ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρ. Κύπρου: Κέρδος 1 εκατ. στο εξάμηνο παρά τα 51 εκατ. λειτουργικών κερδών

Η ολοκλήρωση του Helix 2 και η επαναχρηματοδότηση του Tier 2 ομολόγου είχαν επίδραση στην κερδοφορία του β’ τριμήνου

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Τα κέρδη μετά τη φορολογία της Τράπεζας Κύπρου για το α’ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 1 εκατ., έναντι ζημιάς ύψους 126 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2020. Συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση της πώλησης του Helix 2 και η επιτυχής επαναχρηματοδότηση του Tier 2 ομολόγου είχαν επίδραση στην κερδοφορία του β’ τριμήνου, που έκλεισε με ζημιά 7 εκατ. και έτσι για το α’ εξάμηνο το Συγκρότημα κατέγραψε κέρδος ύψους 1 εκατ.

Αφήνοντας στην άκρη τους όρους κέρδη και ζημιές, αφού παρόλο που το σύνολο των οργανικών εσόδων της Τράπεζας κατέγραψε αύξηση 11% σε τριμηνιαία βάση και περιορίστηκε στο 1 εκατ. κέρδους, σημαντική είναι η μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς τα δάνεια, που έφτασε στο 14.6% (6.4% net). H τράπεζα εξακολουθεί να κινείται εντός στόχου για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ και η οργανική μείωση των ΜΕΔ συμπεριλαμβανομένων των αναδιαρθρώσεων ανήλθε σε €171 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021. Αναλυτικότερα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €1,423 εκατ., ή 47%, κατά το β’ τρίμηνο 2021, σε €1,589 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2021 (σε σύγκριση με €3,012 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2021 και €3,086 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Η μείωση κατά το β’ τρίμηνο 2021 αφορά δάνεια ύψους €1,305 εκατ. κατά την ολοκλήρωση του Project Helix 2 (όπως επεξηγείται πιο κάτω), καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €112 εκατ. και περαιτέρω καθαρή μείωση ΜΕΔ ύψους €6 εκατ. που αφορά τα δάνεια του Project Helix 2 κατά την περίοδο μέχρι την ολοκλήρωσή του (σε σύγκριση με μείωση ύψους €74 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021, αποτελούμενη από καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €59 εκατ. και περαιτέρω καθαρή μείωση ΜΕΔ ύψους €15 εκατ. που αφορούν τα δάνεια του Project Helix 2 κατά το α’ τρίμηνο 2021)

Τα κεφάλαια

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) της Τράπεζας Κύπρου ανήλθε στο 14.2% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 19.2%. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 14.2% στις 30 Ιουνίου 2021, σε σύγκριση με 14.4% στις 31 Μαρτίου 2021 και 14.6% αναπροσαρμοσμένος για το Project Helix 2 (χαρτοφυλάκια Α και Β) (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2»), και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 15.2% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2. Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου 2021, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από την εποπτική επιβάρυνση που αφορούσε την αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητα του Συγκροτήματος μέσω εκποιήσεων, το κόστος που αφορά την προσφορά για το υφιστάμενο ομόλογο δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης, και τις προβλέψεις και απομειώσεις, και επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις, την ολοκλήρωση του Project Helix 2 και τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 19.2% στις 30 Ιουνίου 2021, σε σύγκριση με 18.0% στις 31 Μαρτίου 2021 (και 18.3% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2), και 18.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 (και 18.7% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2).

Κόστος προς έσοδα

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το α’ εξάμηνο 2021 ανήλθε σε 59%, σε σύγκριση με 57% για το α’ εξάμηνο 2020 (αυξημένος κατά 2 ε.μ. σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 58%, σε σύγκριση με 60% για το α’ τρίμηνο 2021. Η βελτίωση 2 ε.μ. σε τριμηνιαία βάση οφείλεται σε μεγαλύτερη αύξηση των συνολικών εσόδων σε τριμηνιαία βάση, σε σύγκριση με την αύξηση στα συνολικά λειτουργικά έξοδα σε τριμηνιαία βάση.

Υπενθυμίζεται πως, τον Δεκέμβριο 2020, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε ένα στοχευμένο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού με συνολικό κόστος ύψους €6 εκατ., και αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το δ’ τρίμηνο 2020, με αρνητική επίδραση ύψους περίπου 5 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Για περαιτέρω πληροφορίες βλέπε Μέρος Β.3.2 ‘Συνολικά Έξοδα’. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €101 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2021, σε σύγκριση με €96 εκατ. για το α’ εξάμηνο 2020 (αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση). Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €51 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2021, σε σύγκριση με €50 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2021 (αυξημένο κατά 2% σε τριμηνιαία βάση). Το Συγκρότημα εργοδοτούσε 3.558 άτομα στις 30 Ιουνίου 2021, σε σύγκριση με 3,557 άτομα στις 31 Μαρτίου 2021 και 3,573 στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Νέος δανεισμός

Η Τράπεζα Κύπρου την ίδια ώρα κατάφερε να δώσει πραγματικό φρέσκο δανεισμό ύψους 894 εκατ. ευρώ τους πρώτους έξι μήνες, που από την ίδια την Τράπεζα μεταφράζεται σε άμεση στήριξη της πραγματικής οικονομίας και ικανοποιητικά αποτελέσματα του προγράμματος RestartCy της τράπεζας. Τα νέα δάνεια καταγράφουν αύξηση κατά 30% σε ετήσια βάση, θέτοντας την τράπεζα εντός των φιλόδοξων στόχων, ενώ τα δάνεια προς νοικοκυριά καταγράφουν αύξηση 37% σε σχέση με πέρσι την ίδια περίοδο.

Αναλυτικότερα, ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το β΄ τρίμηνο 2021 ανήλθε σε €407 εκατ. (σε σύγκριση με €487 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2021) και ανήλθε σε €894 εκατ. συνολικά κατά το α΄ εξάμηνο 2021 (αυξημένος κατά 30% σε ετήσια βάση). Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το β’ τρίμηνο 2021 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις ύψους €162 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €172 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €124 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €42 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €31 εκατ. Τα νέα δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις κατά το β’ τρίμηνο 2021 αυξήθηκαν κατά 64% σε ετήσια βάση, καθώς η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζει να βελτιώνεται. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια παρέμεινε σημαντική υποβοηθούμενη από κυβερνητικά σχέδια, και αυξήθηκε κατά 22% σε τριμηνιαία βάση. Στις 30 Ιουνίου 2021, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €9,967 εκατ. (σε σύγκριση με €9,960 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2021 και €9,886 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Στις 30 Ιουνίου 2021, δεν υπήρχαν δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες τα οποία ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση, ενώ στις 31 Μαρτίου 2021, καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες ύψους €472 εκατ. ταξινομήθηκαν ως κατεχόμενα προς πώληση σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 5 και αφορούσαν το Project Helix 2 (αποτελούμενα από €299 εκατ. που αφορούσαν το Χαρτοφυλάκιο Α και €173 εκατ. που αφορούσαν το Χαρτοφυλάκιο Β), σε σύγκριση με €493 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020 που αφορούσαν το Project Helix 2 (€485 εκατ., αποτελούμενα από €310 εκατ. που αφορούσαν το Χαρτοφυλάκιο Α και €175 εκατ. που αφορούσαν το Χαρτοφυλάκιο Β) και το Helix Tail (€8 εκατ.).

Πρώτη για MREL

Η Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη Κυπριακή Τράπεζα που πέτυχε τον στόχο για το MREL του Ιανουαρίου 2022, μετά την επιτυχή έκδοση ομολόγου ύψους €300 εκατ. (Senior Preferred Notes) κατά το β’ τρίμηνο, σε χαμηλή τιμολόγηση (2.5%) και με σημαντική υπερκάλυψη. Τον Απρίλιο 2021, η Τράπεζα έλαβε ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ) για την τελική απόφαση για την υποβολή δεσμευτικής υποχρέωσης για τήρηση ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) για την Τράπεζα, η οποία καθορίστηκε ως το προτιμητέο σημείο εφαρμογής της εξυγίανσης. Σύμφωνα με την απόφαση, η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) αντιστοιχεί στο 23.32% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και στο 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (leverage ratio exposure, LRE) και η συμμόρφωση πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022 με μια ενδιάμεση απαίτηση, η οποία αντιστοιχεί σε 14.94% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5.91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (leverage ratio exposure, LRE). Τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα για συμμόρφωση με το Αποθεματικό Διατήρησης Ασφαλείας δεν θα είναι επιλέξιμα για συμμόρφωση για την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) ως ποσοστό των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι απαιτήσεις αυτές αντικαθιστούν εκείνες που ίσχυαν προηγουμένως. Η Τράπεζα πρέπει να συμμορφώνεται με την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) σε ενοποιημένο επίπεδο, το οποίο αποτελείται από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της. Τον Ιούνιο 2021, η Τράπεζα προχώρησε στην πρώτη της συναλλαγή για σκοπούς ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) μέσω έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ. (το «Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας»).

Το Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο επιτόκιο ύψους 2.50%. Ο τόκος επί του Ομολόγου θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά και θα επανακαθορισθεί στις 24 Ιουνίου 2026. Το Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας λήγει στις 24 Ιουνίου 2027. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης στις 24 Ιουνίου 2026, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις, περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Το Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας πληροί τα σχετικά κριτήρια και συνεισφέρει στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για την Τράπεζα.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση