ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 11:25
 

Αλλάζει το πλαίσιο των εκποιήσεων

Οι βουλευτές ψήφισαν τελικά τις προτάσεις νόμου που θα φέρουν αλλαγές επί των υφιστάμενων προνοιών

Newsroom K

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στην τελευταία της ολομέλεια το νόμο που προβλέπει αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων, αλλά παράλληλα και την αναστολή για δάνεια που είναι επιλέξιμα για να μπουν στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές ψήφισαν την πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ για το πάγωμα όποιων διαδικασιών εκποιήσεων, αλλά και την πρόταση νόμου που συνυπόγραψαν ΔΗΚΟ, Οικολόγοι, Συμμαχία Πολιτών και Αλληλεγγύη.

Εις μάτην οι προσπάθειες των τραπεζιτών και υψηλόβαθμων στελεχών από την Ευρώπη ώστε να πείσουν για τα αρνητικά που θα φέρει στην οικονομία αυτή η διαφοροποίηση.

Κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης είχε καταθέσει πρόταση για αναβολή της ψήφισης των προτάσεων, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε.

Η πρόταση νόμου για τις αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ και 16 εναντίον από 50 παρόντες βουλευτές, και η σχετική τροπολογία του ΔΗΚΟ με 29 υπέρ και 21 εναντίον.

Η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον από 42 παρόντες βουλευτές.

Σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου από τον ενυπόθηκο δανειστή.

Τι προνοούν

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρώτη πρόταση νόμου, αλλά και τα όσα ανέφεραν οι εισηγητές της στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής, με την υπό αναφορά πρόταση νόμου σκοπούνται ειδικότερα μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον από 42 παρόντες βουλευτές.

1. Άρση της αδικίας που προκαλείται από ορισμένες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες εξουδετερώνουν την ισχύ που πρέπει να έχει η έκδοση απαγορευτικού δικαστικού διατάγματος, καθότι, για να σταματήσει επικείμενος πλειστηριασμός ακίνητης περιουσίας, απαιτείται, πέραν της έκδοσης σχετικού δικαστικού διατάγματος, η καταχώριση νέας διαδικασίας, ήτοι αίτησης/έφεσης με την οποία να προβάλλεται ως λόγος επιτυχίας της η ύπαρξη του εν λόγω απαγορευτικού διατάγματος. Περαιτέρω, διασαφηνίζονται οι λόγοι τους οποίους βάσιμα μπορούν οι ενυπόθηκοι οφειλέτες να προβάλουν, ώστε να μην προχωρήσει επικείμενος πλειστηριασμός των ενυπόθηκων τους ακινήτων, όπως η αμφισβήτηση του οφειλόμενου ποσού, η οποία μπορεί να βασίζεται και σε ενέργειες ή συμπεριφορά του ενυπόθηκου δανειστή.

2. Υποχρέωση των δικαστηρίων να προβαίνουν σε έλεγχο κατά πόσο οι τράπεζες προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες που προνοούνται από τη σχετική οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την αναδιάρθρωση χορηγήσεων και κατά πόσο η δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας εκποίησης τυγχάνει εκμετάλλευσης και κατάχρησης εκ μέρους των τραπεζών.

3. Επέκταση της προθεσμίας εξόφλησης οφειλόμενων ποσών από τριάντα σε σαράντα πέντε μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης εξόφλησης.

4. Διορισμός δύο εκτιμητών για τη διενέργεια ανεξάρτητων εκτιμήσεων του ενυπόθηκου ακινήτου μέσω προκαθορισμένου καταλόγου που τηρεί ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των εκθέσεών τους σε σχέση με τον καθορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

5. Υποχρεωτική ενημέρωση από τον ενυπόθηκο δανειστή των ενδιαφερόμενων αγοραστών για το ενυπόθηκο ακίνητο.

6. Επέκταση της χρονικής περιόδου κατά την οποία καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατόν (80%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου από τρεις σε έξι μήνες, μετά δε την παρέλευση των έξι μηνών η επιφυλασσόμενη τιμή να καθορίζεται σε ποσοστό όχι μικρότερο του πενήντα τοις εκατόν (50%) της αγοραίας αξίας.

7. Επέκταση της περιόδου εντός της οποίας επιδίδεται και δημοσιεύεται η ειδοποίηση για τον πλειστηριασμό του ενυπόθηκου ακινήτου από τριάντα σε σαράντα πέντε μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος στον ενυπόθηκο δανειολήπτη για εξασφάλιση πώλησης στην επιφυλασσόμενη τιμή.

Παράλληλα η σχετική τροποποίηση του ΔΗΚΟ που εγκρίθηκε αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, ουδεμία διαδικασία εκποίησης προς ικανοποίηση ενυπόθηκου δανειστή, αναφορικά με καθορισμένη πιστωτική διευκόλυνση εξασφαλισμένη με εμπράγματο βάρος επί ακινήτου συνιστώντος κύρια κατοικία, της οποίας ο οφειλέτης δυνητικά πληροί τα κριτήρια προς ένταξη στο “Σχέδιο Εστία”, όπως αυτά καθορίζονται στο εν λόγω σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 26ης Ιουνίου 2019 δύναται να αρχίσει και κάθε τέτοια εν εξελίξει διαδικασία διακόπτεται.».

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία να αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες έναρξης και/ή συνέχισης διαδικασιών εκποίησης ακινήτων που αποτελούν κύρια κατοικία προς ικανοποίηση δανειακής διευκόλυνσης προς οφειλέτη ο οποίος δυνητικά αποτελεί επιλέξιμο δανειολήπτη προς ένταξη στο σχέδιο «Εστία».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη δεύτερη πρόταση νόμου, αλλά και όσα ανέφερε ο εισηγητής της ενώπιον της επιτροπής, το σχέδιο «Εστία» πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 με την έναρξη υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους δανειολήπτες. Με το νόμο διασφαλίζεται ότι ουδεμία διαδικασία εκποίησης κύριας κατοικίας πρόκειται να αρχίσει και/ή να συνεχιστεί στο διάστημα από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2019, ώστε με την έναρξη εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου και την υποβολή αιτήσεων να διασαφηνιστεί πέραν πάσης αμφιβολίας ποιοι θα είναι οι επιλέξιμοι προς ένταξη σε αυτό αιτητές.

Οι δηλώσεις των βουλευτών

Οι βουλευτές ψήφισαν εναντίον της πρότασης του Προέδρου της Βουλής για αναβολή της συζήτησης με 45 ψήφους εναντίον και 2 υπερ, σε 47 παρόντες βουλευτές.

Όπως καταγράφει το ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι το κόμμα του τάσσεται υπέρ της συζήτησης του θέματος και ψηφίζει ενάντια γιατί οι προτάσεις νόμου θα οδηγούσαν την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε νέες περιπέτειες.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ ο βουλευτής Στέφανος Στεφάνου επέκρινε την Κυβέρνηση που ενώ είπε ότι θα έφερνε μέτρα για να προστατεύσει τους μη βιώσιμους δανειολήπτες, να επιβραβεύσει τους συνεπείς δανειολήπτες και να αντιμετωπίσει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές δεν το έπραξε. Ο βουλευτής Γιώργος Λουκαΐδης δήλωσε ότι το ΑΚΕΛ ψηφίζει υπέρ των προτάσεων νόμου για να προστατεθούν οι δανειολήπτες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης τάχθηκε αρχικά υπέρ την αναβολής μέχρι να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για βελτίωση του πλαισίου με τους θεσμούς του κράτους. Ωστόσο στη συνέχεια ανέφερε ότι θα υποστηρίξουν τις προτάσεις γιατί υπάρχει δυσπιστία προς τις τράπεζες και για να ληφθεί υπόψη από τα δικαστήρια ο κώδικας αναδιαρθρώσεων της Κεντρικής Τράπεζας επειδή μέχρι στιγμής οι δικαστές επιλέγουν να τοποθετηθούν λαμβάνοντας υπόψη την φερεγγυότητα των τραπεζών. Ο πρόεδρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι ο ίδιος υποστήριξε να μην πάνε οι προτάσεις στην Ολομέλεια εφόσον δεν είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, ωστόσο ανέφερε ότι αφού αυτό έγινε υποστηρίζει την πρόταση που κατέθεσε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος υποστήριξε την πρότασή του αναφέροντας ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα αυξημένων εκβιαστικών εκποιήσεων από τις τράπεζες.

Ο βουλευτής της Αλληλεγγύης Μιχάλης Γιωργάλλας είπε ότι οι ανεξέλεγκτες εκποιήσεις το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν φαινόμενα και να ανοίγουν ορέξεις και είμαστε ενώπιον αυτών των κινδύνων.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε ότι η πρόταση των 4 κομμάτων είναι πολύ καλά μελετημένη, συζητήθηκε με θεσμούς και έχει να κάνει με τον να εμπεδώσει ότι στόχος είναι οι δίκαιες και βιώσιμες αναδιαρθρωσεις, αφού οι τράπεζες δεν προχωρούν σε εφαρμογή του κώδικα της ΚΤΚ.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου είπε ότι η Κυβέρνηση αρνήθηκε να εξετάσει προτάσεις που το κόμμα κατέθεσε για τους καλοπληρωτές και ότι η Κυβέρνηση και η Βουλή έχει προστατεύσει μέχρι τώρα μόνο τα τραπεζικά ιδρύματα.

Η ανεξάρτητη βουλευτής Άννα Θεολόγου σημείωσε ότι πολλές τράπεζες έχουν πωλήσει ΜΕΔ σε ταμεία εξαγοράς χρέους και ότι στο τέλος δεν είναι οι τράπεζες που προχωρούν σε διαδικασίες εκποίησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

«Η Τουρκία βρίσκεται στο «8» και ασχολούμαστε εάν υπάρχει διγλωσσία Προεδρικού-ΥΠΕΞ»

«Πότε πάει σπίτι του ο άνθρωπος που είχε ως ύψιστο καθήκον του την πραστασία των οικονομικών της οικογένειας ...»
ΑΚΑ  |  11:07

«Η Τουρκία βρίσκεται στο «8» και ασχολούμαστε εάν υπάρχει διγλωσσία Προεδρικού-ΥΠΕΞ»

«Η ανικανότητά σας να χειριστείτε το τεράστιο θέμα επιβίωσής μας ως κράτος είναι που μας απασχολεί, όχι ...»
Ai Em  |  10:19

«Η Τουρκία βρίσκεται στο «8» και ασχολούμαστε εάν υπάρχει διγλωσσία Προεδρικού-ΥΠΕΞ»

«Η ανικανότητά σας να χειριστείτε το τεράστιο θέμα επιβίωσής μας ως κράτος είναι που μας απασχολεί, όχι ...»
Ai Em  |  10:19

Επιπλέον 200 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

«https://www.alphanews.live/cyprus/giannakis-spetsiotis-o-anthropos-poy-diekdikei-gia-toys-hamilosyntaxioyhoys ...»
Αντωνης Φωτεινος  |  08:34

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X