ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελληνική: Κέρδη 50,5 εκατ. ευρώ για το 2020

Τα προβληματικά της δάνεια μειώθηκαν στα 1.5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2020 σε σύγκριση με 2.27 δισ. τέλος του 2019

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 50,5 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα για το 2020. σε σύγκριση με κέρδος ύψους 108,4 εκατ. το 2019.

Την ίδια ώρα, τα ΜΕΔ της Τράπεζας ανήλθαν στα 1.5 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με 2.27 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση ύψους 34% (οι ΜΕΔ εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Asset Protection Scheme, ανήλθαν σε 1.1 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και σε 1.8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). H μείωση των ΜΕΧ οφείλεται σε περίπου €0,6 δισ. μη συμβατικών διαγραφών που πραγματοποιήθηκαν το 2020, καθώς και στις αποπληρωμές για εξυγίανση που ανήλθαν σε περίπου €200 εκατ. κατά το 2020, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις των ΜΕΧ κυρίως λόγω των νέων αθετήσεων και των δεδουλευμένων τόκων. Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 46,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 55,6%). Συγχρόνως, η Τράπεζα πώλησε ΜΕΧ 160 εκατ. ευρώ εντός του 2020. Ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ ανήλθε στο 46,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 55,6%),

Κεφάλαια 21,56%

Για την Ελληνική, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) στις 31 Δεκεμβρίου 2020, με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με την τελική κανονιστική υποβολή του κεφαλαίου εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων του έτους, διαμορφώθηκαν σε 21,56%, 19,22% και 21,56% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκαν σε 20,75%, 18,39% και 20,75% αντίστοιχα.

Δανεισμός και καταθέσεις

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 2020 ανήλθαν σε 1.04 δισ. ευρώ, έναντι 812,3 εκατ. το 2019. Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 43,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: 40,9%). Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €14,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €14,6 δισ.) και αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €13,3 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €13,6 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, κυρίως Αμερικάνικα Δολάρια, ύψους €0,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2019: €1,0 δισ.). Η μείωση ύψους 3% οφειλόταν κυρίως στις εκροές καταθέσεων κατά το 2020 ως επακόλουθο των αρνητικών καταθετικών επιτοκίων που εφαρμόστηκαν τον Μάρτιο του 2020 σε λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/νομικών οντοτήτων.

Επίδραση της πανδημίας

Η χρέωση για ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών μέσων, ανήλθε στα €55,0 εκατ. για το 2020 σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με €23,2 εκατ. το 2019. Η αυξημένη χρέωση οφείλεται στις αυξημένες ζημιές απομείωσης του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, κυρίως ως αποτέλεσμα της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού (€64,5 εκατ.). Η επίδραση της πανδημίας στο μακροοικονομικό περιβάλλον οδήγησε σε αλλαγές στις παραμέτρους που εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της 1ης και 4ης τριμηνίας του 2020 (πιθανότητες αθέτησης και ζημιάς δεδομένες προκαθορισμένες παραμέτρους) που είχε ως αποτέλεσμα την χρέωση απομείωσης ύψους €48,0 εκατ.

Μετά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, κατά το 2020 η συνολική χρέωση απομείωσης ύψους €16,5 εκατ. αναγνωρίστηκε ως επίδραση του κορωνοϊού (COVID-19), λόγω της επανασταδιοθέτησης των τομέων υπηρεσιών καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης και άλλων κλάδων που αξιολογήθηκαν ως «υψηλού κινδύνου» βάσει του μοντέλου συλλογικής αξιολόγησης, και επέλεξαν το μορατόριουμ κατά το 2020 και για τις ομάδες που αξιολογήθηκαν σε ατομική βάση σε «υψηλού κινδύνου» τομείς. Με βάση την αξιολόγηση της επίδρασης του COVID-19 στην υφιστάμενη και αναμενόμενη επίδοση των σημαντικά επηρεαζόμενων ομάδων, η Τράπεζα επαναταξινόμισε κάποιες ομάδες στο Στάδιο 2, ενώ για συγκεκριμένες ομάδες που βρίσκονταν ήδη στο Στάδιο 2 και Στάδιο 3, οι παράμετροι επαναξιολογήθηκαν ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πιο πρόσφατες προσδοκίες.

Κόστος προς έσοδα

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το 2020 διαμορφώθηκε στο 67,9% σε σύγκριση με 67,5% για το 2019 (αντανακλώντας τη μικρότερη μείωση στα συνολικά έξοδα σε σχέση με την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα). Τα έξοδα προσωπικού για το 2020 ανήλθαν σε €132,1 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 50% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (2019: 46%). Σε σύγκριση με τα €126,7 εκατ. το 2019, τα έξοδα προσωπικού το 2020 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 4%, λόγω των μισθολογικών αυξήσεων που δόθηκαν από τον Όμιλο κατά τον Δεκέμβριο του 2020, της αύξησης των εισφορών στο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) κατά το 2020 και του αντίκτυπου της απόκτησης του ελέγχου της APS Cyprus.

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων τη 4η τριμηνία του 2020 αυξήθηκαν κατά 42% σε €33,9 εκατ., σε σχέση με €23,8 εκατ. την 3η τριμηνία του 2020, λόγω της αύξησης στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων όπως εξηγείται πιο πάνω, και της αύξησης στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών. Η αύξηση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών τη 4η τριμηνία του 2020 οφείλεται στην εποχικότητα και στην αύξηση του όγκου συναλλαγών που ανέκαμψαν μετά τα περιοριστικά μέτρα του COVID-19.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Σε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις λόγω της πανδημίας COVID-19, η Ελληνική Τράπεζα επέδειξε παραδειγματική ανθεκτικότητα και δύναμη. Αυτή η χρονιά ήταν ένα πραγματικό stress test για σχεδόν όλες τις εταιρείες σε όλους τους κλάδους στον κόσμο.

Σε όλο αυτό το διάστημα, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προστασία του προσωπικού και των πελατών μας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Βασιζόμενοι στο σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας, επανεξετάζουμε συνεχώς τα δεδομένα και προσαρμόζουμε τις ενέργειές μας ανάλογα, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2020 επιδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την πολύ καλή οικονομική μας θέση σε μια περίοδο σημαντικής και συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,34% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 477%) μπορούμε να συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας. Κατά το 2020 το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε το €1 δισεκατομμύριο, καθιστώντας το 2020 τη χρονιά με τον ψηλότερο δανεισμό για την Ελληνική Τράπεζα. Οι ισχυρές επιδόσεις του 2020 οδήγησαν σε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €50,5 εκατ. Παράλληλα, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,7% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν σύγχρονο πελατοκεντρικό Οργανισμό που προσφέρει άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας και ψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Στην προσπάθειά μας να εκπαιδεύσουμε και να μεταφέρουμε τους πελάτες μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τους βλέπουμε να αγκαλιάζουν την ψηφιακή εποχή καθώς ένα ποσοστό πέραν του 85% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών.

Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι ολόκληρη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειας της Ελληνικής Τράπεζας, προς τους ανθρώπους μας, για την αφοσίωση, την αντοχή και τη σκληρή τους εργασία κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση