ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρ. Κύπρου: Ζημιές 171 εκατ. ευρώ για το 2020

Οι προβλέψεις σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης για το έτος ανήλθαν σε 146 εκατ.

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Ζημιές 171 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το 2020, έναντι ζημιών 70 εκατομμυρίων ευρώ για το 2019. Την ίδια ώρα, οι ζημιές του το δ’ τριμήνου 2020 ανήλθαν σε 49 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδος ύψους 4 εκατ. ευρώ για το γ’ τρίμηνο 2020.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) της Τρ. Κύπρου χωρίς μεταβατικές διατάξεις ανέρχεται σε 12.9% για το τέλος του 2020 και 13.3% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2. Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια των μέτρων χαλάρωσης της ΕΚΤ για την εξάπλωση του COVID, αναφορικά με τα κεφάλαια, τον Απρίλιο 2020, η Τράπεζα έλαβε τροποποιημένη απόφαση η οποία είναι σε ισχύ από τις 12 Μαρτίου 2020, και μειώνει τον ελάχιστο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος στο 9.7%. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για τις συμφωνίες πώλησης των χαρτοφυλακίων Α και Β του Project Helix 2 που συμφωνήθηκαν το γ’ τρίμηνο 2020 και το α’ τρίμηνο 2021 αντίστοιχα (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2»), σε σύγκριση με 14.6% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (και 14.7% αναπροσαρμοσμένος για τη συμφωνία πώλησης του Χαρτοφυλακίου Α του Project Helix 2, η οποία υπογράφηκε το γ’ τρίμηνο 2020 (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2Α»)) και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης για το έτος 2020 ανήλθαν σε €146 εκατ. (σε σύγκριση με €92 εκατ. για το έτος 2019). Οι προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης για το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε €42 εκατ. (σε σύγκριση με αναστροφή προβλέψεων ύψους €3 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2020) και αφορούν κυρίως πιστωτικές ζημιές δανείων που σχετίζονται με τις πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ). Επιπλέον, περιλαμβάνονται έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για το δ’ τρίμηνο 2020 ύψους περίπου €1.5 εκατ. (μηδέν για το γ’ τρίμηνο 2020).

Καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,533 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €16,384 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και €16,692 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έτος. Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) (Δ/Κ) ανήλθε σε 63% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (στα ίδια επίπεδα με τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και σε σύγκριση με 64% στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Ο δείκτης Δ/Κ έφτασε στο μέγιστο του 151% στις 31 Μαρτίου 2014.

Δάνεια

Τα δάνεια της Τράπεζας ανήλθαν σε €12,261 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €12,309 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα δάνεια του Συγκροτήματος για τις εργασίες στην Κύπρο ανήλθαν σε €12,196 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος. Αναπροσαρμοσμένα για το Project Helix 2, τα δάνεια μειώνονται κατά €1,354 εκατ. σε €10,907 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το 2020 ανήλθε σε €1,351 εκατ., σε σύγκριση με €2,045 εκατ. κατά το 2019, μειωμένος κατά 34% σε ετήσια βάση, καθώς επηρεάστηκε από την πανδημία. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το δ’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε €374 εκατ., σε σύγκριση με €288 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2020 (αυξημένος κατά 30% σε τριμηνιαία βάση) και με €443 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2019 (μειωμένος κατά 16% σε ετήσια βάση). Η τριμηνιαία αύξηση αντικατοπτρίζει την αυξημένη ζήτηση για νέο δανεισμό το δ’ τρίμηνο 2020, μετά τα περιοριστικά μέτρα κατά το α’ εξάμηνο 2020, υποβοηθούμενη από τα Κυβερνητικά σχέδια.

Κατά τη διάρκεια του 2020, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ), αναπροσαρμοσμένα για το Project Helix 2, μειώθηκαν κατά €2.1 δις σε €1,760 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με €3,880 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Η μείωση αυτή αποτελείται από οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €0.6 δις και πωλήσεις δανείων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €1.5 δις. Το ποσοστό δανείων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε κατά 14 ε.μ. από 30% στο 16%, αναπροσαρμοσμένο για το Project Helix 2. Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 26% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 30% στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στην ίδια βάση, ενώ το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 62% στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με 60% στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 54% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Πωλήσεις ακινήτων

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων (ΔΔΑ) επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Το Συγκρότημα ολοκλήρωσε πωλήσεις ακινήτων ύψους €80 εκατ. κατά το 2020 (σε σύγκριση με €207 εκατ. το 2019), με κέρδη από πωλήσεις ακινήτων ύψους €9 εκατ. για το 2020 (σε σύγκριση με κέρδος από πωλήσεις ακινήτων ύψους €32 εκατ. για το 2019). Κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους €91 εκατ. (492 ακίνητα), σε σύγκριση με €345 εκατ. (558 ακίνητα) κατά το 2019, εξαιρουμένης της πώλησης του Cyreit. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα είχε υπογράψει αγοραπωλητήριες συμφωνίες για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους €53 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €54 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και €36 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η ΔΔΑ ανέλαβε ακίνητα ύψους €146 εκατ. κατά το 2020 (μειωμένα κατά 26% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και ανακτηθέντων ακινήτων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η ΔΔΑ διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής αξίας ύψους €1,457 εκατ. (αποτελούμενα από ακίνητα ύψους €1,350 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα ακινήτων’ και €107 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’), σε σύγκριση με €1,467 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (αποτελούμενα από ακίνητα ύψους €1,358 εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως ‘Αποθέματα ακινήτων’ και €109 εκατ. ως ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’).

Κόστος και προσωπικό

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €195 εκατ. για το έτος 2020, μειωμένο κατά 11% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €220 εκατ. για το έτος 2019), κυρίως λόγω της εξοικονόμησης κόστους μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ) κατά το δ’ τρίμηνο 2019, μέσω του οποίου ποσοστό περίπου 11% των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης του Συγκροτήματος είχαν εγκριθεί για αποχώρηση, με συνολικό κόστος ύψους €81 εκατ. να αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το δ’ τρίμηνο 2019. Η ετήσια εξοικονόμηση λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2020, υπολογίζεται σε €23 εκατ. ή 11% του κόστους προσωπικού. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2020, αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση (σε σύγκριση με €49 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2020). Τον Δεκέμβριο του 2020, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε στοχευμένο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ) με συνολικό κόστος ύψους €6 εκατ. να αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το δ’ τρίμηνο 2020 (ως μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο στην υποκείμενη βάση). Η μεικτή ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €2 εκατ. ή περίπου 1% του κόστους προσωπικού. Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2021 παραμένει υπό συζήτηση. Το Συγκρότημα εργοδοτούσε 3,572 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (σε σύγκριση με 3,577 στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και 3,672 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2019, περιλαμβανομένων περίπου 100 ατόμων που σχετίζονται με το Project Helix, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον αγοραστή τον Ιανουάριο 2020). Το κόστος προσωπικού που σχετίζεται με τα άτομα αυτά (για το έτος 2019) περιλαμβάνεται στις ‘Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης’ στην υποκείμενη βάση.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Πανίκου Νικολάου

«Σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις έτος, έχουμε διαχειριστεί σωστά τη συνεχιζόμενη πανδημία με τη συνεχή στήριξη των πελατών, των συναδέλφων και της κοινότητάς μας. Αυτή παραμένει και η κύρια προτεραιότητά μας. Κατά τη διάρκεια του έτους στηρίξαμε τους πελάτες μας και παραχωρήσαμε αναστολή δόσεων σε περισσότερους από είκοσιπέντε χιλιάδες πελάτες που αντιπροσωπεύουν €5.9 δις δάνεια, η οποία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την απόδοση αυτών των δανείων κατά το νέο έτος και παραμένουμε επιφυλακτικά αισιόδοξοι καθώς τα αποτελέσματα μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2021 είναι ενθαρρυντικά. Επίσης, κατά το 2020 χορηγήσαμε νέα δάνεια ύψους περίπου €1.4 δις, διατηρώντας παράλληλα τα αυστηρά κριτήρια δανεισμού μας. Παρά τις δύσκολες συνθήκες αγοράς, έχουμε παραμείνει επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και στη βελτίωση της ποιότητας του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, όπου έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Τον Αύγουστο του 2020, συμφωνήσαμε την πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €0.9 δις και τον Ιανουάριο του 2021 συμφωνήσαμε την πώληση επιπρόσθετου χαρτοφυλακίου ΜΕΔ ύψους €0.5 δις. Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στην επίτευξη ενός από τους στρατηγικούς στόχους του Συγκροτήματος για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μέσω της μείωσης των ΜΕΔ. Σε συνδυασμό με οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους περίπου €600 εκατ., και με μια μικρότερη πώληση ΜΕΔ νωρίτερα κατά το έτος, η μείωση των ΜΕΔ κατά το 2020 αναπροσαρμοσμένη για τις πωλήσεις ΜΕΔ, ανήλθε σε περίπου €2.1 δις, μειώνοντας τα ΜΕΔ σε €1.8 δις και τον δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια από 30% σε 16%. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €13.2 δις ή 88% και τον δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια κατά 47 ποσοστιαίες μονάδες, από 63% σε 16%, αναπροσαρμοσμένος για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €142 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €45 εκατ. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων διατηρήθηκε στις 99 μ.β. Το αποτέλεσμα από οργανικές δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο ήταν κέρδη ύψους €2 εκατ. Το συνολικό αποτέλεσμα για το τρίμηνο ήταν ζημιά μετά τη φορολογία ύψους €49 εκατ., και για το έτος ζημιά ύψους €171 εκατ., περιλαμβανομένης της επίδρασης από τις πωλήσεις ΜΕΔ. Επιπλέον, κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους χορηγήσαμε νέα δάνεια ύψους €374 εκατ., αυξημένα κατά 30% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς μετά την άρση των αρχικών περιοριστικών μέτρων η ζήτηση αυξήθηκε, υποβοηθούμενη από τα Κυβερνητικά σχέδια. Το 2020 μειώσαμε τα λειτουργικά μας έξοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου και των συνεισφορών) κατά €45 εκατ. ή 12% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για περιορισμό των εξόδων. Στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, θα διασφαλίσουμε ότι τα λειτουργικά μας έξοδα θα παραμείνουν κάτω από €350 εκατ. σε ετήσια βάση, ενώ βραχυπρόθεσμα θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ψηφιακές μας δυνατότητες. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει ικανοποιητικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 18.7% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15.2%, αναπροσαρμοσμένοι για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή, καθώς συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €4.2 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 254%. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και έτος, και ανήλθαν σε €16.5 δις. Με τα αποτελέσματά μας του τρίτου τριμήνου ανακοινώσαμε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους, στους οποίους παραμένουμε δεσμευμένοι. Αυτοί περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, η οποία αντιπροσωπεύεται μέσω στόχου για επίτευξη μονοψήφιου δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια μέχρι το τέλος του 2022 και δείκτη ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Στοχεύουμε να πετύχουμε τον στόχο αυτό μέσω οργανικών και μη οργανικών ενεργειών, και ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους μας μέσω επίτευξης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Tangible Equity) ύψους περίπου 7% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο έχουν επεκταθεί και στο νέο έτος και αναμένεται να οδηγήσουν σε προσωρινή απώλεια δυναμικής της οικονομικής ανάκαμψης στις αρχές του 2021. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων είναι ενθαρρυντική και η επιτυχημένη εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυροί καταλύτες τόσο για την παγκόσμια, όσο και για την τοπική οικονομική ανάκαμψη. Το όραμά μας για το μέλλον της Τράπεζας είναι σαφές, όπως και ο τρόπος με τον οποίο θα το υλοποιήσουμε. Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ωστόσο γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη, με έμφαση στη μείωση του κόστους, μέσω της αποτελεσματικής ψηφιακής μεταρρύθμισης και της αυτοματοποίησης, και στην αύξηση των εσόδων, αξιοποιώντας την ηγετική θέση που κατέχουμε στην αγορά σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ενέργειες στις οποίες εστιάζουμε θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας».

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση