ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στις αγορές για 200 εκατ. η Ελληνική

Στο 10,25% το κουπόνι του ομολόγου, ενώ με τη συνολική ζήτηση καλύφθηκε κατά 4 φορές το βιβλίο

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Ελληνική Τράπεζα βγήκε στις αγορές την Τρίτη 7 Μαρτίου με έκδοση ομολόγου MREL μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Το ετήσιο τοκομερίδιο (κουπόνι) της Ελληνικής ανήλθε στο 10,25%, ενώ όπως πληροφορείται η «Κ», η συνολική ζήτηση των επενδυτών ξεπέρασε τα 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκαλύφθηκε περίπου κατά τέσσερις (4) φορές. H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσώπευε την πλειοψηφία του βιβλίου, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα παράσχει η ίδια η τράπεζα με επίσημη ανακοίνωση. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν όπως είναι σαφές θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεών της όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας. Μέχρι τα τέλη του 2022, τα εκδοθέντα ομόλογα της Ελληνικής ανέρχονταν στα 232 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, σε σύγκριση με 130 εκατ. στα τέλη Δεκεμβρίου 2021. Όπως σχολίαζε η Τράπεζα στα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022, η αύξηση στα εκδοθέντα ομόλογα σχετίζονται με την έκδοση των ομολόγων Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred) MREL ύψους 100 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022.

Η διαφορά με την έκδοση που είχε προχωρήσει τον Ιούλιο του 2022 είναι ότι στην παρούσα έκδοση προχώρησε με έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) 200 εκατ. ευρώ, ενώ πριν από 9 μήνες είχε προχωρήσει με έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred).

Πηγές της αγοράς χαρακτήρισαν το 10,25% σωστή τιμή (pricing) αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και του τύπου του ομολόγου που εξέδωσε η Τράπεζα.

Πηγές της αγοράς χαρακτήρισαν το 10,25% σωστή τιμή (pricing) αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και του τύπου του ομολόγου που εξέδωσε η Τράπεζα. Χαρακτήρισαν «θετικό γεγονός» τη μεγάλη ζήτηση, ενώ σε ερώτηση γιατί προέβη η τράπεζα τη δεδομένη χρονική στιγμή σε έκδοση ομολόγου, είπαν ότι ενδεχομένως να θεωρούν ότι οι συνθήκες της αγοράς για έκδοση ομολόγου «tier 2» να ήταν δυσκολότερη αν γινόταν «αργότερα».

Στόχοι τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο του 2023 η Τράπεζα έλαβε ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ/SRB) για την τελική του απόφαση για τη δεσμευτική ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για την Ελληνική. Ο τελικός στόχος για απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ορίστηκε στο 24,38% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA), συν την συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος (CBR), ενώ ο τελικός στόχος για απαίτηση ίδιων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (leverage ratio exposure, LRΕ) ορίστηκε στο 5,91%, και τα δύο πρέπει να επιτευχθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι, πάντως, την προηγούμενη εβδομάδα που παρουσίασε η Τράπεζα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2022, ανέφερε πως δεν είχε κοινοποιηθεί στην Τράπεζα καμία απαίτηση μειωμένης εξασφάλισης MREL. Τόνιζε, δε, πως η Τράπεζα πρέπει να συνεχίσει να πληροί ένα μέρος τόσο των απαιτήσεων MREL ίσο με 16,57% του TREA, όσο και 5,91% του δείκτη μόχλευσης (LRE) τα οποία τέθηκαν ως ενδιάμεσοι στόχοι στον προηγούμενο κύκλο του σχεδίου ανάκαμψης για την 1 Ιανουαρίου 2022. «Τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα για να πληρείται η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας (CBR) δεν θα είναι επιλέξιμα για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL εκφρασμένων σε όρους σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων», σχολίαζε χαρακτηριστικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εφαρμόσιμες συνδυασμένες απαιτήσεις αποθέματος (CBR), στα τέλη Δεκεμβρίου 2022 ο ενδιάμεσος δεσμευτικός στόχος για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) είχε ως αποτέλεσμα το 19,95% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA). Από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο ενδιάμεσος δεσμευτικός στόχος για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) είχε ως αποτέλεσμα το 20,07% και ο τελικός στόχος σε 27,88% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) να επιτευχθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2025, ενώ από τις 30 Νοεμβρίου 2023, μετά την αύξηση του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) από 0% σε 0,5%, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για τους ενδιάμεσους και τελικούς στόχους θα είναι 20,57% και 28,38% αντίστοιχα.

Ο δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL ratio) του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 23,2% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) και 6,4% του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (LRE). Μετά την προσαρμογή για το Project Starlight, ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL ratio) του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν περίπου 24,1% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) και περίπου 6,6% του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (LRE).

Στα αποτελέσματά της για το 2022 η τράπεζα σημείωνε πως, μελλοντικά, θα προχωρούσε σε επιπρόσθετες εκδόσεις MREL εντός της περιόδου συμμόρφωσης μέχρι το τέλος του 2025, με το μέσο, το μέγεθος, τη διάρκεια και το χρόνο της έκδοσης να βασίζεται στις συνθήκες της αγοράς και στο ενδιαφέρον των επενδυτών και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια των συμβούλων.

Ελάχιστη απαίτηση MREL

Η Ελληνική στο πλαίσιο των διατάξεων της Οδηγίας για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD), υπόκειται στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL). Το πλαίσιο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2016, παρέχει στις αρχές ένα σύνολο εργαλείων για να παρεμβαίνουν αρκετά έγκαιρα και γρήγορα σε ένα μη υγιές ή προβληματικό ίδρυμα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων χρηματοοικονομικών και οικονομικών λειτουργειών του, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις της πτώχευσης του ιδρύματος στην οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται απαιτώντας από τις τράπεζες να έχουν μια δομή χρηματοδότησης με συγκεκριμένο ποσοστό υποχρεώσεων που να μπορούν να διαγραφούν ή να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας (bail-in). Τέτοιες υποχρεώσεις, σε συνδυασμό με τα ίδια κεφάλαια, αποτελούν MREL.

Στις 27 Ιουνίου 2019, ως μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης για την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και εξυγίανσης των Ευρωπαϊκών τραπεζών, η Οδηγία για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων ΙΙ (BRRD II) τέθηκε σε εφαρμογή και έχει πρόσφατα μεταφερθεί σε Εθνικό Δίκαιο. Πέραν του πιο πάνω, ορισμένες πρόνοιες της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) έχουν εισαχθεί στον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων II (CRR II), ο οποίος επίσης έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 27 Ιουνίου 2019, ως μέρος του πακέτου μεταρρύθμισης και τέθηκε σε άμεση εφαρμογή.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση