ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τρ. Κύπρου: Ζημιές 26 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2020

Στα 3,7 δισ. ευρώ τα ΜΕΔ της Τράπεζας - Στο 17.7% τα κεφάλαια – Στο 58% το cost to income

Newsroom K

Ζημιά μετά τη φορολογία ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020 παρουσίασε η Τράπεζα Κύπρου, σε σύγκριση με ζημιά ύψους 186 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2019 και κέρδος ύψους 95 εκατ. α’ τρίμηνο 2019. Ταυτόχρονα, έγινε επιπρόσθετη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 88 μ.β. (€28 εκατ.) για το α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά €142 εκατ. ή κατά 4% κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2020, στα €3,738 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2020 (σε σύγκριση με €3,880 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 τον Μάρτιο 2020. Το Συγκρότημα κατέγραψε οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) για είκοσι συνεχόμενα τρίμηνα.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 12.9% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 13.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Με μεταβατικές διατάξεις και με βάση τις διατάξεις μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής πενταετούς περιόδου, η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 αναμένεται να είναι διαχειρίσιμη και εντός των κεφαλαιακών σχεδιασμών του Συγκροτήματος. O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17.7% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 18.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020, το Συγκρότημα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια και Κυπριακή οικονομία από την επίδραση του ιού COVID-19. Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει πακέτο θετικών μέτρων τα οποία αναμένεται να στηρίξουν την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος για διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομίας, για μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυξάνουν τα αποθέματα κεφαλαίων της Τράπεζας τα οποία είναι διαθέσιμα για απορρόφηση πιθανών μελλοντικών ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από την κρίση. Επιπρόσθετα, η πρόωρη υιοθέτηση της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V (CRD V) για τη σύνθεση των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ παρέχουν ευελιξία σχετικά με τη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ.

Στις 31 Μαρτίου 2020, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 219% (σε σύγκριση με 208% στις 31 Δεκεμβρίου 2019) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%. Το πλεόνασμα ρευστότητας στις 31 Μαρτίου 2020 ανήλθε σε €3.0 δις, σε σύγκριση με €3.2 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η μείωση το α’ τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως στη μείωση των καταθέσεων.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε €451 εκατ., σε σύγκριση με €443 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2019 (αυξημένος κατά 2% σε τριμηνιαία βάση) και με €563 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019 (μειωμένα κατά 20% σε ετήσια βάση).

Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα, με την εξάπλωση του ιού COVID-19, το Συγκρότημα επικεντρώνεται τώρα στον περιορισμό οποιασδήποτε πιθανής επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Με την ομαλοποίηση των οικονομικών συνθηκών αναμένεται ότι το Συγκρότημα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου αναζητώντας λύσεις, οργανικές και μη, ώστε η Τράπεζα να καταστεί ένας πιο ισχυρός και ασφαλής οργανισμός, ικανός να συνεχίσει να στηρίζει την Κυπριακή οικονομία.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το α’ τρίμηνο 2020 ανήλθε σε 58%, σε σύγκριση με 63% για το δ’ τρίμηνο 2019 και 62% το α’ τρίμηνο 2019, κυρίως λόγω της μείωσης των συνολικών λειτουργικών εξόδων σε ετήσια και τριμηνιαία βάση κατά 14%.

Τι δηλώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου

“Παρακολουθούμε στενά τις επιπτώσεις του ιού COVID-19 στην παγκόσμια και την Κυπριακή οικονομία. Η άμεση και αποφασιστική αντίδραση της Κυβέρνησης με την εμφάνιση του ιού COVID-19 στην Κύπρο έχει περιορίσει με επιτυχία την εξάπλωση της πανδημίας και σήμερα η κατάσταση της υγείας στη χώρα είναι σταθερή. Καθώς ανακοινώνουμε τα αποτελέσματά μας για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανακοίνωση των ετήσιων μας αποτελεσμάτων για το 2019, η Κύπρος έχει ήδη προχωρήσει στη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, και έχουμε αρχίσει να παρατηρούμε κίνηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Καθώς η αβεβαιότητα για τις προοπτικές ανάπτυξης παραμένει, οι προτεραιότητές μας παραμένουν ξεκάθαρες. Να στηρίξουμε τους πελάτες μας που έχουν επηρεαστεί από τον ιό COVID-19, καθώς και την ευρύτερη Κυπριακή οικονομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υγεία των συναδέλφων και των πελατών μας. Από την αρχή της κρίσης, έχουμε αναβαθμίσει την επικοινωνία με τους πελάτες μας για να κατανοήσουμε τη νέα χρηματοοικονομική τους θέση και ανάγκες, προκειμένου να βρούμε αποτελεσματικούς τρόπους για να τους στηρίξουμε.

Τα αποτελέσματά μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού. Προχωρήσαμε σε περαιτέρω οργανική μείωση των ΜΕΔ κατά €142 εκατ., παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19 τον Μάρτιο 2020. Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά 75% σε €3.7 δις, το οποίο αντιπροσωπεύει το 29% του συνόλου των δανείων (15% μετά τις πιστωτικές ζημιές). Το ποσοστό κάλυψης με προβλέψεις αυξήθηκε σε 56% και το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανήλθε σε 124%. Επιπρόσθετα, τον Μάιο 2020, εν μέσω της κρίσης του ιού COVID-19, ολοκληρώσαμε πώληση ΜΕΔ ύψους €133 εκατ. (Project Velocity 2).

Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στις 31 Μαρτίου 2020, οι κεφαλαιακοί μας δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθαν σε Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 17.7%, και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 14.3% σε σύγκριση με τις τροποποιημένες ελάχιστες απαιτήσεις για το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ύψους 9.7%, μετά τα μέτρα χαλάρωσης κεφαλαιακής επάρκειας από τις εποπτικές αρχές.
Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.0 δις. Ο νέος δανεισμός κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε €451 εκατ., αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, συμβάλλοντας στη στήριξη της Κυπριακής οικονομίας.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες αυτό το τρίμηνο και ανήλθε σε 58%, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού τον περασμένο Οκτώβριο. Tα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, υποβοηθούμενα από τον ενισχυμένο ψηφιακό μετασχηματισμό μας. Σήμερα, το 70% των πελατών μας χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.

Το πρώτο τρίμηνο του έτους είχαμε συνολικά έσοδα ύψους €145 εκατ. και λειτουργικά κέρδη ύψους €52 εκατ. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα από οργανικές δραστηριότητες για το τρίμηνο ήταν ζημιά ύψους €23 εκατ. και το συνολικό αποτέλεσμα ζημιά ύψους €26 εκατ., μετά τις αυξημένες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €64 εκατ. λόγω της επιδείνωσης των μακροοικονομικών προοπτικών (πιστωτικές ζημιές δανείων που σχετίζονται με τον ιό COVID-19 ύψους €28 εκατ. - επιπρόσθετη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 88 μ.β.).

Οι οικονομικές προοπτικές έχουν επιδεινωθεί και αυτό παρατηρείται στα μειωμένα επίπεδα δραστηριότητας συναλλαγών και στη μειωμένη ζήτηση για νέα δάνεια. Οι οικονομικές επιπτώσεις αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020. Η πλήρης επίδραση παραμένει αβέβαιη και θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια των περιορισμών για τον ιό COVID-19, την επιτυχή επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και τον ρυθμό της οικονομικής ανάκαμψης.

Η στρατηγική μας παραμένει ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για ενίσχυση του ισολογισμού, βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας μέσω μείωσης του κόστους υποβοηθούμενη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το Συγκρότημα βρίσκεται σε καλή θέση, με καλή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα, έτοιμο να στηρίξει αυτή την ανάκαμψη και την Κυπριακή οικονομία."

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X