ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελληνική: Κέρδη 24,2 εκατ. το 2022

Oliver Gatzke: Το 2022 καταφέραμε να παρουσιάσουμε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 24,2 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα σε σύγκριση με ζημιά 11,7 εκατ. για το έτος 2021. Το κέρδος πριν τη φορολογία για το έτος 2022 ανήλθε σε 42,2 εκατ. σε σύγκριση με 7 εκατ. ζημιά το έτος 2021. Οι κυριότεροι παράγοντες ήταν η αύξηση των συνολικών καθαρών εσόδων, οι χαμηλότερες ζημιές απομείωσης, που αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα αυξημένα έξοδα προσωπικού και αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος 2022. Αναλυτικότερα, οι ζημιές πριν τη φορολογία για την 4η τριμηνία του 2022 ανήλθαν σε €46,8 εκατ. και οφείλονται κυρίως στα έξοδα αναδιάρθρωσης που πραγματοποιήθηκαν την 4η τριμηνία του 2022 σε σύγκριση με €27,0 εκατ. κέρδη την 3η τριμηνία του 2022. Η ζημιά που αναλογεί στους κατόχους μετοχών της μητρικής εταιρείας για την 4η τριμηνία του 2022 ανήλθε σε €52,2 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος €21,0 εκατ. τη 3η τριμηνία του 2022. Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ανήλθε σε 2,3% το έτος 2022 σε σύγκριση με -1,1% το έτος 2021.

Τα έξοδα αναδιάρθρωσης αντιπροσωπεύουν το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ/VEES) και άλλα σχετικά κόστη ύψους €70,9 εκατ, για το έτος 2022. Στις 29 Νοεμβρίου 2022, η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εθελoύσιας πρόωρης αποχώρησης προσωπικού, σε συνάρτηση με την στρατηγική της Τράπεζας για μείωση του λειτουργικού της κόστους και την επίτευξη βιώσιμης κερδοφορίας. Το Σχέδιο προσφέρθηκε στο προσωπικό της Τράπεζας και των θυγατρικών της για εθελούσια αποχώρηση από τον Όμιλο με αντάλλαγμα ενός ποσού αποζημίωσης. Ο συνολικός αριθμός υπάλληλων του Ομίλου που εγκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο ήταν 446 (περίπου το 16% του προσωπικού του Ομίλου) εκ των οποίων οι 394 υπάλληλοι τερμάτισαν την απασχόλησή τους κατά την 4η τριμηνία του 2022 ενώ οι υπόλοιποι θα τερματίσουν την σύμβαση εργοδότησής τους κατά την 1η τριμηνία του 2023. Το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας αυτών των εργαζομένων είναι περίπου €30 εκατ., με την αντίστοιχη εξοικονόμηση να ξεκινά από το 2023, παρά τις όποιες μισθολογικές αυξήσεις για το προσωπικό που παρέμεινε.

Κεφάλαια CET1 στο 19,1%

Όσον αφορά στο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), ανήλθε στο 19,1% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,4%, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι ελάχιστοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) του Ομίλου, σε σταδιακή εφαρμογή, σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2023, έχουν καθοριστεί σε 14,95% (2022: 14,825%), 9,94% (2022: 9,815%) και 12,09% (2022: 11,965%) αντίστοιχα.

ΜΕΔ στο 3,6%

Τα μεικτά δάνεια και απαιτήσεις σε πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανήλθαν σε €6.222 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με €5.952 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, κυρίως λόγω της απόκτησης μέρους του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων (Μέρος Α/Tranche A και Μέρος Β/Tranche Β) από την RCB Bank. Το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 6% ενώ το μη εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο μειώθηκε κατά 6%, σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Το μερίδιο αγοράς δανείων1 της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν 27,7% (31 Δεκεμβρίου 2021: 22,5%) και αποτελείται από 34,7% για δάνεια σε Νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2021: 31,1%).

Αναπροσαρμοσμένος ο Δείκτης των MEΔ ήταν 9,8% το 2022 και ο αναπροσαρμοσμένος Δείκτης ΜΕΔ εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, στο 3,6% περίπου.

Cost to income στο 68%

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για το έτος 2022 διαμορφώθηκε στο 68%, σε σύγκριση με 73% για το έτος 2021, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα συνολικά καθαρά έσοδα παρόλη την αύξηση στα συνολικά έξοδα, ενώ για την 4η τριμηνία του 2022 ο δείκτης εξόδων προς έσοδα ανήλθε στο 53% σε σύγκριση με 70% την 3η τριμηνία 2022. Η τριμηνιαία μείωση οφείλεται κυρίως στο υψηλότερο καθαρό εισόδημα.

Τα έξοδα προσωπικού για το έτος 2022 ανήλθαν σε €147,2 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 53% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (2021: 51%). Σε σύγκριση με €133,7 εκατ. το έτος 2021, τα έξοδα προσωπικού για το έτος 2022 σημείωσαν αύξηση ύψους 10%.

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2022, οι μισθολογικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα (ΑΤΑ) που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση που έληξε πληρώθηκαν από τον Όμιλο. Κατά το έτος 2022, καταβλήθηκε πληρωμή σε σχέση με την επαναφορά των μισθών των υπαλλήλων των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (πρώην ΣΠΙ) στα επίπεδα του 2013, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

Στα 15,9 δισ. οι καταθέσεις

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,9 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €14,9 δισ.) και αυξήθηκαν κατά 7% από το τέλος του έτους του 2021. Αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €14,7 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €13,7 δισ.) και καταθέσεις σε ξένα νομίσματα, ύψους €1,2 δισ. (31 Δεκεμβρίου 2021: €1,2 δισ.) κυρίως σε Αμερικάνικα Δολάρια.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2022 διαμορφώθηκε σε 30,7% σε σύγκριση με 29,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2022 αποτελείται από 38,4% καταθέσεις από νοικοκυριά (31 Δεκεμβρίου 2021: 37,9%) 21,1% καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (31 Δεκεμβρίου 2021: 19,8%) και 12,9% για άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (31 Δεκεμβρίου 2021: 10,6%).

Νέα δάνεια 1,17 δισ.

Το σύνολο του νέου δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά την 4η τριμηνία του 2022 ανήλθε σε €367 εκατ., σε σύγκριση με €257 εκατ. την 3η τριμηνία του 2022 (2η τριμηνία 2022: €287 εκατ. και 1η τριμηνία 2022: €269 εκατ.) και σύνολο €1.179 εκατ. το έτος 2022, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 30% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το νέο δανεισμό ύψους €908 εκατ για το έτος 2021.

Ολοκληρώνεται η πώληση του Starlight

Στις 11 Απριλίου 2022, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου MEΔ και στην πώληση της APS Cyprus, της θυγατρικής εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση των ΜΕΔ και των Ιδιόκτητων Ακινήτων (REOs) ("Project Starlight") της Τράπεζας. Η περίμετρος περιλαμβάνει παλαιά MEΔ συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €0,7 δισ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα αναμένεται να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο της σε μέσο-μονοψήφιο δείκτη των ΜΕΔ (εξαιρουμένου των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τα νομικά βήματα, τη λειτουργία και την ολοκλήρωση του “Project Starlight”. Τον Φεβρουάριο του 2023, το Σχέδιο διευθέτησης εγκρίθηκε από το Δικαστήριο και η Τράπεζα προχώρησε στη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου "Project Starlight" στην Εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων στις 22 Φεβρουάριου 2023. Τα μέρη συνεργάζονται για την ολοκλήρωση του “Project Starlight” και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2023 σύμφωνα με την προσθήκη που υπογράφτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και ως εκ τούτου η ομάδα εκποίησης ταξινομήθηκε ως κατεχόμενη προς πώληση και ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Oliver Gatzke, CEO του Ομίλου, δήλωσε:

Παρά τις προκλήσεις εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία και των πληθωριστικών πιέσεων, το 2022 καταφέραμε να παρουσιάσουμε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα, παρουσιάζοντας κέρδη ύψους €24,2 εκατ. (έναντι ζημιών €11,7 εκατ. το 2021). Το αποτέλεσμα αυτό ξεπέρασε τις προσδοκίες μας επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που σημειώνεται στην υλοποίηση του μετασχηματισμού μας σε μια πελατοκεντρική τράπεζα, η οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία. Προσαρμοσμένα στη βάση του έκτακτου κόστους του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αφυπηρέτησης τα κέρδη ανέρχονται στα €95,0 εκατ., αντικατοπτρίζοντας το ισχυρό επιχειρηματικό μας μοντέλο σε ένα περιβάλλον θετικών επιτοκίων μετά τις πρόσφατες αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση