ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Astrobank: Κέρδη 30 εκατ. για το 2023

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 34% και ανήλθαν στα €97,2 εκ. έναντι €72,7 εκ. το 2022

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η AstroBank κατέγραψε κέρδη μετά φόρων €30,4 εκ. το 2023, που αντιπροσωπεύουν απόδοση 13,9% επί των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, έναντι €12,2 εκ. και απόδοση 6,2% το 2022, αυξάνοντας τα κέρδη της κατά 150%, κυρίως λόγω των αυξημένων επιτοκιακών εσόδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, τα κέρδη του συγκροτήματος, μετά φόρων και εξαιρουμένων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων €9 εκ. για το έτος 2023, (€7 εκ. για το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού και €1,9 εκ. κόστος απόσβεσης που προέκυψε από την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης ΜΕΧ το 2022) ανήλθαν στα €39,4 εκ., σε σύγκριση με €21,7 εκ. το 2022.

Αυξημένα έσοδα από τόκους

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 34% και ανήλθαν στα €97,2 εκ. έναντι €72,7 εκ. το 2022. Όπως αναφέρει η Τράπεζα, η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 46% το 2023 και ανήλθαν στα €74,8 εκ,. αντανακλώντας την επίδραση του ευνοϊκού επιτοκιακού περιβάλλοντος στην ισχυρή ρευστότητα της τράπεζας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το έτος 2023 ήταν 3%, σε σύγκριση με 1,9% το 2022, υποστηριζόμενο από το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες και τα άλλα μη επιτοκιακά έσοδα, ανήλθαν στα €22,5 εκ. έναντι €21,5 εκ. το 2022.

Μικρή αύξηση στα έξοδα

Από την άλλη, τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στα €50,9 εκ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 2,8% έναντι €49,5 εκ. το 2022.

Τα έξοδα προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 53,2% των συνολικών εξόδων, τα οποία ανήλθαν στα €27,1 εκ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,8% από €25,9 εκ. το 2022, αντανακλώντας ετήσιες προσαυξήσεις που προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση των τραπεζικών υπαλλήλων και την ΑΤΑ και αντισταθμίζονται εν μέρει από τις εξοικονομήσεις του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού. Το 2023, το συγκρότημα προχώρησε σε σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, με το οποίο εγκρίθηκαν να αποχωρήσουν 55 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης, με συνολικό κόστος €7 εκ. Σημειώνεται ότι το 2022 αποχώρησαν 16 υπάλληλοι με συνολικό κόστος €1,9 εκ. Ο συνολικός αριθμός μόνιμου προσωπικού στις 31 Δεκεμβρίου 2023 ανερχόταν σε 392, σε σχέση με 443 το 2022.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα του 2023 ήταν αυξημένα κατά 1,8% στα €16,2 εκ. έναντι €15,9 εκ. το 2022. Οι αποσβέσεις και διαγραφές μειώθηκαν στα €3,3 εκ. έναντι €3,7 εκ. το 2022 ενώ το ειδικό τέλος, οι συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, και άλλες χρεώσεις ανήλθαν στα €4,3 εκ., από €4,1 εκ. το 2022.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώθηκε στο 52,3% το 2023 έναντι 68,2% το 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων λειτουργικών εσόδων και της "συνεχούς προσήλωση της διοίκησης στην αποδοτικότητα και στη διαχείριση κόστους", όπως αναφέρει η Τράπεζα.

Τα έσοδα πριν τις προβλέψεις που προέρχονται κυρίως από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες παρουσιάζονται βελτιωμένα το 2023 και ανέρχονται στα €46,4 εκ. έναντι €23,1 εκ. το 2022, μια αύξηση 100,9% που αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εσόδων από τόκους.

Οι συνολικές χρεώσεις απομείωσης για το 2023 ανήλθαν στα €6,7 εκ. έναντι €3,7 εκ. το 2022. Η αύξηση του 2023 αποδίδεται κυρίως στις ψηλότερες χρεώσεις απομείωσης δανείων.

Iσολογισμός και κεφαλαιακή θέση

Το συνολικό ενεργητικό του συγκροτήματος ανήλθε σε €2.725 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023 (31 Δεκεμβρίου 2022: €2.726 εκ.) παραμένοντας σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Δάνεια

Τα δάνεια έπειτα από προβλέψεις μειώθηκαν από €1.091 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 σε €933 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αντανακλώντας τη σημαντική εξυγίανση στο χαρτοφυλάκιο ΜΕΧ. Το σύνολο του νέου δανεισμού κατά την περίοδο αυτή ανήλθε σε περίπου €90 εκ.

"Ο συνεχής νέος δανεισμός σε επιχειρήσεις και ιδιώτες στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ισχυρή προσήλωση της AstroBank στην κυπριακή οικονομία και την ισχυρή οικονομική της θέση που διευκολύνει τη νέα επιχειρηματική δραστηριότητα", αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα.

Καταθέσεις

Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 2% και ανήλθαν στα €2.155 εκ. έναντι €2.112 εκ. τον προηγούμενο χρόνο και αποτελούνται από καταθέσεις σε ευρώ και σε ξένα νομίσματα, κυρίως δολάρια ΗΠΑ και βρετανική στερλίνα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η χρηματοδότηση από Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε στα €200 εκ. (2022: €300 εκ.) και αποτελείται αποκλειστικά από χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO) ΙΙΙ. Η Τράπεζα προχώρησε στην αποπληρωμή €100 εκ. χρηματοδότησης TLTRO ΙΙΙ τον Σεπτέμβριο του 2023 και €100 εκ. τον Μάρτιο του 2024.

Κεφαλαιακή επάρκεια στο 23,7%

Υποστηριζόμενη από κοινά ίδια κεφάλαια ύψους €234,1 εκ., ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ανήλθε στο 23,7% από 18% τον προηγούμενο χρόνο, λόγω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων μέσω κερδοφορίας και σημαντικής εξυγίανσης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο δείκτης Core Tier 1, που αποτελείται αποκλειστικά από κοινά ίδια κεφάλαια, διαμορφώθηκε στο 22,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο δείκτης ρευστότητας της AstroBank παρέμεινε ισχυρός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με δείκτη κάλυψης στο 366% στο τέλος του 2023 και σταθερό δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 43%.

ΜΕΧ

Ο δείκτης ΜΕΧ μειώθηκε στο 14,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2023, από 19,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αποκλειστικά μέσω οργανικής εξυγίανσης, ενώ η κάλυψη προβλέψεων ανέρχεται στο 44%, από 46,1% το 2022.

Οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων (REOs), άμεσες και έμμεσες, ανήλθαν σε €43 εκ. για το 2023, εκ των οποίων τα €33,7 εκ. αντιπροσωπεύουν άμεσες πωλήσεις. Οι συνολικές πωλήσεις κατά τα τελευταία τρία έτη ανέρχονται σε περίπου €150 εκ.

Κατά τη διάρκεια του 2023, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας βελτιώθηκαν σημαντικά από τα ετήσια κέρδη αλλά και τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWAs), κυρίως λόγω της μείωσης των ΜΕΧ και της αποπληρωμής δανείων. Οι δείκτες CET 1 και Συνολικού Κεφαλαίου ανήλθαν στο 22,1% και 23,7% αντίστοιχα στις 31 Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 16,5% και 18% το 2022. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας υπερβαίνουν κατά πολύ τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ο δείκτης MREL ανερχόταν στο 27,8% και πληροί τον τελικό δεσμευτικό στόχο που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές ύψους 26% με ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης την αύξηση του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας κατά 0,5% τον Ιούνιο του 2024.

ESG και ψηφιακός μετασχηματισμός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος, η Τράπεζα δεσμεύεται να λειτουργεί με οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει καταρτίσει και προτίθεται να υλοποιήσει αναβαθμισμένο πρόγραμμα ESG με σημαντικές βελτιώσεις στον Πυλώνα Διακυβέρνησης, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη βαρύτητα στον Πυλώνα Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την ήδη ισχυρή προσήλωση της AstroBank στον Κοινωνικό Πυλώνα.

Με κύριους στόχους την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την υποστήριξη των πελατών στην πράσινη μετάβαση, η AstroBank αναφέρει ότι διαθέτει μεγάλη γκάμα φιλικών προς το περιβάλλον δανειακών προϊόντων, που σε συνδυασμό με την υλοποίηση σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών πεδίου 1, 2, και 3 (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτούμενων εκπομπών) και την πλήρη ενσωμάτωσή της περιβαλλοντικής ατζέντας στο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, αποτελούν τον πυρήνα του περιβαλλοντικού πυλώνα.

Αναφέρει, ακόμα, ότι, με στόχο να παραμείνει ανταγωνιστική και να παρέχει ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πελάτες της, η Astrobank συνεχίζει να επενδύει στην τεχνολογία και την αυτοματοποίηση.

Τον Νοέμβριο 2023, η Τράπεζα εγκαινίασε νέα ιστοσελίδα και τραπεζική εφαρμογή για κινητά, παρέχοντας έτσι μια βελτιωμένη τραπεζική εμπειρία στους πελάτες της. Περί τα μέσα του 2024, αναμένεται επίσης η πλήρης ψηφιοποίηση των καρτών της τράπεζας.

"Οι κινήσεις αυτές συνδυάζονται με σειρά ενεργειών ψηφιοποίησης και ενσωμάτωσης εσωτερικών διαδικασιών που θα καταστήσουν ακόμη πιο αποτελεσματική την εξυπηρέτηση πελατών", αναφέρει, προσθέτοντας ότι με τα ολοκληρωμένα νέα ψηφιακά κανάλια και ισχυρό δίκτυο σε 14 τοποθεσίες παγκύπρια, η AstroBank φιλοδοξεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank, Αριστείδης Βουράκης, σε δήλωσή του αναφέρει ότι το 2023 "ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την AstroBank. Οι συστηματικές προσπάθειες των τελευταίων ετών, προς ένα εστιασμένο επιχειρηματικό μοντέλο, εξορθολογισμό της λειτουργίας, αναμόρφωσης και μείωσης κινδύνων του ισολογισμού, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επιτοκιακό και μακροοικονομικό περιβάλλον, συνέβαλαν στην επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων".

Προσθέτει, ακόμα, ότι "οι αποφασιστικές ενέργειες της διοίκησης μας επέτρεψαν να μετατρέψουμε την τράπεζα σε ένα ισχυρό και καλά κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό ίδρυμα, ικανό να προσθέσει αξία στους πελάτες και τους μετόχους του".

Ο κ. Βουράκης αναφέρει ότι στην AstroBank "παραμένουμε προσηλωμένοι στο επιχειρηματικό μας πλάνο, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε ουσιαστική λειτουργική αποτελεσματικότητα, ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών και βελτίωση της κερδοφορίας".

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση