ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Το κυπριακό Πρόγραμμα Πολιτογραφήσεων του 2019

Η κυβέρνηση άλλαξε το επενδυτικό πρόγραμμα στοχεύοντας και σε άλλους τομείς της οικονομίας

Newsroom K

Με την έγκριση πλέον του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα πολιτογράφησης ξένων επενδυτών για πέμπτη φορά από το 2013 όπου εφαρμόστηκε πρώτη φορά. Η Κύπρος διαφοροποίησε εκ νέου τα οικονομικά κριτήρια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (χρυσή βίζα) για το 2019, στρέφοντας την προσοχή της εκτός από τον τομέα των ακινήτων και σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις της οικονομίας, με την υιοθέτηση των πιο κάτω τροποποιήσεων:

(α) Υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (μετονομασία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας) για προώθηση της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. Η υποχρέωση για συνεισφορά στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών θα πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση (η οποία έχει εξασφαλίσει σχετικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Οικονομικών) ή σε πιστοποιημένη κοινωνική εταιρεία. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση στα πλαίσια του κριτήριου «Αγορά ή Σύσταση ή Συμμετοχή σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Εταιρείες», συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% του απαιτούμενου κόστους επένδυσης του αναφερόμενου κριτηρίου (δηλαδή €400.000) σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, ή σε ένα από τους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

(β) Υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, με στόχο τη συμβολή του Προγράμματος στη νέα ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, και συγκεκριμένα για σκοπούς υλοποίησης σχεδίων προσιτής κατοικίας αλλά και υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/μέτρων.

(γ) Περίληψη επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας στις επιλέξιμες επενδύσεις, στη βάση συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτήριων που θα αφορούν στη συνεισφορά στην οικονομία, τα οποία θα καθοριστούν από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

(δ) Περίληψη επένδυσης σε Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) στις επιλέξιμες επενδύσεις, πέραν της Επένδυσης σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και δυνατότητα οι Οργανισμοί αυτοί να επενδύουν μέχρι €200.000 σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του ΧΑΚ.

(ε) Σε περιπτώσεις οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για σκοπούς του ΚΕΠ και θα επαναχρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του ίδιου Προγράμματος, η πρόνοια η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο αιτών έχει προβεί σε επενδύσεις σε οικιστική/ές μονάδα/ες στη βάση του κριτηρίου «Επενδύσεις σε Ακίνητα, Αναπτύξεις και Έργα Υποδομής», δεν απαιτείται να προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν τουλάχιστον μία από αυτές τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον €500.000, θα ισχύει νοουμένου ότι οι 3 συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας, ανέρχονται τουλάχιστον στα €2,5 εκ.

(στ) Υποχρέωση για διατήρηση των απαιτούμενων επενδύσεων για περίοδο τουλάχιστο 5 ετών από την ημερομηνία πολιτογράφησης, αντί 3 ετών που ισχύει σήμερα.

(ζ) Ο αιτών/αιτούσα να έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την επένδυση που έχει πραγματοποιήσει εντός της περιόδου των πέντε ετών, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών.

(η) Πλήρης κατάργηση της επένδυσης σε κρατικά ομόλογα ως αποδεκτής επένδυσης στα πλαίσια του ΚΕΠ.

Παράλληλα, για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και διαφάνειας του ΚΕΠ και λαμβάνοντας υπόψη θέματα ασφάλειας και ελέγχου, προτείνεται η εισαγωγή πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων ως ακολούθως:

(θ) Στις περιπτώσεις που η επένδυση αφορά στην αγορά ακινήτου ή ακινήτων όπως επίσης και στις περιπτώσεις της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικία θα απαιτείται:

  • Πολεοδομική άδεια, στις περιπτώσεις που προνοείται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου (completion certificate) υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση υπό ανέγερση ακινήτου απαιτείται η διατήρηση ποσού αντίστοιχο με το 5% της αξίας σε ειδικό λογαριασμό ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου προς τον αγοραστή (Performance Bank Guarantee).
  • ΙΙΙ. Βεβαίωση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να είναι υποθηκευμένο ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής θα καταβάλουν στο δανειστή το ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).

(ι) Ο αιτών/αιτούσα πρέπει να είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία να είναι σε ισχύ, για να μπορεί να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης.

(κ) Αιτών/ αιτούσα που έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση της υπηκοότητας σε οποιαδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσής και η οποία έχει απορριφθεί, δεν θα δικαιούται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα στα πλαίσια του ΚΕΠ.

(λ) Ο αιτών/αιτούσα θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο έξι (6) μηνών τουλάχιστον, πριν την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης.

Σε περίπτωση που ο αιτών/αιτούσα δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης, στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση, θα πρέπει όμως να είναι κάτοχος άδειας 4 μετανάστευσης για περίοδο έξι (6) μηνών τουλάχιστον, πριν την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης.

(μ) Για σκοπούς διαφάνειας και σωστής πληροφόρησης, ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης Εφαρμογής η οποία να περιλαμβάνει τον αριθμό των πολιτογραφήσεων, εθνικότητα των αιτητών και τομέα στον οποίο έγιναν οι επενδύσεις.

(ν) Επαναβεβαίωση της απαγόρευση της διαφήμισης του ΚΕΠ σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ότι αφορά στην προβολή εικόνας του κυπριακού διαβατηρίου και των συμβόλων της Δημοκρατίας και της ΕΕ.

(ξ) Προκήρυξη εντός δύο μηνών των προσφορών για αγορά υπηρεσιών για διεξαγωγή ενδελεχούς ελέγχου (enhanced due diligence) των αιτητών πολιτογράφησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα σημεία 3 (α), (β), (ε), και (θ) θα εφαρμόζονται για αιτήσεις που θα υποβληθούν από την 15.5.2019 και εντεύθεν.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X