ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 13:12
 

K.Treppides & Co Ltd: Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο

Φορολογική εγκύκλιος από το Τμήμα Φορολογίας που θα παρέχει διευκρινίσεις για την πρακτική εφαρμογή των προνοιών του νόμου.

Δελτίο Τύπου

Πέτρος Λοΐζου
Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος
K. Treppides & Co Ltd

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 5 Απριλίου 2019, μια σειρά από τροποποιήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Απριλίου 2019. Ο πολυαναμενόμενος νόμος εισάγει στην Κυπριακή Φορολογική νομοθεσία συγκεκριμένες πρόνοιες της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (Anti-Tax Avoidance Directive – ATAD), η οποία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Σκοπός της Οδηγίας είναι να αποτρέψει τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και η δημιουργία ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας κατά της φοροδιαφυγής των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου 2019.

Ο νέος νόμος είναι περίπλοκος και αναμένεται ότι το Τμήμα Φορολογίας θα εκδώσει φορολογική εγκύκλιο που θα παρέχει διευκρινίσεις για την πρακτική εφαρμογή των προνοιών του νόμου.

Οι κανόνες που καλύπτονται από τις πρόσφατες τροποποιήσεις και οι κυριότερες τους πρόνοιες είναι οι εξής:

1. Κανόνας περιορισμού των τόκων

Ο κανόνας προνοεί ότι δεν επιτρέπεται για σκοπούς φόρου εισοδήματος το υπερβαίνον κόστος δανεισμού το οποίο ξεπερνά το 30% του φορολογητέου εισοδήματος προ τόκων, φόρων, αφαιρέσεων και προσθέσεων αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού (ΕΠΤΦΑΠ).

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόνοιας, το ΕΠΤΦΑΠ υπολογίζεται προσθέτοντας στο φορολογητέο εισόδημα το υπερβαίνον κόστος δανεισμού, τα προσαρμοσμένα ποσά για αφαιρέσεις, εκπτώσεις και προσθέσεις αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού και με άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Ο ορισμός του κόστους δανεισμού περιλαμβάνει δαπάνες για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους, και έξοδα που προκύπτουν από την άντληση χρηματοδότησης. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού ορίζεται ως το ποσό κατά το οποίο το εκπιπτόμενο κόστος δανεισμού μιας εταιρείας υπερβαίνει τα φορολογικά έσοδα από τόκους.

Αν μια εταιρεία είναι μέλος ενός Κυπριακού ομίλου για σκοπούς συμψηφισμού ζημιών συγκροτήματος εταιρειών, τότε ο κανόνας περιορισμού των τόκων εφαρμόζεται για τη συγκεντρωτική θέση του Κυπριακού ομίλου.

Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει μέχρι το ποσό των €3 εκατομμυρίων ανά φορολογικό έτος, ανά εταιρεία ή Κυπριακό όμιλο.

Ο κανόνας περιορισμού των τόκων δεν εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και αυτοτελείς οντότητες καθώς επίσης και σε υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει σχετικά με δάνεια που είχαν συναφθεί πριν από τις 17 Ιουνίου 2016 (και δεν έχουν τροποποιηθεί στη συνέχεια) και με δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής.

2. Κανόνας για Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (“ΕΑΕ”)

Ο κανόνας αυτός προνοεί ότι το μη διανεμηθέν εισόδημα μιας οικονομικής οντότητας που αντιμετωπίζεται ως ΕΑΕ, που προκύπτει από μη γνήσιες ρυθμίσεις, προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα της Κυπριακής εταιρείας.

Το μη διανεμηθέν εισόδημα θεωρείται ως το λογιστικό κέρδος μετά τη φορολογία της ΕΑΕ που δεν διανεμήθηκε στην Κυπριακή εταιρεία κατά τη διάρκεια του ίδιου φορολογικού έτους ή κατά τους επόμενους 7 μήνες από το τέλος του έτους.

Μια αλλοδαπή εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση (ΜΕ), τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται από τον φόρο στην Κύπρο, θεωρείται ως ΕΑΕ όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η Κυπριακή εταιρεία, είτε μόνη της ή από κοινού με συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή πάνω από 50% στα δικαιώματα ψήφου, κεφαλαίου ή κερδών στην εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία· και β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που καταβάλλεται επί των κερδών της αλλοδαπής εταιρίας ή της ΜΕ είναι χαμηλότερος του 50% του φόρου που θα επιβαλλόταν αν τα κέρδη αυτά φορολογούνταν στην Κύπρο.

3. Γενικός κανόνας απαγόρευσης των καταχρήσεων

Ο κανόνας προνοεί ότι για σκοπούς υπολογισμού του οφειλόμενου εταιρικού φόρου, δεν λαμβάνεται υπόψη ρύθμιση ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες δεν είναι γνήσιες. Μη γνήσιες ρυθμίσεις ορίζονται οι ρυθμίσεις οι οποίες δεν τίθενται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόνοιες της Οδηγίας της ΕΕ σε σχέση με τη Φορολόγηση κατά την έξοδο και τον Κανόνα για ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων αναμένεται να εισαχθούν στην Κυπριακή Φορολογική νομοθεσία μέχρι το τέλος του 2019 και θα εφαρμοστούν από την 1 Ιανουαρίου 2020.

Ο νέος νόμος μπορεί να επηρεάσει τους Κύπριους φορολογούμενους και τις δομές τους και ως εκ τούτου συνιστάται να προχωρήσουν σε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων κανόνων στις δραστηριότητές τους, να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις και να λάβουν τις κατάλληλες ενέργειες όπου είναι δυνατόν.

*Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη Μάλτα. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ploizou@treppides.com
www.treppides.com

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristellina Tower, 12 Arch.Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY 4000 Limassol, Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Από το άνοιγμα των οδοφραγμάτων στις διεθνείς συμμαχίες 

«Η εμμονή της Καθημερινής να παρουσιάζει συνεχώς "επιτυχίες" της εξωτερικής μας πολιτικής είναι σχεδόν ...»
Rikkos  |  13:05

#PoliticsBlog Δύσκολοι καιροί για κόμματα και πρίγκιπες

«Δυστυχώς δεν υπάρχει αντιπολίτευση αφού βάζουν διαγωνισμό ηλιθιότητας μεταξύ τους....»
Αρμαγεδών  |  12:27

Την Τετάρτη ξανά στις αγορές η Κύπρος

«Γεια σας και Καλώς ήλθατε στο Spotcap Global Loan Services, Το όνομά μου είναι Claudia Klein, είμαι ...»
Claudia Klein  |  16:31

#PoliticsBlog Οι παραιτήσεις στο ΔΗΚΟ, οι καθαρές συνειδήσεις και ο Παμπορίδης

«Να μη ξεχνούμε και την μείωση θητείας σε 13 μήνες....»
Αρμαγεδών  |  12:32

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

X