ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τρ. Κύπρου: Κέρδη 95 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο 2023

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανέρχεται σε 21.3% για το στους πρώτους τρεις μήνες του έτους

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου για το α΄ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε 95 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 75 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο 2022 και 17 εκατ. για το α΄ τρίμηνο 2022. Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ανέρχεται σε 21.3% για το α΄ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με 17.3% για το δ΄ τρίμηνο 2022 και 4.0% για το α΄ τρίμηνο 2022.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 15.2% στις 31 Μαρτίου 2023 σε σύγκριση με 15.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αναπροσαρμοσμένος. Η δημιουργία οργανικού κεφαλαίου για το α’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 90 μ.β. Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2023, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και αρνητικά από την τελική εισαγωγή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 και άλλες μεταβατικές ρυθμίσεις, προβλέψεις και απομειώσεις και άλλες μεταβολές. Επιπρόσθετα, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά από το μέρισμα ύψους €50 εκατ. που διανεμήθηκε στην Τράπεζα τον Φεβρουάριο 2023 από την θυγατρική εταιρεία που διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες κλάδου ζωής. O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.3% στις 31 Μαρτίου 2023 σε σύγκριση με 20.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2022 όπως αναπροσαρμόστηκε.

Νέος δανεισμός

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,278 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με €10,217 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αυξημένα κατά 1% από το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς οι αποπληρωμές αντισταθμίζουν εν μέρει τον νέο δανεισμό.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το α’ τρίμηνο 2023 ήταν εποχιακά ισχυρός και ανήλθε σε €624 εκατ. (σε σύγκριση με €444 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2022 και €622 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022), αυξημένος κατά 41% σε τριμηνιαία βάση και περίπου στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η τριμηνιαία αύξηση είναι και λόγω εποχικότητας στη ζήτηση. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2023 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €297 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €186 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €108 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €77 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνών εργασιών ύψους €64 εκατ.

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στο 3,8%

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €22 εκατ., ή 5%, κατά το α’ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με μείωση ύψους €607 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2022 (εκ των οποίων περίπου €550 εκατ. αφορούσαν το Project Helix 3), σε €389 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023 (σε σύγκριση με €411 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022). Η μείωση κατά το α’ τρίμηνο 2023, οφείλεται κυρίως στη καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €22 εκατ. (εισροές ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ μείον εκροές ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) σε σύγκριση με €57 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 3.8% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με 4.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 73% στις 31 Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με 69% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως.

Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €18,974 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2023 (σε σύγκριση με €18,998 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022) περίπου στα ίδια επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο και αυξήθηκαν 7% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις πελατών είναι επί το πλείστων από ιδιώτες και περίπου το 60% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.3% στις 31 Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με σε 37.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 75% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 82% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Μαρτίου 2023 (στα ίδια επίπεδα με τις 31 Δεκεμβρίου 2022). Ο δείκτης δανείων (μετά τις προβλέψεις) προς καταθέσεις (Δ/Κ) ανήλθε σε 53% στις 31 Μαρτίου 2023 (σε σύγκριση με 52% στις 31 Δεκεμβρίου 2022 στην ίδια βάση), στα ίδια επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο.

Τα έξοδα

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το α’ τρίμηνο 2023 ανήλθε σε 34%, σε σύγκριση με 39% για το δ’ τρίμηνο 2022 και 60% για το α’ τρίμηνο 2022. Τόσο η τριμηνιαία όσο και η ετήσια μείωση 5 ε.μ. και 26 ε.μ. αντίστοιχα, οφείλεται στα υψηλότερα συνολικά έσοδα.

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €46 εκατ. για το α΄ τρίμηνο 2023 μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού το οποίο πραγματοποιήθηκε το γ΄ τρίμηνο 2022, και αντισταθμίζεται εν μέρει λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Το κόστος προσωπικού ήταν αυξημένο κατά 9% σε τριμηνιαία βάση κυρίως λόγω των αναπροσαρμογών για το κόστος διαβίωσης (αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ)) (η οποία ισοδυναμεί με περίπου 50% της ετήσιας αύξησης του πληθωρισμού για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022), τις μισθολογικές αυξήσεις και από την πρόβλεψη για παροχές προσωπικού περίπου ύψους €2 εκατ. (μεταβλητές αποδοχές).

Το Συγκρότημα εργοδοτούσε 2,883 άτομα στις 31 Μαρτίου 2023 σε σύγκριση με 2,889 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και 3,395 άτομα στις 31 Μαρτίου 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑ

Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση των χρημάτων των καταθετών με μηδενικό ουσιαστικά κόστος, όσο ανορθόδοξο και αν είναι, δημιουργεί σημαντικά κέρδη στις τράπεζες, αφού έχουν απεριόριστη διαπραγματευτική ικανότητα, σε αντίθεση με τους καταθέτες που έχουν μηδενική διαπραγματευική ικανότητα!!!

Ai Em
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση