ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ανοιξε το κεφάλαιο για το νέο συνταξιοδοτικό

Θα ενταχθούν οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Άνοιξε το κεφάλαιο για το νέο συνταξιοδοτικό και σκοπός είναι να «κλείσει» το συντομότερο δυνατόν. Το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο για το επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αφορά 12.751 πρόσωπα, με τους νεοεισερχόμενους μόνιμους στην κρατική υπηρεσία να ανέρχονται στις 5.566, τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία στις 4.683, τους αορίστου χρόνου στην εκπαιδευτική υπηρεσία στους 493, ειδικοί αστυνομικοί 838, συμβασιούχοι υπαξιωματικοί στην εθνική φρουρά 1.147 και απόφοιτοι δασικού κολεγίου που εργοδοτούνται με σύμβαση αορίστου χρόνου, 24.

Επιπρόσθετα θα ενταχθούν στο νέο Σχέδιο οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου που απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, το νέο συνταξιοδοτικό εδράζεται στη φιλοσοφία της λειτουργίας ταμείων προνοίας, θα δημιουργηθεί ένα νέο ειδικό ταμείο καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τον εργοδότη και τους εργοδοτούμενους και του οποίου ο σκοπός θα είναι η χρηματοδότηση του νέου Σχεδίου. Ο εργοδότης και κάθε μέλος του Σχεδίου θα καταβάλλουν εκατέρωθεν ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 5% επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους. Το ταμείο, θα τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργού Οικονομικών εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Το νομοσχέδιο αναφέρει πως το ενεργητικό του δύναται να επενδύεται από τον Υπουργό με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του Σχεδίου, ενώ σημειώνεται πως το ειδικό ταμείο δεν θα χρησιμοποιείται για δανεισμό από τη Δημοκρατία ή τα μέλη του Σχεδίου. Το ενεργητικό του όμως θα μπορεί να επενδύεται σε κρατικά ομόλογα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Περαιτέρω, θα ετοιμάζονται οικονομικές καταστάσεις σε ετήσια βάση από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας και θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας.

Βάσει του Σχεδίου, θα συγκροτηθεί επιτροπή παρακολούθησης και θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας του. Περαιτέρω, το νέο επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων διέπεται από τις βασικές πρόνοιες του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων που αφορούν στην υπηρεσία των υπαλλήλων από την 1.1.2013 και έκτοτε. Το πεδίο της εφαρμογής θα είναι για όλη την κρατική υπηρεσία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πέραν τούτου, οι εργασίες του ειδικού ταμείου θα διεκπεραιώνονται κεντρικά από το Γενικό λογιστήριο και θα επιβάλλονται χρεώσεις στους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Μέλη του Σχεδίου

Μέλη θα είναι όλοι οι υπηρετούντες, νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και όσοι μόνιμοι υπάλληλοι θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου τόσο στην κρατική υπηρεσία όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πρόσθετα, όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι ειδικοί αστυνομικοί που έχουν μονιμοποιηθεί ως ειδικοί αστυνομικοί βάσει της οικείας νομοθεσίας, οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και οι απόφοιτοι του δασικού κολλεγίου που απασχολούνται με σύμβαση απασχόληση ορισμένου χρόνου.

Όλοι οι εργοδοτούμενοι που κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου θα καταστούν εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και όλα τα πρόσωπα τα οποία, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, θα μονιμοποιηθούν ως ειδικοί αστυνομικοί βάσει της οικείας νομοθεσίας.
Στο νέο σχέδιο δεν εντάσσονται οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί σε ταμείο προνοίας εκτός εάν, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου επιλέξουν να μεταπηδήσουν στο νέο σχέδιο.

Ημερομηνία ένταξης

Όσον αφορά στην ημερομηνία ένταξης των μονίμων υπαλλήλων, εντάσσονται από την ημερομηνία διορισμού τους σε μόνιμη θέση. Οι συμβασιούχοι που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου (εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου, ειδικοί αστυνομικοί, συμβασιούχοι υπαξιωματικοί, απόφοιτοι δασικού κολλεγίου) εντάσσονται από 1.1.2021. Για τους εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου και ειδικούς αστυνομικούς που θα ενταχθούν στο σχέδιο μελλοντικά, κατά την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης απασχόλησής τους σε αορίστου χρόνου, κατά την ημερομηνία μονιμοποίησής τους ως ειδικοί αστυνομικοί.

Ποσοστό χρηματοδότησης

Σχετικά με το ποσοστό της χρηματοδότησης, δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά στη βάση αποτελεσμάτων αναλογιστικών μελετών που θα διεξάγονται για αυτό το σκοπό.

Εισφορές στο ΤΚΑ

Βάσει του νομοσχεδίου, οι υπάλληλοι θα καταβάλλουν τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) που προβλέπονται για τους μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικά σχέδια συντάξεων χωρίς εισφορές. Τα μέλη του νέου σχεδίου θα εξακολουθούν να υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων ακόμη και μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας. Συνεπώς, δεν θα διαφοροποιείται το ύψος της εισφοράς που υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Οποιαδήποτε προϋπηρεσία του μέλους (πριν δηλαδή την ημερομηνία ένταξής του στο Σχέδιο) σε μόνιμη θέση, με σύμβαση ή επί δοκιμασία ή έκτακτη ή ωρομίσθια, είτε στον κρατικό τομέα είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα προσμετρήσει ως συντάξιμη. Για οποιαδήποτε προϋπηρεσία του μέλους που λογίζεται συντάξιμη, τόσο οι επηρεαζόμενοι όσο και ο εργοδότης, υποχρεούνται να καταβάλουν υποχρεωτικά το ποσοστό χρηματοδότησης του 5%. Για σκοπούς υπολογισμού του ποσοστού χρηματοδότησης που οφείλει να καταβάλει το μέλος αναδρομικά, θα συνυπολογιστούν οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων που δικαιούται να του επιστραφούν καθώς και η αποκοπή ποσού ίσου με 3% που τυχόν κατέβαλε για σκοπούς καταβολής φιλοδωρήματος.

Παρεχόμενες επιλογές

Αναφορικά με τις παρεχόμενες επιλογές ως προς τον τρόπο και χρόνο αναδρομικής καταβολής ποσοστού χρηματοδότησης, η εφάπαξ καταβολή εντός 14 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου ή σε 24 μηνιαίες δόσεις με αποκοπή από το μισθό του μέλους. Οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον τρόπο και χρόνο επιστροφής του οφειλόμενου ποσού εντός 12 μηνών. Στην περίπτωση που καταβλήθηκε φιλοδώρημα ή ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του σε Ταμείο Προνοίας για προηγούμενη υπηρεσία του, προκειμένου αυτή να λογιστεί συντάξιμη, τα προαναφερόμενα ποσά να καταβληθούν στο ειδικό ταμείο.

Πρόσθετα ωφελήματα

Τα πρόσθετα ωφελήματα που χορηγούνται σε ειδικές περιπτώσεις όπως το φιλοδώρημα όταν ο υπάλληλος πεθάνει στην υπηρεσία, συντάξεις σε εξαρτώμενους μέλους που πέθανε κατά την εκτέλεση καθήκοντος, συντάξεις σε εξαρτώμενους μέλους της αστυνομίας ή πυροσβεστικής που πέθανε κατά το καθήκον, αύξηση της σύνταξης για λόγους υγείας, θα εφαρμόζονται και για τα μέλη του νέου Σχεδίου. Σύνταξη χηρείας και τέκνων θα καταβάλλεται δυνάμει και του νέου Σχεδίου.

Τιμαριθμική αύξηση

Τέλος, αναφορικά με την τιμαριθμική και γενική αύξηση των συντάξεων, θα χορηγούνται αυξήσεις στις συντάξεις των συνταξιούχων και στις συντάξεις των εξαρτωμένων τους κατά το ίδιο ποσοστό, με τους ίδιους όρους και από την ίδια ημερομηνία που χορηγούνται αυξήσεις στις συντάξεις των συνταξιούχων του κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων, καθώς και στις συντάξεις των εξαρτωμένων τους. Το εφάπαξ ποσό ή φιλοδώρημα που θα χορηγείται δυνάμει του Σχεδίου θα είναι αφορολόγητο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση