ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας: Κάλεσμα προς ΕΤΕΚ για τον κατασκευαστικό τομέα

Να συμβάλει στην ορθή συμπεριφορά των επαγγελματιών ώστε να εμποδιστεί η μετάδοση του ιού

ΚΥΠΕ

Να ενεργήσουν κατάλληλα και να συμβάλουν στην ορθή συμπεριφορά των επαγγελματιών του κατασκευαστικού τομέα καλεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) τα μέλη του ΕΤΕΚ, ώστε να εμποδιστεί η μετάδοση της μόλυνσης με τον κορωνοϊό COVID-19 και να επανέλθει η κανονικότητα, σε αντίθετη περίπτωση λέει ότι θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα.

Σε ανακοίνωση του ΤΕΕ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, σε συνέχεια της ανακοίνωσής του με ημερομηνία 30.4.2020 για την εφαρμογή του Οδηγού Διαχείρισης COVID-19 για την Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια, που ετοίμασε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, αναφέρεται ότι είναι αβάσιμη η θέση του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) για τις πρόνοιες του Οδηγού αυτού σε σχέση με τη σύνθεση της Ομάδας Διαχείρισης της Πανδημίας (ΟΔΠ).

Οι διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ειδικά των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015) επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις σε όλους τους συντελεστές των κατασκευαστών έργων, λέει. Προσθέτει ότι οι συντελεστές αυτοί περιλαμβάνουν τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), τον μελετητή, τον επιβλέποντα, τους συντονιστές για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και κατά την εκτέλεση του έργου, καθώς και τον εργολάβο, τους υπεργολάβους και τους αυτοεργοδοτούμενους.

«Τα προτεινόμενα ειδικά μέτρα του πιο πάνω Οδηγού αποτελούν τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και αυτά δύνανται να διευρύνονται και να εξειδικεύονται/προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου (είδος, μέγεθος) και τις ειδικές απαιτήσεις των συντελεστών του έργου» αναφέρει το ΤΕΕ. Ο Οδηγός αυτός, συνεχίζει, δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις των συντελεστών του έργου, αλλά εξειδικεύει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την αντιμετώπιση του νέου κινδύνου του κορωνοϊού COVID-19. Τυχόν ευθύνες του κάθε νομικού ή/και φυσικού προσώπου θα επιμεριστούν, αν χρειαστεί, από το Δικαστήριο, προστίθεται.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται και οι πρόνοιες στην Παράγραφο 4 του Οδηγού, όπου συστήνεται να συμμετέχουν κατά ελάχιστον, μεταξύ άλλων, οι βασικοί συντελεστές του έργου, καθώς και εκπρόσωπος των εργοδοτουμένων. Επίσης, αναφέρεται ότι η ΟΔΠ αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών καθώς και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των καθορισμένων μέτρων και της αναπροσαρμογής τους, όταν απαιτείται. Ο επιβλέποντας και ο συντονιστής για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου εμπλέκονται στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής των καθορισμένων μέτρων και της αναπροσαρμογής τους, όταν απαιτείται, συμπληρώνεται.

«Με βάση τις πρόνοιες του Οδηγού θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να επανασχεδιαστούν οι μέθοδοι εργασίας και να καθοριστούν τα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα από το κίνδυνο μόλυνσης με τον COVID-19 με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων ανά φάση, δραστηριότητα και εργασία και να αναπροσαρμοστεί το Πρόγραμμα Εργασιών και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας» λέει το ΤΕΕ. Τα θέματα αυτά αφορούν και σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του κυρίου του έργου και του επιβλέποντα και τα καθήκοντα του συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και δεν αφορούν και δεν σχετίζονται μόνο με τις υποχρεώσεις του εργολάβου και τα καθήκοντα του συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, συμπληρώνει.

Το ΤΕΕ καλεί όλους του επαγγελματίες στον κατασκευαστικό τομέα και ιδιαίτερα τα μέλη του ΕΤΕΚ, ως οι επιστήμονες σύμβουλοι στον τομέα αυτό, να ενεργήσουν κατάλληλα, ανάλογα με την ιδιότητα και την αρμοδιότητα τους στην υλοποίηση των κατασκευαστικών έργων για την εφαρμογή των προνοιών του εν λόγω Οδηγού και των σχετικών διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας και άλλων αρμόδιων Υπουργείων. «Τα μέλη του ΕΤΕΚ, πέρα από τη νομική ευθύνη τους ως οι επιστήμονες σύμβουλοι στον κατασκευαστικό τομέα, έχουν ηθική ευθύνη να ενεργήσουν κατάλληλα και να συμβάλουν στην ορθή συμπεριφορά των επαγγελματιών του τομέα ώστε να εμποδιστεί η μετάδοση της μόλυνσης με τον κορωνοϊό COVID-19 και να επανέλθει η κανονικότητα προς όφελος των ιδίων, του κάθε επαγγελματία και όλων των πολιτών» προστίθεται.

Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία μέτρα περιλαμβανομένης της έκδοσης ειδοποίησης απαγόρευσης της εκτέλεσης εργασιών, καθώς και της ποινικής δίωξης των παραβατών ή/και της επίδοσης σε αυτούς εξώδικου προστίμου, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση