ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Την Πέμπτη νέο πακέτο βοηθείας 2 δισ. για τις επιχειρήσεις

Θα περιλαμβάνει ποσοστό χρημάτων από τα κρατικά ταμεία και κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες για παραχώρηση δανείων

Newsroom K

Μετά την ανακοίνωση του πακέτου μέτρου 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της οικονομίας και των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την στήριξη της υγείας από την Κυβέρνηση την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη θα ανακοινωθεί νέο μέτρο ενίσχυσης της οικονομίας που φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό των 2 δισ. ευρώ θα είναι επιπλέον των ήδη 700 εκατ. που έχουν ανακοινωθεί για τη στήριξη της κυπριακής οικονομίας και ελαχιστοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερο των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Από αυτά τα χρήματα, μόλις μερικά εκατομμύρια θα έχουν δημοσιονομική επίπτωση, καθώς τα άλλα θα έχουν σκοπό μόνο να ανοίξουν τα ταμεία τους οι τράπεζες και να δώσουν εύκολα δάνεια σε επιχειρήσεις που τα έχουν ανάγκη για τη στήριξη της ρευστότητάς τους.

Όπως αναφέρεται σε προσχέδιο του Σχεδίου, το οποίο εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, «σκοπός του Σχεδίου είναι η παραχώρηση κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι δύο δισεκατομμυρίων ευρώ σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβαν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό την παραχώρηση δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση του κορωνοϊού»

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στα €2 δισ., εκ των οποίων €1,7 δισ. καλύπτει δάνεια προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενους και τα €300 εκατομμύρια μεγάλες επιχειρήσεις. Ο Υπουργός δύναται να αναθεωρήσει τα πιο πάνω όρια μεταξύ των επιχειρήσεων αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η κυβερνητική εγγύηση καλύπτει τις ζημιές που θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν με βάση το Σχέδιο, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών (90% η Δημοκρατία και 10% τα πιστωτικά ιδρύματα).

Οι ζημιές καθορίζονται ως οι λογιστικές ζημιές (προβλέψεις), όπως ορίζονται και δημοσιεύονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του εκάστου πιστωτικού ιδρύματος, που θα προκύψουν από τα ακόλουθα:

-             Για χορηγήσεις που θα καταστούν μη εξυπηρετούμενες η ζημιά καθορίζεται ως η λογιστική ζημιά/πρόβλεψη (συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων). Στο τέλος της διαδικασίας ανάκτησης της συμβατικής ταμειακής ροής μέσω ρευστοποίησης της εξασφάλισης, η πραγματική ζημιά επαναπροσδιορίζεται βάσει της πραγματοποιήσιμης ζημιάς και καταλήγει είτε σε επιπλέον απαίτηση από το πιστωτικό ίδρυμα είτε σε επιστροφή χρημάτων προς τη Δημοκρατία.

-             Εξυπηρετούμενες χορηγήσεις στις οποίες θα υπολογιστούν λογιστικές προβλέψεις στην βάση των πολιτικών έκαστου πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτές ορίζονται και δημοσιεύονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του έκαστου πιστωτικού ιδρύματος.

Νοείται ότι η κυβερνητική εγγύηση δεν θα καλύπτει πρόσθετα ποσά δανείων μετά την αρχική παραχώρηση ποσού από τις τράπεζες, καθώς και οποιεσδήποτε χρεώσεις οτιδήποτε ποσών πέραν του επιτοκίου, συμπεριλαμβάνοντας την κεφαλαιοποίηση τόκων, ενώ νοείται επίσης ότι οποιαδήποτε πληρωμή από τον δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων πιστώνεται στο δάνειο.

Η περίοδος ισχύος του Σχεδίου καλύπτει νέα δάνεια που θα εκδοθούν από τις 2 Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 με βάση το Σχέδιο και η κυβερνητική εγγύηση θα καλύπτει τις ζημιές για την περίοδο μέχρι 6 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου.

Παράλληλα υπάρχει περιορισμός της διάρκειας του δανείου μέχρι τα 6 έτη.

Σύμφωνα πάντα με το κείμενο, δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλες οι Επιχειρήσεις καθώς και οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι ανεξαρτήτου τομέα, και η κυβερνητική εγγύηση καλύπτει Επιχειρήσεις καθώς και Αυτοτελώς Εργαζόμενους που δεν ήταν προβληματικές και δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31.12.2019, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοϊού.

Εκτός του σχεδίου μένουν επιχειρήσεις καθώς και αυτοτελώς εργαζόμενους που κατείχαν κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019 μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Στο σχέδιο εμπίπτουν δάνεια σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους με ημερομηνία έκδοσης από τις 2 Απριλίου 2020 και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020, αλλά και υφιστάμενα δάνεια σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους που δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31.12.2019, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοιού.

«Σκοπός παραχώρησης δανείων είναι η κάλυψη των αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων των Επιχειρήσεων και Αυτοτελώς Εργαζομένων», αναφέρεται στο κείμενο.

Παράλληλα, το Σχέδιο καλύπτει και την έκδοση τρεχούμενων λογαριασμών, που δεν θα υπερβαίνει το 50% του ποσού που παραχωρείται προς Αυτοτελώς Εργαζόμενο, στο 25% προς ΜΜΕ και στο 15% προς μεγάλη επιχείρηση.

H κυβερνητική εγγύηση θα καλύπτει μέχρι την πρώτη εκταμίευση του ανάλογου ποσού και θα λαμβάνονται για σκοπούς υπολογισμού της απαίτησης οποιαδήποτε πληρωμή από τον δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων, αναφέρεται.

Ανώτατο ποσό δανείου

Σύμφωνα με το σχέδιο, το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει: (Ι) το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιβαρύνσεων καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στον τόπο των επιχειρήσεων, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στη μισθοδοσία των υπεργολάβων) για το 2019 ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος.

Στην περίπτωση Επιχειρήσεων ή Αυτοτελώς Εργαζομένων που δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον υπολογιζόμενο ετήσιο μισθό για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, ή (2), το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης ή του Αυτοτελώς Εργαζόμενου κατά το έτος 2019 ή (3) σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και βάσει σχεδίου ρευστότητας που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου για τους επόμενους 18 μήνες σε σχέση με Μικρομεσαία Επιχείρηση και Αυτοτελώς Εργαζόμενο και στους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Επιτόκια

Τα επιτόκια θα κυμαίνονται αναλόγως του αν υπάρξει εξασφάλιση και αναλόγως της διάρκειας του δανείου. Επίσης, υπάρχει κατηγοριοποίηση αναλόγως του αν ο δανειολήπτης είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, μικρομεσαία επιχείρηση και μεγάλη επιχείρηση.

Θα κυμαίνονται από 0,75% για ένα δάνειο με εξασφάλιση διάρκειας ενός έτους για έναν αυτοτελώς εργαζόμενο και θα φτάνουν μέχρι και 1,0% για διάρκεια έξι χρόνων. Για μια ΜΕΕ τα επιτόκια θα κυμαίνονται από 1,0% για ένα δάνειο ενός έτους και θα φτάνουν μέχρι 1,5% για έξι έτη, ενώ για μεγάλες επιχειρήσεις ένα δάνειο με εξασφάλιση ενός έτους θα φέρει επιτόκιο 1,0% και φτάνει μέχρι 2% για έξι έτη. Για δάνεια χωρίς εξασφάλιση θα υπάρχει μια έκτακτη επιβάρυνση της τάξης του 0,5%.

Εξάλλου, το σχέδιο προνοεί ως μέγιστη παραχώρηση δανείων κατά πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 25% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων, εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, το πιο πάνω όριο δύναται να αναθεωρηθεί στην βάση των δηλώσεων συμμετοχής στο Σχέδιο από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τα δικαιούχα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να δηλώσουν στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι την 30ην Απριλίου 2020 την συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Για δάνεια που παραχωρούν πριν την δήλωση της συμμετοχής τους δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.

Τέλος Κυβερνητικής Εγγύησης

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις παραχωρούνται στα πιστωτικά ιδρύματα έναντι κατάλληλου τιμήματος υπό μορφή προμήθειας με τρόπο τέτοιο που αφαιρεί οποιοδήποτε ίχνος κρατικής ενίσχυσης στα πιστωτικά ιδρύματα.

Η τιμολόγηση της καταβαλλόμενης προμήθειας ανέρχεται στο 90% του Συνολικού Επιτοκίου εκάστου δανείου, μετά που θα αφαιρεθούν 50 μονάδες βάσης για κάλυψη λειτουργικών κοστών , κόστους χρηματοδότησης και κόστους κεφαλαίων.

Τέλος, το σχέδιο προνοεί μηχανισμούς ελέγχου, με τα πιστωτικά ιδρύματα να καλούνται, μεταξύ άλλων, να υποβάλλουν σε εξαμηνιαία βάση στο Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονικό αρχείο με αναλυτική κατάσταση των δανείων που παραχωρήθηκαν, να υποβάλλουν σε ετήσια βάση τις σχετικές απαιτήσεις τους με βάση το Σχέδιο.

ΣΧΟΛΙΑ

Ελπίζω να μην αρχίσει το γλύψιμο των δακτύλων

Ανδρέας Μάλης Μαυρομιχάλης

Άμεση αναστολή δόσεων των ήδη υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δάνειων για να αποφύγουμε καινούργια κόκκινα δάνεια.

Demetris

Ο διεφθαρμένος, διαπλεκόμενος υπηρέτης της ολιγαρχίας, αντί να επιβάλει έγκαιρα προληπτικά μέτρα δηλ. να κλίσει τα σύνορα με τις χώρες που ο ιός ήταν σε έξαρση, Ελλάδα, Ιταλία, ΗΒ κτλ, που θα μας προστάτευαν πραγματικά από την εξάπλωση του ιού, έκλεισε τέσσερα οδοφράγματα για να τινάξει στο αέρα την επανεκλογή του Ακιντζι στη βόρεια δημοκρατία, θέλοντας να προωθήσει την εκλογή ενός διχοτόμηστη ηγέτη στη τ/κ κοινότητα, ώστε να επιβάλει πιο εύκολα τη λύση δυο κρατών.
Ο άλλος λόγος που έκλεισε τα περάσματα , χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος προστασία της δημόσιας υγείας, ήθελε παράλληλα να τραβήξει την προσοχή του κόσμου από τα απανωτά σκάνδαλα διαφθοράς, της βουτηγμένης σε απατεωνιές διακυβέρνησης του, και να ενίσχυση περεταίρω τον εθνικισμό , ρατσισμό , ανάμεσα στις δυο ακοινώνητες.
Μόνο αποτροπιασμό μπορεί να προκαλεί αυτή η αθλιότητα διαχειρίσεις της παρούσας κατάστασης, που παίζει στα ζόρια της πολίτικης καπιταλιστικής σκακιέρας και του οικονομικού ανταγωνισμού των αστικών τάξεων, την υγεία ολόκληρης της κοινωνίας.

levant

Αγαπητέ levant, ανεξαρτήτως του αν έχεις δίκιο ή όχι, προτιμότερο να βάλεις την γλώσσα-δηλητήριο στην θήκη μέχρι να περάσει το κακό. Μετά, το συζητάμε με πολύ καλύτερες συνθήκες.

Ad Veritatum
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση