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €25,9εκ., αυξημένες κατά 2,8% από €25,2εκ. το Γ’ Τρίμηνο του 2022 και μειωμένες κατά 22,5% από €33,4εκ. το Δ’ Τρίμηνο του 2021.

Οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για το 2022 ανήλθαν στα €106,4εκ. μειωμένες κατά 6% από €113,2 εκ. για το 2021.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.144εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2022 από €6.236εκ. στο τέλος του Γ’ Τριμήνου του 2022 και €6.422εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου του 2021. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε στο 16,6% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων ανήλθε σε 34,1%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €178εκ. για το Δ’ Τρίμηνο 2022 έναντι €167εκ. για το Γ’ Τρίμηνο 2022. Οι συνολικές λύσεις για το έτος 2022 ανήλθαν σε €663εκ. σε σχέση με €683εκ. για το 2021.Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Δ’ Τρίμηνο 2022 ανήλθαν στα €3.268εκ. ή 44,3% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2022 διαμορφώθηκαν σε €6.863εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €130εκ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €562εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €631εκ. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 ανήλθε στο 16,8% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 32,4%.

Οι καθαρές ταμειακές ροές, μετά την εξόφληση των δαπανών και υποχρεώσεων του Δ’ Τριμήνου 2022 ανήλθαν στα €88,1εκ., σημειώνοντας αύξηση 30,3% έναντι €67,6εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2022, και αύξηση 33,7% έναντι €65,9εκ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2021. Οι καθαρές ταμειακές ροές μετά την εξόφληση των δαπανών ανήλθαν σε €322,5εκ για το 2022 σε σχέση με €254,0εκ. το 2021 και σε €928.6εκ. σωρευτικά από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Δήλωση του Προέδρου του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρου Παπαδόπουλου

To 2022 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς πετύχαμε τις υψηλότερες ετήσιες ταμειακές εισροές, από την ίδρυση της Εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν στα €438,8εκ. Καταβάλαμε επίσης τη μεγαλύτερη ετήσια αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά, που ανήλθε στα €310εκ.

Το Δ’ Τρίμηνο του 2022 οι ταμειακές εισροές ανήλθαν στα €114,1εκ. αυξημένες κατά 22,5% σε σύγκριση με €93,1εκ. για το Γ’ Τρίμηνο του 2022, και παρέμειναν σε παρόμοια ψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Δ’ Τρίμηνο 2021.

Ωστόσο, οι συνεχόμενες καθολικές αναστολές εκποιήσεων, όπως είχαμε προειδοποιήσει αρκετές φορές και στο παρελθόν, έχουν πλέον αρχίσει να επηρεάζουν σοβαρά τις δραστηριότητες μας, γεγονός που υπολογίζεται ότι θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στις λύσεις/ταμειακές εισροές, από το 1ο Τρίμηνο του 2023.

Χαιρετίζουμε την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη μη επέκταση της αναβολής των εκποιήσεων και ευελπιστούμε να επιλυθεί το πρόβλημα των συνεχών καθολικών αναστολών των εκποιήσεων με μία ολοκληρωμένη, τελική και πάνω από όλα λειτουργική λύση και να αφεθεί το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των εκποιήσεων, να λειτουργήσει κανονικά ούτως ώστε να μπορέσουμε να χειριστούμε αποτελεσματικά τους μη συνεργάσιμους χρεώστες και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του χαρτοφυλακίου μας.

Το Δ’ Τρίμηνο προχωρήσαμε σε νέα καταβολή ποσού ύψους €80εκ. έναντι της Κρατικής Βοήθειας, με το συνολικό ποσό αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας σε μετρητά να ανέρχεται στα €310εκ. το 2022 και σε €880εκ. από την έναρξη των εργασιών της Εταιρείας.

Το μέγεθος και ο χρόνος για την επόμενη μελλοντική αποπληρωμή κρατικής βοήθειας είναι πλέον άμεσα συνυφασμένα με την ενδεχόμενη απόκτηση ακινήτων στα πλαίσια του σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης», ενώ σημειώνουμε ότι σήμερα η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει σημαντική ρευστότητα (άνω των €150εκ.).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση