ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τρ. Κύπρου: Απορρόφησε τα κέρδη εννεαμήνου 2022 το Σχέδιο Εθελούσιας

Ζημιές 9 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα μετά την αποχώρηση του καλοκαιριού 550 υπαλλήλων που της κόστισε 104 εκατ.

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Ζημιές 9 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το εννεάμηνο του 2022, αφού τα κέρδη που θα παρουσίαζε τα απορρόφησε το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης που «έτρεξε» το καλοκαίρι του 2022 με αποτέλεσμα να φύγουν 550 άτομα. Της κόστισε, 104 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρυσι, στο αντίστοιχο διάστημα του 2021 τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου για το εννιάμηνο του 2021 είχαν δείξει κέρδη 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα κεφάλαια

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 14.7% αναπροσαρμοσμένος για Helix 3, σε σύγκριση με 14.6% στις 30 Ιουνίου 2022 και 14.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση και ΣΕΑ και με 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση). Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2022, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και τη μείωση στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία, και αρνητικά από τις προβλέψεις και απομειώσεις και κυρίως από το κόστος για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού.

Οι καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €18,792 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (σε σύγκριση με €18,450 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 και με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και αυξήθηκαν κατά 2% το γ’ τρίμηνο και κατά 7% από το τέλος του έτους. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 36.8% στις 30 Ιουνίου 2022 και με 34.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 300% (σε σύγκριση με 299% στις 30 Ιουνίου 2022 και με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021).Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθε σε €6.8 δις (σε σύγκριση με €6.7 δις στις 30 Ιουνίου 2022 και €6.3 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2021).

1,7 δις. νέος δανεισμός

Τα δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε €10,913 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με €11,047 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2022 και €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά 1% από την αρχή του έτους. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το γ’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €497 εκατ. (σε σύγκριση με €537 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2022 και €622 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2022), αντικατοπτρίζοντας εποχιακές τάσεις και ανήλθε σε €1,656 εκατ. για το εννιάμηνο 2022 (σε σύγκριση με € 1,321 εκατ. κατά το εννιάμηνο 2021) αυξημένος κατά 25% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό κατά την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας (εννιάμηνο 2019), και διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η ετήσια αύξηση είναι κυρίως λόγω αύξησης στα δάνεια σε όλους τους τομείς, με τη μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα μεγάλων επιχειρήσεων. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2022 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €269 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €155 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €115 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €42 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €31 εκατ.

Κάτω από 5% τα ΜΕΔ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €150 εκατ., ή 13%, κατά το γ’ τρίμηνο 2022 (αποτελούμενα από καθαρές οργανικές μειώσεις ΜΕΔ ύψους €133 εκατ. (εισροών ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ μείον εκροών ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ), ολοκλήρωση του Project Sinope ύψους €12 εκατ. και περαιτέρω καθαρών μειώσεων ΜΕΔ ύψους €5 εκατ. που αφορούν πωλήσεις ΜΕΔ), σε σύγκριση με μείωση ύψους €79 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2022 σε €1,018 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (σε σύγκριση με €1,343 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Αναπροσαρμοσμένα για Helix 3, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €551 εκατ. σε €467 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Έσοδα από τόκους

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο 2022 ανήλθαν σε €234 εκατ., σε σύγκριση με €223 εκατ. το εννιάμηνο 2021, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνεχή πρόοδο που αποδίδεται στην αποτελεσματική βελτίωση της απόδοσης των δανείων και των ρευστών περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, παρά τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από το χαρτοφυλάκιο του Helix 2 (περίπου €15 εκατ. το εννιάμηνο 2021). Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το γ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €89 εκατ., σε σύγκριση με €74 εκατ. για το β΄ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 19% σε τριμηνιαία βάση, τα οποία επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση των επιτοκίων και την επίδραση μίας επιπρόσθετης ημερολογιακής μέρας αυτό το τρίμηνο.

Cost to income 54%

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το εννιάμηνο 2022 ανήλθε σε 54%, σε σύγκριση με 61% για το εννιάμηνο 2021. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το γ΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 47%, σε σύγκριση με 57% για το β’ τρίμηνο 2022. Η τριμηνιαία μείωση κατά 10 ε.μ. οφείλεται κυρίως στον συνδυασμό της επίδρασης των υψηλότερων συνολικών εσόδων και των χαμηλότερων συνολικών λειτουργικών εξόδων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση