ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

1200 αιτήσεις σε μία μέρα για ηλεκτρικά και απόσυρση αυτοκινήτων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 5 Μαρτίου 2020, στις 12 το μεσημέρι

Newsroom K

Της Άντρης Θρασυβούλου

 

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία το ενδιαφέρον των πολιτών σχετικά με το Σχέδιο Απόσυρσης Παλαιού Οχήματος και Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος. Το έναυσμα για τη υποβολή αιτήσεων δόθηκε τη Τρίτη (4/2) στις 10 το πρωί και ήδη οι αιτήσεις υποβάλλονται η μία μετά την άλλη.

Όπως πληροφορούμαστε, οι αιτήσεις για το πρώτο μέρος του σχεδίου που αφορά στην απόσυρση και αντικατάσταση παλαιού οχήματος έχουν ξεπεράσει τις 900.

Σε ότι αφορά το δεύτερο μέρος του σχεδίου, δηλαδή την αγορά ηλεκτρικού οχήματος, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν είναι πέραν των 300.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 5 Μαρτίου 2020, στις 12 το μεσημέρι.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Σχέδιο Απόσυρσης και Αντικατάστασης Παλαιών Οχημάτων και Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος:

Το Σχέδιο αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και την προώθηση οχημάτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και του Ηλεκτρικού Οχήματος, στα πλαίσια μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Το συνολικό ποσό της χορηγίας που θα δοθεί είναι €3.000.000.

Κατηγορίες και ποσό Χορηγίας ανά Κατηγορία

Οι κατηγορίες και το ποσό της χορηγίας για κάθε κατηγορία καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α – Ποσό χορηγίας €2.000

Η Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία A, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί για απόσυρση οχήματος που καθορίζεται στην Παράγραφο 3 πιο κάτω (Κριτήρια Σχεδίου) με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου οχήματος κατηγορίας Μ1, εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι –

(ι) έχει εκδοθεί για το καινούργιο όχημα που θα εγγραφεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΚ στο οποίο αναγράφεται, στο σημείο 47 αυτού, η ένδειξη «Euro 6AD» ή μεταγενέστερη ή αντίστοιχη ένδειξη όπως η ένδειξη αυτή καθορίζεται στο Προσάρτημα 6 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1151, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1347, και

(ιι) ο κυβισμός του κινητήρα του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί (ο αριθμός που καταγράφεται, σε κυβικά εκατοστά (cm3), στο σημείο 25 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ), είναι μικρότερος ή ίσος των 1.800 κυβικών εκατοστών (cm3), και

(ιιι) η μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα – CO2 WLTP (ο αριθμός που καταγράφεται, σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/km), ως «Συνδυασμένος» (Combined), στο σημείο 49.4 του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΕΚ) του καινούργιου οχήματος που θα εγγραφεί, είναι μικρότερη ή ίση των 160 γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο (gr/Km).

Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α, θα είναι μέχρι €2.500.000, δηλαδή ο αριθμός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι μέχρι 1250 χορηγίες.

(β) Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β – Ποσό χορηγίας €5.000

Η Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β, αφορά αίτηση η οποία θα εγκριθεί με προϋπόθεση την εγγραφή από τον αιτητή καινούργιου αυθεντικά ηλεκτρικού οχήματος («pure electric») κατηγορίας Μ1 (βλ. Παράγραφο 3 - Κριτήρια Σχεδίου), εγγεγραμμένου επ’ ονόματι του, νοουμένου ότι η τιμή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν υπερβαίνει τα €40.000. Σημειώνεται επεξηγηματικά ότι δεν απαιτείται απόσυρση παλιού οχήματος για να εγκριθεί χορηγία για την κατηγορία αυτή.

Το συνολικό ποσό χορηγίας για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β, θα είναι μέχρι €500.000, δηλαδή ο αριθμός χορηγιών που θα δοθούν για την κατηγορία αυτή θα είναι μέχρι 100 χορηγίες.

Κριτήρια Σχεδίου

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται μία αίτηση έγκυρη προς εξέταση, είναι τα ακόλουθα:

(α) Ο αιτητής πρέπει –

(ι) να είναι φυσικό πρόσωπο, και

(ιι) κατά την ημερομηνία της υποβολής των εντύπων για την καταβολή της χορηγίας (παράγραφος 6 πιο κάτω) να είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α).

(β) Το όχημα που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί από την κυκλοφορία και θα ακυρωθεί η εγγραφή του (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) πρέπει –

(ι) να είναι κατηγορίας Μ1 ή Ν1, δηλαδή:

 Κατηγορία Μ1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά προσώπων, έχουν τουλάχιστο τέσσερεις τροχούς και περιλαμβάνουν το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων πέραν του καθίσματος του οδηγού. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες με 4 τροχούς.

 Κατηγορία Ν1 – Οχήματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα μικτού φορτίου που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, και

(ιι) να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε οποιαδήποτε χώρα ως καινούργιο μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

(ιιι) να ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου για τα τελευταία δέκα συνεχή χρόνια από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση το παρόν Σχέδιο, και

(ιv) να υπάρχει για αυτό εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας κατά την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων ή, να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο δυνάμει του άρθρου 5Β του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο εντός των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί ως η ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων, και

(v) να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημερομηνία έναρξης αποδοχής αιτήσεων με βάση
το παρόν Σχέδιο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Χορηγία

Ο αιτητής υποβάλει αίτηση μέσω του διαδικτύου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του, τα στοιχεία του οχήματος που δηλώνεται ότι θα αποσυρθεί (εφαρμόζεται για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α) και την Κατηγορία Χορηγίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Για κάθε όχημα που δηλώνεται προς απόσυρση μπορεί να υποβάλλεται μόνο μία αίτηση. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για κάθε μία από τις κατηγορίες χορηγίας.

Διευκρινίζεται ότι, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για την Κατηγορία Απόσυρσης – Χορηγία Α και για την Κατηγορία Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β. Σε τέτοια περίπτωση, εάν εγκριθεί και για τις δύο Χορηγίες θα δικαιούται να λάβει και τις δύο Χορηγίες (συνολικού ύψους €7.000), νοουμένου ότι αποσύρει το όχημα που δηλώθηκε και εγγράψει ηλεκτρικό όχημα, σύμφωνα με τα κριτήρια του παρόντος Σχεδίου.

Στην περίπτωση που αιτητής υποβάλει αιτήσεις απόσυρσης για περισσότερα από ένα οχήματα στην ίδια περίοδο αποδοχής αιτήσεων, θα εξετάζεται μόνο η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχημα. Οι άλλες αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα θεωρούνται αυτόματα άκυρες. Επίσης, εάν υποβληθούν από το ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία αιτήσεις σε κάθε κατηγορία χορηγίας θα εξετάζεται η αίτηση που αφορά το παλαιότερο σε ηλικία όχημα στην περίπτωση της Κατηγορίας Απόσυρσης – Χορηγία Α και μόνο μία αίτηση στην περίπτωση της Κατηγορίας Προώθησης Ηλεκτρικού Οχήματος – Χορηγία Β.

Σημειώνεται ότι η έγκριση για την καταβολή χορηγίας θα ισχύει για περίοδο 7 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης.
Μετά την περίοδο των 7 μηνών, αιτήσεις οι οποίες έχουν εγκριθεί και οι οποίες δεν υποβλήθηκαν για την καταβολή της χορηγίας θα θεωρούνται άκυρες.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και για τα δύο μέρη του Σχεδίου ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση