ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Δίχως καθυστερήσεις το 96% αυτών που μπήκαν στο μορατόριουμ στην Τρ. Κύπρου

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στις 30 Ιουνίου 2021 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε ανήλθαν σε €4.9 δις

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Το 96% των εξυπηρετούμενων δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε, και με καταβολή δόσης μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021, δεν παρουσίασε καθυστερήσεις στην Τράπεζα Κύπρου.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στις 30 Ιουνίου 2021 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε ανήλθαν σε €4.9 δις (σε σύγκριση με €5.1 δις στις 31 Μαρτίου 2021 και €5.3 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2020), από τα οποία €4.8 δις ή 96% είχαν δόση μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021 και η απόδοση τους είναι καλή. Το 96% αυτών δεν παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων €0.5 δις έχουν τύχει αναδιάρθρωσης) και μόνο 4% παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων το 95% παρουσιάζουν λιγότερο από 30 μέρες καθυστερήσεις). Τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε ιδιώτες στις 30 Ιουνίου 2021 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε ανήλθαν σε €1.8 δις, από τα οποία το 98% είχε δόση μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021. Το 92% αυτών δεν παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων περίπου €28 εκατ. έχουν τύχει αναδιάρθρωσης) και μόνο 8% παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων 96% παρουσιάζουν λιγότερο από 30 μέρες καθυστερήσεις).

Αντίστοιχα, τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε επιχειρήσεις στις 30 Ιουνίου 2021 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε ανήλθαν σε €3.15 δις, από τα οποία το 95% είχε δόση μέχρι τις 12 Αυγούστου 2021. Το 99% αυτών δεν παρουσίασε καθυστερήσεις (εκ των οποίων τα €0.47 δις έχουν τύχει αναδιάρθρωσης, κυρίως στον τομέα του τουρισμού) και μόνο 1% παρουσίασε καθυστερήσεις. Το β’ τρίμηνο 2021 έγινε καθαρή επαναταξινόμηση δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίου και τόκων που έληξε ύψους €184 εκατ. από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2, μετά από (α) επαναταξινόμηση δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίου και τόκων που έληξε, ύψους €371 εκατ., από το Στάδιο 1 στο Στάδιο 2, κυρίως λόγω προσαρμογών της διοίκησης, και αναδιαρθρώσεων, και (β) επαναταξινομήση δανείων υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίου και τόκων που έληξε, ύψους €187 εκατ., από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 1, κυρίως λόγω της καλής απόδοσης μετά τη λήξη της αναβολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίου και τόκων.

Επιπρόσθετα, δάνεια υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμής κεφαλαίου και τόκων που έληξε, ύψους €16 εκατ., επαναταξινομήθηκαν από το Στάδιο 2 στο Στάδιο 3 κατά το β’ τρίμηνο 2021. Οι αναφορές σε ‘δάνεια υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων που έληξε’ σε αυτή την παράγραφο περιλαμβάνουν τρεχούμενους λογαριασμούς και παρατραβήγματα. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά αυτό το χαρτοφυλάκιο, για να διασφαλίσει ότι πιθανές δυσκολίες πληρωμής εντοπίζονται σε πρώιμο στάδιο, και παρέχονται κατάλληλες λύσεις σε βιώσιμους πελάτες. Για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα ενίσχυσε τη διαδικασία παρακολούθησής της ώστε να συμπεριλάβει ανάλυση συναλλαγών για τον καθορισμό της διαθεσιμότητας κεφαλαίων για την κάλυψη των επερχόμενων δόσεων και της καθημερινής παρακολούθησης των οφειλών σε καθυστέρηση και των υπερβάσεων, καθώς και των εισροών και εκροών των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ). Η Τράπεζα έχει καλό ιστορικό αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις.

Στοχευμένες λύσεις αναδιάρθρωσης δανείων προσφέρονται με στόχο την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων προβλημάτων ρευστότητας λόγω της πανδημίας, μετά από προσεκτική αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Μέχρι στιγμής, οι περισσότερες αναδιαρθρώσεις αφορούν τον τομέα του τουρισμού. H απομείωση δανείων που σχετίζεται με την πανδημία ανήλθε σε χρέωση ύψους €3.5 εκατ. (12 μ.β.) που περιλαμβάνονται στις πιστωτικές ζημιές δανείων για το β’ τρίμηνο 2021 ύψους €15 εκατ. (χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 52 μ.β. για το β’ τρίμηνο 2021), σε σύγκριση με χρέωση ύψους €9 εκατ. (29 μ.β.) που περιλαμβάνονται στις πιστωτικές ζημιές δανείων για το α’ τρίμηνο 2021 ύψους €20 εκατ. (χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 66 μ.β. για το α’ τρίμηνο 2021). Συνολικά, για το έτος 2020, η επίδραση της μελλοντικής πληροφόρησης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 (IFRS 9 Forward Looking Information) λόγω της ενημέρωσης των μακροοικονομικών παραδοχών είχε ως αποτέλεσμα χρέωση ύψους €54 εκατ. (43 μ.β.) που περιλαμβάνονται στις πιστωτικές ζημιές δανείων για το έτος 2020 ύψους €149 εκατ. (χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 1.18%).

Τέλος, η κάλυψη με προβλέψεις των δανείων στο Στάδιο 3 υπό καθεστώς αναστολής καταβολής πληρωμών κεφαλαίου και τόκων το οποίο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ύψους περίπου 22% στις 30 Ιουνίου 2021 θεωρείται ικανοποιητική, καθώς είναι υψηλότερη από την κάλυψη με προβλέψεις των επανα-εξυπηρετούμενων ΜΕΔ (ΜΕΔ που βρίσκονται στη διαδικασία εξόδου από την κατηγορία αυτή, με προϋπόθεση να πληρούνται όλα τα κριτήρια εξόδου) ύψους 19%.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΠΗΓΗ: Ανακοινώσεις

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση