ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τρ. Κύπρου: Σχεδιάζουν προβλέψεις για το 1ο τρίμηνο του 2020

Το συγκρότητημα τόνισε πως, δύναται να προκύψουν αυξημένες οργανικές προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2020

Newsroom K

Συνέπεια των υφιστάμενων δύσκολων οικονομικών συνθηκών λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως, θα αναθεωρήσει τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των πιστωτικών ζημιών και αναμένει να προκύψουν αυξημένες οργανικές προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2020, αν και στο παρόν στάδιο το μέγεθος δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Παρόλο που στο παρόν στάδιο, συνεχίζει στην ανακοίνωση της η Τράπεζα, παρατηρούνται χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές και χαμηλότερη ζήτηση για δάνεια, το Συγκρότημα, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, δεν έχει καλή εκτίμηση του πιθανού μελλοντικού αντίκτυπου του ιού COVID-19 στα λειτουργικά και οικονομικά του αποτελέσματα και επομένως δεν είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση για το τρέχον έτος.

Την ίδια ώρα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ζημιές 70 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι ζημιών 104 εκατ. ευρώ για το 2018, αποτέλεσμα που προήλθε από προβλέψεις που έλαβε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ενόψει της πώλησης δανείων του Helix 2. Όσον αφορά στη ζημιά μετά τη φορολογία που αναλογεί στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας για το δ’ τρίμηνο 2019, ανήλθε σε €186 εκατ., σε σύγκριση με κέρδος €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019.

Σε γραπτή δήλωσή του ο CEO της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου ανάφερε για τις ενδεχόμενες προβλέψεις τα εξής: «Λόγω της υφιστάμενης οικονομικής αβεβαιότητας, στο παρόν στάδιο δεν είμαστε σε θέση να έχουμε καλή εκτίμηση του μελλοντικού αντίκτυπου του COVID-19 στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Συνέπεια των υφιστάμενων δύσκολων οικονομικών συνθηκών λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19, θα αναθεωρήσουμε τις μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 για το α’ τρίμηνο 2020 με βάση τη σχετική κανονιστική καθοδήγηση, και αναμένουμε ότι δύναται να προκύψουν αυξημένες οργανικές προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2020, αν και στο παρόν στάδιο το μέγεθος δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Παρόλο που στο παρόν στάδιο παρατηρούμε χαμηλότερα έσοδα από συναλλαγές και χαμηλότερη ζήτηση για δάνεια, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας δεν έχουμε καλή εκτίμηση του πιθανού μελλοντικού αντίκτυπου του ιού COVID-19 στα λειτουργικά και οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος και επομένως δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε καθοδήγηση για το τρέχον έτος. Ωστόσο, είμαστε πεπεισμένοι ότι η καλή κεφαλαιακή θέση και η ισχυρή ρευστότητα της Τράπεζας, μας επιτρέπουν να στηρίξουμε τους πελάτες μας αυτή την περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας, διαδραματίζοντας τον ρόλο μας για περιορισμό των επιπτώσεων αυτής της πανδημίας στην Κύπρο».

Δάνεια

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,822 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €13,035 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €15,900 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (πριν την κατηγοριοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου Helix ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση). Αναπροσαρμοσμένα για το Helix, τα δάνεια ανήλθαν σε €13,148 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €12,736 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος, σε σύγκριση με €15,702 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (πριν την κατηγοριοποίηση του χαρτοφυλακίου δανείων Helix ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση) και αντιπροσώπευαν το 99% του συνόλου των δανείων του Συγκροτήματος.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €205 εκατ. ή κατά 5% κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2019, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια οργανική μείωση για το 2019 στα €889 εκατ., ξεπερνώντας τον στόχο για οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους περίπου €800 εκατ. για το 2019. Το Συγκρότημα κατέγραψε οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για δεκαεννέα συνεχόμενα τρίμηνα.

Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αντιπροσωπεύουν το 30% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 47% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (πριν την κατηγοριοποίηση των χαρτοφυλακίων Helix και Velocity 1, ως ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση), βελτιωμένο κατά 17 ε.μ. σε ετήσια βάση. Αναπροσαρμοσμένα για το Helix (και Velocity 1) τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανήλθαν σε 36% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) αυξήθηκε σε 54% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Τέλος, ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και συνεισφορά στο ΕΤΕ για το δ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 63%, σε σύγκριση με 57% για το γ’ τρίμηνο 2019.

Στο 14,9% το CET1

Το σύνολο κεφαλαίων (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας) ανήλθε σε €2,260 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €2,454 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €2,341 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε €2,040 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με €2,234 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €2,121 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9 ανήλθε σε 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε σύγκριση με 15.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (και 14.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd (‘CNP’) (που θα αναφέρεται ως ‘αναπροσαρμοσμένος για τη CNP’) και για το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ), συλλογικά θα αναφέρεται ως ‘αναπροσαρμοσμένος για τη CNP και το ΣΕΑ’), με 14.9% στις 30 Ιουνίου 2019 (και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για τη CNP) και 11.9% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (αναπροσαρμοσμένος για αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (ΑΦΑ) οι οποίες τέθηκαν πλήρως σε εφαρμογή από 1 Ιανουαρίου 2019).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 18.0%, σε σύγκριση με 18.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (και 17.9% αναπροσαρμοσμένος για τη CNP και το ΣΕΑ) και 14.9% στις 31 Δεκεμβρίου 2018 (και 18.3% αναπροσαρμοσμένος για ΑΦΠ και Helix). Την 1 Ιανουαρίου 2020, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17.7%, κυρίως λόγω της σταδιακής εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων για το ΔΠΧΑ 9. Οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 10.5%.

Περαιτέρω πωλήσεις ΜΕΔ

Όπως αναφέρει η Τράπεζα στα αποτελέσματά της, παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές ως αποτέλεσμα της πανδημίας του ιού COVID-19, το Συγκρότημα συνεχίζει να εργάζεται με τους συμβούλους του για πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) στο μέλλον. Λόγω των συνθηκών αγοράς και λειτουργίας που επικρατούν, η διαδικασία είναι πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο από ότι αρχικά αναμενόταν. Στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, η Τράπεζα αναγνώρισε επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €75 εκατ. κατά το δ΄ τρίμηνο 2019, με αρνητική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου ύψους 46 μ.β., ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) στο μέλλον. Με την ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος θα επωφεληθούν από τη μείωση σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, μετά από έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ενόψει MREL

Η Τράπεζα έχει λάβει επίσημη κοινοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ), για προσχέδιο απόφασής του για την υποβολή δεσμευτικής υποχρέωσης για τήρηση ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) για την Τράπεζα, η οποία καθορίστηκε ως το προτιμητέο σημείο εφαρμογής της εξυγίανσης. Η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) έχει οριστεί στο 28.36% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονταν στις 30 Ιουνίου 2019 και η συμμόρφωση πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) αντιστοιχεί με το 18.54% των συνολικών υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων που υπήρχαν στις 30 Ιουνίου 2019. Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) συνάδει με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας, και σε μεγάλο βαθμό με τα σχέδια χρηματοδότησής της. Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) τελεί υπό την αίρεση λήψης τελικής επιβεβαίωσης από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ). Η απόφαση βασίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, αναμένεται να επικαιροποιείται σε ετήσια βάση και δύναται να υπόκειται σε μεταγενέστερες αλλαγές από τις αρχές εξυγίανσης, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αναφορικά με την Οδηγία για Ανάκαμψη και την Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Eπιχειρήσεων Eπενδύσεων (BRRD) και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία. Ο δείκτης ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπολογιζόμενος σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας του ΕΣΕ, και βασισμένος σε εσωτερικές εκτιμήσεις της Τράπεζας, ανερχόταν στο 18.54% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.

Ρευστότητα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 208% (σε σύγκριση με 218% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και 231% στις 31 Δεκεμβρίου 2018) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανήλθε σε €3.2 δις σε σύγκριση με €3.0 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, €3.8 δις στις 30 Ιουνίου 2019, €2.7 δις στις 31 Μαρτίου 2019 και €3.1 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η αύξηση το β’ τρίμηνο 2019 αντικατοπτρίζει αύξηση €1.2 δις στην ρευστότητα από την ολοκλήρωση του Helix. Η μείωση το γ’ τρίμηνο του 2019 αντικατοπτρίζει την αποπληρωμή χρηματοδότησης από την ΕΚΤ (ΣΠΠΜΑ ΙΙ) ύψους €830 εκατ. Ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης του ιού COVID-19, η ΕΚΤ ανακοίνωσε θετικό πακέτο μέτρων, σύμφωνα με το οποίο η ΕΚΤ επιτρέπει στις τράπεζες να λειτουργούν προσωρινά κάτω από τον ελάχιστο Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας. Επιπλέον, η ΕΚΤ αποφάσισε τη διεξαγωγή πρόσθετων Πράξεων Πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (LTROs), μέσω δημοπρασίας σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή και επιτόκιο ίσο με το μέσο επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Η ΕΚΤ αποφάσισε επίσης, αναφορικά με τις πράξεις στοχευμένης πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO III) του Ιουνίου 2020, την εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων κατά την περίοδο Ιουνίου 2020-Ιουνίου 2021 σε όλες τις πράξεις στοχευμένης πιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTRO III) που εκκρεμούν στη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση