ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελληνική: Ζημιές 11,7 εκατ. το 2021

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ανήλθε στο 21,67% και 19,30%, αντίστοιχα

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Ζημιές 11,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα σε σύγκριση με κέρδος ύψους 50,5 εκατ. ευρώ για το 2020. Στην 4η τριμηνία του 2021 ο Όμιλος παρουσίασε 32,7 εκατ. ζημιά.

Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) της Ελληνικής ανήλθε στο 21,67% και 19,30%, αντίστοιχα, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις. Αναπροσαρμοσμένος ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ανέρχεται στο 21,4% και περίπου 19,1%, αντίστοιχα.

Οι ελάχιστοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου για το 2021, έχουν καθοριστεί σε 14,45%, 9,55% και 11,65% αντίστοιχα34, ενώ οι ελάχιστοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου, σε ισχύ από την 1 Μαρτίου 2022, έχουν καθοριστεί σε 14,825%, 9,815% και 11,965% αντίστοιχα.

Μειώθηκαν τα ΜΕΔ

Ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31 Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε στο 3,5% (1,5% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), σε σύγκριση με 5,0% στις 31 Δεκεμβρίου 202020 (31 Δεκεμβρίου 2020: 2,8% εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ήταν 2,3% ενώ ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 0,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε σε 53% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (31 Δεκεμβρίου 202020: 47%), ενώ εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ο δείκτης αναπροσαρμόζεται στο 70% (31 Δεκεμβρίου 2020: 59%). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ήταν 34% ενώ εξαιρουμένων των χορηγήσεων που καλύπτονται από το ΠΠΣ ήταν 69% στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

908 εκατ. νέος δανεισμός

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021 ανήλθε σε €908 εκατ. (2020: €1.041 εκατ.). Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που υλοποιήθηκε την 4η τριμηνία του 2021 ανήλθε στα €280 εκατ. Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα επικεντρώνεται στη διαχείριση των πρόωρων καθυστερήσεων και αποφυγή νέων MEX.

Οι μεικτές χορηγήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 202119 ανήλθαν σε €5.952 εκατ., σημειώνοντας μείωση 12% σε σύγκριση με €6.802 εκατ.19 στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μειώθηκε κατά 6%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 202019. Συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων που ταξινομούνται ως κατεχόμενες προς πώληση, οι μεικτές χορηγήσεις ανήλθαν σε €6.728 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας μείωση 2% σε σύγκριση με €6.852 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ρευστότητα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €14,2 δισ.). Αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €13,3 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως σε Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €1,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2020: €0,9 δισ.). Παρά τα αρνητικά καταθετικά επιτόκια που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/νομικών οντοτήτων και τα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων, οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 5%.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων17 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 διαμορφώθηκε σε 29,2% (31 Δεκεμβρίου 2020: 29,6%). Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2021 αποτελείται από 37,9% για καταθέσεις από νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2020: 38,4%) και 19,8% για καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 Δεκεμβρίου 2020: 17,7%).

Cost to income

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2021 διαμορφώθηκε στο 73%, σε σύγκριση με 67% για το 202013, αντικατοπτρίζοντας την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα την 4η τριμηνία του 2021 διαμορφώθηκε στο 74% σε σύγκριση με 81% την 3η τριμηνία του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης στα συνολικά καθαρά έσοδα.

Δήλωση Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή κ. Oliver Gatzke

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το 2021, παρά τις προκλήσεις που έφερε η πανδημία και τις σχετικές συνέπειές της, είδαμε μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης. Στην Ελληνική Τράπεζα καταφέραμε να επιδείξουμε ανθεκτικότητα και ευελιξία κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες και είμαι περήφανος για τους συναδέλφους μου, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα.

Από την αρχή της πανδημίας παραμείναμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και συνεργαστήκαμε μαζί τους ώστε να τους παρέχουμε τις κατάλληλες χρηματοοικονομικές λύσεις σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον. Η Τράπεζα στέκεται δίπλα στους πελάτες της σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και κατά το 2021 στήριξε την οικονομική ανάκαμψη παραχωρώντας €908 εκατ. σε νέα δάνεια ενώ είχε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €256 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων Ομίλου €103 εκατ. το 2021.

Οι ζημιές για το έτος 2021 ανήλθαν στα €11,7 εκατ. κυρίως λόγω των έκτακτων ζημιών απομείωσης που προκύπτουν από το Project Starlight, που αφορά την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους €0,7 δισ. μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Η πώληση αυτού του χαρτοφυλακίου θα οδηγήσει στη δραστική βελτίωση της ποιότητας των ενεργητικών μας στοιχείων με τις ΜΕΧ να μειώνονται σε λιγότερο από 5% (pro forma), εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 21,67% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 499%) στο τέλος του 2021 παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και παρέχουμε χρηματοδότηση σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια, η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία. Αυτό φάνηκε από περισσότερο με την πρόσφατη ανακοίνωση της απόκτησης χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών διευκολύνσεων ύψους €556 εκατ. από την RCB Bank, σε απόλυτη εναρμόνιση με την αναπτυξιακή μας στρατηγική για την ενίσχυση της πελατειακής μας βάσης και των εσόδων μας από το υγιές χαρτοφυλάκιό μας.
Παράλληλα, αναγνωρίζουμε και παραμένουμε επιφυλακτικοί με τις αρνητικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις πιθανές πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλότερων τιμών στα καύσιμα, στις πρώτες ύλες και στα προϊόντα καλλιέργειας, ενώ παραμένει η αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη πανδημία.

Σχέδιο Μετασχηματισμού – Ο δρόμος προς τα εμπρός

Το 2021, υπό νέα ηγεσία και πιο λιτή και αποτελεσματική διαχειριστική δομή, ξεκινήσαμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, επιταχύνοντας τις προσπάθειές μας να ξεκλειδώσουμε όλες μας τις δυνατότητες και να αναπτύξουμε τη στρατηγική μας, ώστε να πετύχουμε μια βιώσιμη κερδοφορία. Είμαστε στη διαδικασία μετεξέλιξης της Τράπεζας σε έναν πελατοκεντρικό οργανισμό, θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο της προσοχής μας, βελτιώνοντας την εμπειρία του μέσω της ψηφιοποίησης, του εξορθολογισμού των διαδικασιών μας και προσφέροντας απλά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).
Η μείωση του κόστους και η αναδιάρθρωση της Τράπεζας είναι μερικά από τα κύρια στοιχεία του τριετούς Σχεδίου Μετασχηματισμού μας. Ιδιαίτερα, η μείωση του υψηλού δείκτη εξόδων / εσόδων της Τράπεζάς μας, παραμένει κομβική και πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας τόσο στην αύξηση των εσόδων από τόκους, μέσω νέων δανείων και μέσω της δημιουργίας διάφορων εσόδων, όσο και στη συγκράτηση όλων των λειτουργικό εξόδων. Ωστόσο, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση του δείκτη εξόδων/ εσόδων είναι η συνολική μείωση του κόστους μισθοδοσίας με τις απαιτούμενες μειώσεις στον αριθμό του προσωπικού αλλά και με πιο ορθολογικές αυξήσεις μισθών στο μέλλον. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, για να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συλλογική σύμβαση για το προσωπικό μας και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε την Τράπεζα σε μια σταθερή και βιώσιμη πορεία. Πραγματικά ευελπιστώ ότι η ηγεσία της Συντεχνίας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα επιδείξει μια εποικοδομητική στάση, προς όφελος των εργαζομένων μας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Κυρίως όμως να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για τη σκληρή τους εργασία και αφοσίωση σε αυτές τις απαιτητικές στιγμές.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση