ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρ. Κύπρου: Κέρδη 20 εκατ. στο εννιάμηνο 2021

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 14.7% και 15.3% αναπροσαρμοσμένος για τη συμφωνία Project Helix 3

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 20 εκατ. ευρώ παρουσίασε για το εννιάμηνο 2021 η Τράπεζα Κύπρου, σε σύγκριση με ζημιά ύψους 122 εκατ. για το εννιάμηνο 2020.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και 15.3% αναπροσαρμοσμένος για τη συμφωνία πώλησης ΜΕΔ γνωστή ως Project Helix 3 στην οποία το Συγκρότημα κατέληξε τον Νοέμβριο 2021 (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 3»), σε σύγκριση με 14.2% στις 30 Ιουνίου 2021 και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για το Project Helix 2, χαρτοφυλάκια Α και Β, αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2»). Κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2021, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά κυρίως από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις, την επίδραση από το Project Helix 3 και τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, και επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από προβλέψεις και απομειώσεις. Οι κεφαλαιακοί δείκτες (και οι αναπροσαρμοσμένοι κεφαλαιακοί δείκτες) στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 περιλαμβάνουν κέρδη για το εννιάμηνο 2021 που δεν έχουν ελεγχθεί / επισκοπηθεί, εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €140 εκατ., ή 9%, κατά το γ’ τρίμηνο 2021, και αποτελούνται από καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €131 εκατ. και περαιτέρω καθαρή μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €9 εκατ. που αφορούν τα δάνεια του Project Helix 3 κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2021 (σε σύγκριση με μείωση ύψους €1,423 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2021, εκ των οποίων μείωση ύψους €1,305 εκατ. αφορά τα δάνεια του Project Helix 2 κατά την ολοκλήρωση) σε €1,449 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (σε σύγκριση με €1,589 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 και €3,086 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Αναπροσαρμοσμένα για το Helix 3, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €568 εκατ. σε €881 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

1,3 δισ. νέα δάνεια

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε €427 εκατ. (σε σύγκριση με €407 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2021 και €487 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021) και ανήλθε σε €1,321 εκατ. συνολικά κατά το εννιάμηνο 2021 (αυξημένος κατά 35% σε ετήσια βάση). Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2021 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €188 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €151 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €109 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €39 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €49 εκατ. Τα νέα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις κατά το γ’ τρίμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά περίπου 60% σε ετήσια βάση, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σημαντική υποβοηθούμενη από κυβερνητικά σχέδια.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) (Δ/Κ) ανήλθε σε 58% στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 (σε σύγκριση με 59% στις 30 Ιουνίου 2021 και 63% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ίδια βάση). Η μείωση κατά 5 ε.μ. κατά τους εννιά μήνες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Helix 2 τον Ιούνιο 2021 και στην αύξηση των καταθέσεων από την αρχή του έτους. Αναπροσαρμοσμένος για το Helix 3, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις (μετά τις προβλέψεις) (Δ/Κ) στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε 57%.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 294% (σε σύγκριση με 303% στις 30 Ιουνίου 2021 και 254% στις 31 Δεκεμβρίου 2020) και είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθε σε €6.0 δις (σε σύγκριση με €5.7 δις στις 30 Ιουνίου 2021 και €4.2 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Η αύξηση κατά το γ’ τρίμηνο 2021 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων πελατών. Η αύξηση κατά το β’ τρίμηνο 2021 οφειλόταν κυρίως στην έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ., στην ολοκλήρωση του Project Helix 2 και στην αύξηση των καταθέσεων. Η αύξηση κατά το α’ τρίμηνο 2021 οφειλόταν κυρίως στην αύξηση στον δανεισμό από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ τον Μάρτιο 2021.

Στο 63% το κόστος

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το εννιάμηνο 2021 ανήλθε σε 61%, σε σύγκριση με 59% για το εννιάμηνο 2020 (αυξημένος κατά 2 ε.μ. σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 64%, σε σύγκριση με 58% για το β’ τρίμηνο 2021. Η αύξηση των 6 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση οφείλεται στη μείωση των συνολικών εσόδων. Αναπροσαρμοσμένος για τα έσοδα από τόκους που αφορούν τα χαρτοφυλάκια στο Project Helix 2, ο δείκτης κόστος προς έσοδα (αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) για το εννιάμηνο 2021 αυξάνεται σε 63%, ενώ για το γ’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 64%, σε σύγκριση με 61% για το β’ τρίμηνο 2021 (αυξημένος κατά 3 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση).

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος, Πανίκου Νικολάου

«Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίστηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, και συνεχίσαμε να εργαζόμαστε προς επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας. Νωρίτερα αυτό τον μήνα, καταλήξαμε σε συμφωνία για πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ με μεικτή λογιστική αξία ύψους €0.6 δις (Project Helix 3), μειώνοντας το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια, αναπροσαρμοσμένο για το Helix 3, σε μονοψήφιο ποσοστό ύψους 8.6%. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ορόσημο και μας επιτρέπει να επιτύχουμε τον στρατηγικό μας στόχο για επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια, ένα χρόνο νωρίτερα από ότι αναμενόταν με θετική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου και στα αποτελέσματά μας. Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €14.1 δις ή 94% σε λιγότερο από €1 δις και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 54 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε λιγότερο από 9% σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων για το εννιάμηνο ανέρχεται σε 66 μονάδες βάσης και η απόδοση των δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε παραμένει ισχυρή. Αναπροσαρμοσμένα για το Helix 3, τα ΜΕΔ στο τέλος του τριμήνου ανέρχονται σε €0.9 δις και παραμένουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας για επίτευξη ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια ύψους περίπου 5% στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Τα συνολικά κέρδη μας για το εννιάμηνο ανήλθαν σε €20 εκατ. επηρεασμένα από τις πωλήσεις ΜΕΔ και τα έξοδα αναδιάρθρωσης. Τα κέρδη μας πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία – ένα πιο ενδεικτικό μέτρο της απόδοσής μας – ανήλθαν σε €64 εκατ. για το εννιάμηνο. Τα συνολικά έσοδα παραμένουν σταθερά παρά τις επιπτώσεις από την από-αναγνώριση μη εξυπηρετούμενων δανείων με την ολοκλήρωση του Helix 2 στα τέλη Ιουνίου. Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες για το εννιάμηνο παραμένουν ισχυρά, είναι αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση και ανέρχονται σε 30% των συνολικών εισοδημάτων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για βελτίωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου προκειμένου να βελτιώσουμε την κερδοφορία μας και τα λειτουργικά μας έξοδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα (εξαιρουμένων του ειδικού φόρου και των συνεισφορών) για το εννιάμηνο ανήλθε σε 61%. Διατηρούμε τη δέσμευσή μας για μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στον μεσοπρόθεσμο στόχο μας σε περίπου 55%. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει σε καλά επίπεδα και υπερβαίνει σημαντικά τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20.4% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 15.3%, αναπροσαρμοσμένοι για το Helix 3. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την εγχώρια οικονομία και έχουμε παραχωρήσει νέο δανεισμό ύψους €1.3 δις τους πρώτους εννιά μήνες του έτους, αυξημένος κατά 35% σε ετήσια βάση. Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον ρόλο που μας αναλογεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, η οποία αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως τη συρρίκνωση του 2020 μέχρι τα τέλη του έτους, και με την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο, αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα προ πανδημίας. Ταυτόχρονα, παραμένουμε επικεντρωμένοι και σε σωστή πορεία για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων μας». 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση