ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Κεφαλαιαγορά: Επέβαλε διοικητικές κυρώσεις 2,9 εκατ. το 2022

Δύο νέες ομάδες εποπτευόμενων οντοτήτων κάτω από την αρμοδιότητα της ΕΚΚ

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Οι ευρωπαίοι Πάροχοι Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης και οι Πάροχοι Πανευρωπαϊκών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων έρχονται κάτω από την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Κάνοντας τον ετήσιο απολογισμό των πεπραγμένων της ΕΚΚ στη διάρκεια διάσκεψης Τύπου, ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι η ΕΚΚ συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογική αναβάθμισή της και την προληπτική εποπτεία του τομέα, διασφαλίζοντας ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των επενδυτών και της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης της αγοράς.

Ο Δρ. Θεοχαρίδης δήλωσε ότι στο τέλος του 2022 ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων ανήλθε στις 837 από 806 το 2021, καταγράφοντας άνοδο 3,85%, ενώ βρίσκονται υπό διαδικασία εξέτασης για αδειοδότηση περίπου 100 νέες αιτήσεις. Σε σύγκριση με το 2019, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, η άνοδος ήταν της τάξης του 12,19%.

Ανάπτυξη τομέα

Εντός του 2022 εγκρίθηκαν συνολικά 86 αιτήσεις για απόκτηση άδειας διαφόρων τύπων οντοτήτων κάτω από την εποπτεία της ΕΚΚ. Παράλληλα, απορρίφθηκαν 6 αιτήσεις για απόκτηση άδειας ΚΕΠΕΥ από την ΕΚΚ και αποσύρθηκαν από τους ενδιαφερόμενους 15 αιτήσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων απόκτηση άδειας ΚΕΠΕΥ και συλλογικών επενδύσεων.

Όπως δήλωσε ο Δρ. Θεοχαρίδης, ο εποπτικός ρόλος της ΕΚΚ θα διευρυνθεί περαιτέρω καθώς έρχονται κάτω από την αρμοδιότητά της δύο νέες ομάδες εποπτευόμενων οντοτήτων. Πρόκειται για τους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (ΠΥΣΧ), οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τη Δημοκρατία, πανευρωπαϊκά στη βάση του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2020/1503. Έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η Δήλωση Πολιτικής και η σχετική Οδηγία και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Η άλλη ομάδα αφορά στους Πάροχους Πανευρωπαϊκών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan European Pension Product - PEPP) που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2019/1238. Τον Νοέμβριο του 2022 η ΕΚΚ ορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ως μια από τις Αρχές για την εξέταση, αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων τους.

Εποπτικό έργο

Το Τμήμα Εποπτείας το 2022 μεταξύ άλλων πραγματοποίησε 359 εξ’ αποστάσεως, θεματικούς και επιτόπιους ελέγχους σε ΚΕΠΕΥ, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων για αναφορά συναλλαγών/συμβάσεων παραγώγων. Επίσης, διενήργησε 119 εξ αποστάσεως ελέγχους επί εγγράφων και παρακολούθηση των απαιτήσεων σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων. Παράλληλα, εντός του 2022 το Τμήμα συνέχισε την παρακολούθηση των διαδικτυακών πρακτικών μάρκετινγκ των ΚΕΠΕΥ μέσω του εξειδικευμένου συστήματος, το οποίο της επιτρέπει να συλλέγει και να αναλύει πληροφορίες σε σχέση με αυτές. Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του διαφημιστικού υλικού σε πέραν των 10 ΚΕΠΕΥ και από τα μέχρι στιγμής ευρήματα έχουν εντοπιστεί ενδεχόμενες παραβάσεις. Οι ΚΕΠΕΥ κλήθηκαν να προβούν στις κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει. Επίσης, βρίσκεται υπό εξέταση το διαφημιστικό υλικό άλλων 37 ΚΕΠΕΥ.

Το Τμήμα Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιτόπιων ελέγχων για 14 εποπτευόμενες οντότητες και βρίσκεται στην ολοκλήρωση 15 ελέγχων για τους οποίους πιθανόν να προκύπτουν ενδεχόμενες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Το Τμήμα Ερευνών και Παρακολούθησης της Αγοράς προχώρησε σε 15 εισόδους-έρευνες, ολοκλήρωσε 39 έρευνες και στο τέλος του 2022 βρίσκονταν σε εξέλιξη άλλες 48 έρευνες.
Μετά την στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη λήψη περιοριστικών μέτρων από
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας τα εποπτικά Τμήματα της ΕΚΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις καλώντας τις εποπτευόμενες οντότητες να υποβάλουν πληροφορίες σε σχέση με τις επιχειρηματικές σχέσεις με πρόσωπα που υπόκεινται στις κυρώσεις.

Το 2022, η ΕΚΚ επέβαλε διοικητικές κυρώσεις περίπου €2,9 εκατ., εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία αφορούσε πρόστιμα και συμβιβασμούς σε ΚΕΠΕΥ. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις πέραν των €4,2 εκατ., εκ των οποίων πέραν των €3,6 εκατ. αφορούσαν ΚΕΠΕΥ. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν επιβληθεί πρόστιμα και έγιναν συμβιβασμοί ύψους €34,2 εκατ.

Τεχνολογική αναβάθμιση

Εντός του 2023 θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία συστήματος ελέγχου και διαχείρισης αιτήσεων για αδειοδότηση από την ΕΚΚ. Με την ολοκλήρωση του συστήματος όλες οι αιτήσεις για την αδειοδότηση εποπτευόμενων οντοτήτων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, καθώς επίσης και όλες τις αλλαγές που υποβάλλουν κατά καιρούς οι εποπτευόμενοι όπως για παράδειγμα τα μέλη των ΔΣ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η δημιουργία διαδικτυακής πύλης που θα αφορά στη διαδικασία εγγραφής και εξέτασης για την απόκτηση των διαφόρων πιστοποιήσεων που προσφέρει η ΕΚΚ. Μέσω της πύλης τα πιστοποιημένα πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα μέσω κωδικού να διαχειρίζονται ηλεκτρονικά όλες τις πληροφορίες που θα αφορούν τις πιστοποιήσεις τους και να υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση και επανεγγραφή στα μητρώα που είναι πιστοποιημένοι.

Όσον αφορά στην προληπτική εποπτεία εντός του 2022 έγιναν νέες αναβαθμίσεις στο σύστημα του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων για τους Εποπτευόμενους (Risk Based Supervision Framework,RBS-F), ώστε να λαμβάνει υπόψιν όλες τις εξελίξεις και αλλαγές που ενδεχομένως να ενέχουν κινδύνους για την αγορά. Επίσης στο πλαίσιο της διεύρυνσης του RBS-F με την ενσωμάτωση δεικτών κινδύνου που αφορούν τις βιώσιμες επενδύσεις (ESG factors και Climate related risks), έχει υποβληθεί αίτημα στη Διεύθυνση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG REFORM) στο πρόγραμμα παροχής τεχνικής στήριξης για το 2023 (TSI 2023).

Εντός του 2023 αναμένεται και η ολοκλήρωση του Πλαισίου Διαχείρισης Επιχειρησιακών Κινδύνων (Enterprise Risk Management Framework), το οποίο ξεκίνησε το 2020.

Το 2022 η ΕΚΚ απέκτησε επίσης το σύστημα αναφορών Power BI, το οποίο αποτελεί μια καινοτόμα πλατφόρμα αναφορών και αναλύσεων.

Ο Δρ. Θεοχαρίδης αναφέρθηκε και στις νέες ευρωπαϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον Τομέα αναφέροντας ότι εντός του 2023 η ΕΚΚ θα προχωρήσει στην έκδοση Δήλωσης Πολιτικής αναφορικά με την οριστικοποίηση των κανόνων για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών μέσω καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων.

Επιμόρφωση

Η ΕΚΚ δίνει μεγάλη βαρύτητα και στην επιμόρφωση των επενδυτών ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τους κινδύνους και τις αποδόσεις που περιλαμβάνονται στις διαφορετικές επιλογές επενδύσεων. Στην προώθηση και ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και ειδικά ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, εντάσσεται και η θεσμοθέτηση της ετήσιας βράβευσης δύο φοιτητών Πανεπιστημίων, όπου η ΕΚΚ προσφέρει χρηματικό βραβείο συνολικού ύψους €1000.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση