ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τρ. Κύπρου: Κέρδη 21 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2022

Το ποσοστό των ΜΕΔ προς δάνεια έχει φτάσει στο 6,5% - Ο νέος δανεισμός κατά το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 618 εκατ.

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Καθαρά κέρδη ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου για το α’ τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με 10 εκατ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο 2021 και με 8 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2021.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €71 εκατ., στα ίδια περίπου επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το α΄ τρίμηνο 2022 μειώθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από τα χαρτοφυλάκια του Helix 2.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά €96 εκατ., ή 7%, κατά το α’ τρίμηνο 2022 (σε σύγκριση με μείωση ύψους €105 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2021), σε €1,247 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 (σε σύγκριση με €1,343 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Αναπροσαρμοσμένα για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώνονται περαιτέρω κατά €572 εκατ. σε €675 εκατ. με βάση τα στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2022. Τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 11.4% του συνόλου των δανείων στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 12.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021, στην ίδια βάση, δηλ. περιλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που κατηγοριοποιούνται ως ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’. Αναπροσαρμοσμένο για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώνεται σε 6.5% με βάση τα στοιχεία στις 31 Μαρτίου 2022. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 59% στις 31 Μαρτίου 2022.

Τα κεφάλαια

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.6% στις 31 Μαρτίου 2022 και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση, σε σύγκριση με 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση).

Νέος δανεισμός 618 εκατ.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος (περιλαμβανομένων των δανείων που κατέχονται προς πώληση) ανήλθαν σε €10,964 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, αυξημένα κατά 1% από την αρχή του έτους.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το α’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €618 εκατ., που αποτελεί ρεκόρ νέου δανεισμού, (σε σύγκριση με €471 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2021 και €487 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021), αυξημένος κατά 31% σε τριμηνιαία βάση και κατά 27% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό κατά την αντίστοιχη περίοδο προ πανδημίας (α’ τρίμηνο 2019) και διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η τριμηνιαία αύξηση είναι κυρίως λόγω αυξήσεων στα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών, δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής). Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2022 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €254 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €196 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €128 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €64 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €104 εκατ. Τα νέα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις κατά το α’ τρίμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 18% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται.

Κόστος στο 59%

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το α΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 59%, σε σύγκριση με 57% για το δ’ τρίμηνο 2021 και με 60% για το α’ τρίμηνο 2021. Η τριμηνιαία αύξηση κατά 2 ε.μ. οφείλεται κυρίως στη μείωση των συνολικών εσόδων σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €50 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2022, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των εθελοντικών σχεδίων αποχώρησης προσωπικού, την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, και παρά τον πληθωρισμό κατά το α’ τρίμηνο 2022. Τον Ιούλιο 2021, η Τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για τα έτη 2021 και 2022. Η συμφωνία αφορούσε ορισμένες αλλαγές που περιλαμβάνουν αναθεωρημένο σύστημα βαθμίδων και αμοιβών το οποίο συνδέεται με την αξία της θέσης εργασίας, καθώς και την εισαγωγή αμοιβής στη βάση της απόδοσης του κάθε μέλους του προσωπικού, που θα αποτελεί μέρος της ετήσιας αύξησης μισθού του προσωπικού. Οι δύο αυτές αλλαγές αποτελούν μακροχρόνιους στόχους της Τράπεζας και συνάδουν με τη βέλτιστη πρακτική. Η αναμενόμενη επίδραση της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης είναι η αύξηση στο κόστος προσωπικού για τα έτη 2021 και 2022 κατά 3-4% ετησίως και συνάδει με την επίδραση αντίστοιχων ανανεώσεων για προηγούμενα έτη.

Ρευστότητα στο 296%

Στις 31 Μαρτίου 2022, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 296% (σε σύγκριση με 298% στις 31 Δεκεμβρίου 2021) και είναι πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Μαρτίου 2022 ανήλθε σε €6.4 δις (σε σύγκριση με €6.3 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Η αύξηση κατά το α’ τρίμηνο 2022 οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καταθέσεων πελατών.

Καταθέσεις 17,6 δισ.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €17,660 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2022 (σε σύγκριση με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και αυξήθηκαν κατά 1% το α’ τρίμηνο.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 35.8% στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 34.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 70% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 77% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Μαρτίου 2022 (στα ίδια επίπεδα με τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος, Πανίκου Νικολάου

«Το α’ τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από οικονομική ανάκαμψη, την οποία στηρίξαμε, όπως αποδεικνύεται, με παραχώρηση ρεκόρ νέων δανείων ύψους €618 εκατ. Αυτή σηματοδότησε το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξησης του νέου δανεισμού με επιταχυνόμενο ρυθμό. Ο νέος δανεισμός μας κατά το α’ τρίμηνο έφτασε σε υψηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περίοδο πριν από την πανδημία, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2.7% για το έτος, επηρεασμένη από τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, πριν επιταχυνθεί στο 3.8% το 2023, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών 2022-2025. Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας που οδήγησαν σε πληθωριστικές πιέσεις και διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατά το α’ τρίμηνο του έτους, είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €146 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €50 εκατ. Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, κρατήσαμε τα συνολικά λειτουργικά μας έξοδα (αναπροσαρμοσμένα για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές) για το τρίμηνο στα €86 εκατ., στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για περιορισμό των εξόδων. H τριμηνιαία χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) κατέγραψε μικρή αύξηση κατά το α’ τρίμηνο 2022 και ανήλθε στις 44 μ.β., αντικατοπτρίζοντας την αναθεώρηση των μακροοικονομικών προοπτικών, αλλά παραμένοντας εντός των ορίων του εύρους των στόχων μας. Καταγράψαμε κέρδη ύψους €27 εκατ. μετά τη φορολογία και πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, με αντίστοιχη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ύψους 6.7%. Τα συνολικό αποτέλεσμα για το τρίμηνο ανήλθε σε καθαρά κέρδη ύψους €21 εκατ.

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει ισχυρή και σημαντικά πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Στις 31 Μαρτίου 2022, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.3% και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 15.2%, με μεταβατικές διατάξεις και σε αναπροσαρμοσμένη βάση. Η ρευστότητά μας επίσης παραμένει ισχυρή και συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους πέραν από €6 δις, με τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (ΔΚΡ) να ανέρχεται σε 296%. Οι καταθέσεις στον ισολογισμό μας παρουσίασαν αύξηση ύψους 1% κατά το τρίμηνο και ανήλθαν σε €17.7 δις.

Η ομαλοποίηση στον ισολογισμό μας συνεχίστηκε κατά το α’ τρίμηνο, με περαιτέρω οργανική μείωση των ΜΕΔ ύψους περίπου €100 εκατ., με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 6.5%, αναπροσαρμοσμένο για τις πωλήσεις ΜΕΔ. Παραμένουμε σε ορθή πορεία για την επίτευξη του στόχου μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε περίπου 5% μέχρι το τέλος του έτους και σε κάτω από 3% μέχρι το τέλος του 2025.

Το πλάνο μας για το μέλλον είναι ξεκάθαρο. Έχουμε εφαρμόσει μια δυναμική στρατηγική, αξιοποιώντας την ισχυρή πελατειακή μας βάση και την εμπιστοσύνη των πελατών μας, την ηγετική μας θέση στην αγορά και την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής μας τεχνογνωσίας και υποδομής. Κατά συνέπεια, παραμένουμε ξεκάθαρα επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας και θέτουμε τις βάσεις για διανομή μερίσματος. Από τον Φεβρουάριο που μοιραστήκαμε μαζί σας τους αναθεωρημένους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς μας στόχους, το εξωτερικό περιβάλλον έχει αλλάξει. Ως αποτέλεσμα, τώρα αναμένουμε να επιτύχουμε σε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για κάθε έτος ξεκινώντας από το 2023, και να επιτύχουμε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πάνω από 10% ένα έτος νωρίτερα από ότι αρχικά αναμενόταν.»

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση