ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Κέρδη 116 εκατομμυρίων για την Τράπεζα Κύπρου

Η οργανική μείωση των ΜΕΔ υπερβαίνει τον στόχο μας δηλώνει ο CEO της Τράπεζας Πανίκος Νικολάου

Newsroom K

Κέρδη 116 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου για τους εννέα μήνες του 2019. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €42 εκατ. για το εννιάμηνο 2019, σε σύγκριση με €38 εκατ. για το εννιάμηνο 2018, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την αύξηση εσόδων και θετική απόδοση επενδύσεωντο β’ τρίμηνο 2019. Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €12 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019, σε σύγκριση με €18 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 34% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω μη επαναλαμβανόμενου ποσού ύψους περίπου €2.5 εκατ. το οποίο προκύπτει από τη μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου (discount rate), μετά από τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων, άλλα κέρδη από επανεκτίμηση και χαμηλότερες απαιτήσεις κατά το β’ τρίμηνο 2019.

Τα καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €26 εκατ. και αποτελούνται από καθαρά κέρδη από την πώληση αποθεμάτων ακινήτων (κέρδη ΔΔΑ) ύψους €24 εκατ. και ζημιά από επανεκτίμηση ύψους €2 εκατ. (σε σύγκριση με καθαρά κέρδη ύψους €15 εκατ. για το εννιάμηνο 2018). Τα καθαρά κέρδη από επανεκτί-μηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το γ’ τρίμηνο 2019 αυξήθηκε σε €10 εκατ. σε σύγκριση με €12 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €495 εκατ., στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. Τα συνολικά έσοδα για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €162 εκατ, σε σύγκριση με €177 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019, μειωμένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση.

Πανίκος Νικολάου: «Η Τράπεζα ανακτα την ισχυρή της θέση»

«Η Τράπεζα ανακτά την ισχυρή της θέση μέσω μιας πειθαρχημένης προσέγγισης για τη βελτίωση του ισολογισμού, την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων και εξορθολογισμό του κόστους, μέσω της ψηφιακής μεταμόρφωσης. Έχει σημειωθεί καλή πρόοδος κατά τη διάρκεια του έτους. Παρόλα αυτά παραμένουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη συνέχιση της μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό και στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω μείωσης των εξόδων μας. Η στρατηγική μας για να καταστήσουμε την Τράπεζα έναν πιο ισχυρό, πιο ασφαλή οργανισμό, επικεντρωμένο στο μέλλον, παραμένει αμετάβλητη. Αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ενίσχυση της Κυπριακής οικονομίας, η οποία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3.1% κατά τους πρώτους εννιά μήνες τους έτους», δηλώνει ο CEO της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου. 

 ‘Τα αποτελέσματά μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού και ομαλοποίηση της Τράπεζάς μας. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της πώλησης περίπου €2.7 δις ΜΕΔ (Project Helix), με θετική επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες το β’ τρίμηνο, η οργανική μείωση των ΜΕΔ συνεχίζει να υπερβαίνει τον στόχο μας για οργανική μείωση κατά περίπου €800 εκατ. για το 2019. Η οργανική μείωση των ΜΕΔ το γ’ τρίμηνο του έτους, ανήλθε σε €227 εκατ., με την συνολική οργανική μείωση για το εννιάμηνο 2019 να ανέρχεται σε €684 εκατ. Αυτό αντιπροσωπεύει το δέκατο-όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικών μειώσεων ΜΕΔ.

Από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά 73% σε €4.1 δις που καλύπτονται με πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 51%. Συνολικά, έχουμε μειώσει τα ΜΕΔ κατά €10.9 δις από το 2014, εκ των οποίων τα €8.2 δις αφορούν οργανική μείωση. Η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει καλή και σημαντικά πιο πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι κεφαλαιακοί δείκτες (με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9) ανήλθαν σε 14.9% για τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και σε 17.9% για τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, αναπροσαρμοσμένοι για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι καταθέσεις μας παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα, στα €16.5 δις, και το κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 5 μ.β. Συνολικά, μειώσαμε το κόστος των καταθέσεων κατά 57 μ.β. από τον Ιανουάριο 2018. Κατά το γ’ τρίμηνο 2019, ο νέος δανεισμός μας στην Κύπρο αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €491 εκατ., στηρίζοντας τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Συνολικά, κατά τους πρώτους εννιά μήνες του 2019, παραχωρήσαμε νέα δάνεια ύψους €1.6 δις. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος του τριμήνου ανήλθε σε 66%.
Κατά το γ’ τρίμηνο του έτους, το Συγκρότημα κατέγραψε συνολικά έσοδα ύψους €162 εκατ. και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα
ύψους €63 εκατ. Τα οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €18 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά τη φορολογία για το γ’ τρίμηνο
ανήλθαν σε €19 εκατ. Για το εννιάμηνο 2019, τα κέρδη μετά τη φορολογία περιλαμβανομένης της καθαρής ζημιάς από την
πώληση της επένδυσης μας στη CNP ύψους €21 εκατ. και το καθαρό αποτέλεσμα από την αναστροφή απομειώσεων ύψους
€101 εκατ., ανήλθαν σε €116 εκατ.

Πρόωρη αποπληρωμή ΔΝΤ

Δεδομένης της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, τον Σεπτέμβριο 2019 αποφασίσαμε να προβούμε σε πρόωρη αποπληρωμή της
χρηματοδότησης από την ΕΚΤ υπό μορφή TLTRO ύψους €830 εκατ. Η αποπληρωμή αναμένεται να επιφέρει εξοικονομήσεις,
καθώς αυτή η χρηματοδότηση ήταν τοποθετημένη σε αρνητικά επιτόκια. Η Τράπεζα εξακολουθεί να λειτουργεί με σημαντικό
πλεόνασμα ρευστότητας, το οποίο κατά το τέλος του γ’ τριμήνου ανήλθε σε €3.0 δις.
Τον Οκτώβριο, ολοκληρώσαμε το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, μέσω του οποίου περίπου 470 υπάλληλοι έχουν
εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό μη επαναλαμβανόμενο κόστος να ανέρχεται σε περίπου €79 εκατ. που αναμένεται να
αναγνωριστεί κατά το τέταρτο τρίμηνο. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο αριθμός του
προσωπικού μειώθηκε κατά περίπου 11%, ενώ η ετήσια μεικτή εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €28 εκατ. ή 13% του
ετήσιου κόστους προσωπικού. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε με τον εξορθολογισμό του αριθμού των καταστημάτων μας καθώς
αναμένουμε να μειώσουμε περαιτέρω τον αριθμό των καταστημάτων μας κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους, βελτιώνοντας έτσι
ακόμη περισσότερο το λειτουργικό μας μοντέλο. Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς μας.
Αυτές οι ενέργειες υποστηρίχθηκαν από το συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης. Η υιοθέτηση ψηφιακών
προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζει να αναπτύσσεται και να κερδίζει δυναμική. Σήμερα, 75% των συναλλαγών που αφορούν
καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και ο αριθμός των ενεργών
χρηστών της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά αυξήθηκε κατά 54% από τον Ιούνιο του 2017.

Λειτουργικά κέρδη

Τα λειτουργικά κέρδη για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €188 εκατ., σε σύγκριση με €208 εκατ. για το εννιάμηνο 2018, μειωμένα κατά 10% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €307 εκατ. (σε σύγκριση με €286 εκατ. για το εννιάμηνο 2018), εκ των οποίων 54% αφορούν κόστος προσωπικού (€167 εκατ.), 40% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€122 εκατ.) και 6% (€18 εκατ.)
αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορά στο ΕΤΕ. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €289 εκατ., αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με €268 εκατ. για το εννιάμηνο 2018. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €93 εκατ., μειωμένα κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, σε σύγκριση με €99 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019.

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €167 εκατ. για εννιάμηνο 2019, αυξημένο κατά 8% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €154 εκατ. για το εν-νιάμηνο 2018) κυρίως λόγω της αύξησης της συνεισφοράς του εργοδότη προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων από την αρχή του έτους, καθώς και της έναρξης καταβολής εισφορών από τον εργοδότη στο Γενικό Σύστημα Υγείας από τον Μάρτη 2019. Το κόστος προσωπικού για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €55 εκατ., σε αντίστοιχα επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 το Συγκρότημα εργοδοτούσε 4,134 άτομα (σε σύγκριση με 4,155 άτομα στις 30 Ιουνίου 2019 και 4,146 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2018), περιλαμβανομένων και 108 ατόμων που σχετίζονται με το Project Helix, για τους οποίους η πλήρης μεταφορά στον αγοραστή αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα μετά το τέλος του έτους. Το κόστος προσωπικού που σχετίζεται με τα άτομα αυτά περιλαμβάνεται στα ‘Κέρδη/(ζημιά) που σχετίζεται με την πώληση ΜΕΔ (Helix)’ στην υποκείμενη βάση.

Εθελούσια αποχώρηση

Τον Οκτώβριο 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού («ΣΕΑ» ή «το Σχέδιο»), μέσω του οποίου περίπου 470 υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένων και έξι ατόμων που αφορούν τη συναλλαγή Helix) έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €79 εκατ. που αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελε-σμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο αριθμός του προσωπικού μει-ώθηκε κατά περίπου 11%, ενώ η ετήσια μεικτή εξοικονόμηση κόστους υπολογίζεται σε περίπου €28 εκατ. ή 13% του ετήσιου κόστους προ-σωπικού (εξαιρουμένων των 108 ατόμων που αφορούν τη συναλλαγή Helix). Αυτή η ετήσια μεικτή εξοικονόμηση δεν περιλαμβάνει οποια-δήποτε επίδραση από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2019, η οποία παραμένει υπό διαπραγμάτευση.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €122 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση, και οφείλονται κυρίως σε αυ-ξημένα έξοδα ακινήτων και αποσβέσεις λόγω υψηλότερων εξόδων για κεφαλαιουχικές δαπάνες, ως αποτέλεσμα του Πρόγραμματος Ψηφι-ακής Μεταμόρφωσης. Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €38 εκατ., σε σύγκριση με €43 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019 (μειωμένα κατά 12% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω εποχικότητας και μειωμένων εξόδων προώθησης.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο και συνεισφορά στο ΕΤΕ για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 57%, σε σύγκριση με 56% για το β’ τρίμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση στα μη επιτοκιακά έσοδα για το β’ τρίμηνο 2019. Όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας, η Διεύθυνση παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση των εξόδων στο μέλλον, που περιλαμβάνει και τον περιορισμό του κόστους προσωπικού.

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €117 εκατ. (σε σύγκριση με €104 εκατ. για το εννιάμηνο 2018, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση), αντικατοπτρίζοντας περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό. Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €30 εκατ., σε σύγκριση με €40 εκατ. για το β’ τρίμηνο 2019, μειωμένες κατά 26% σε τριμηνιαία βάση, λόγω ανα-προσαρμογής του μοντέλου ΔΠΧΑ 9 κατά το β’ τρίμηνο 2019.

Η ετησιοποιημένη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το εννιάμηνο 2019, μετά την ολοκλήρωση πωλήσεων ΜΕΔ που οδήγησαν σε μείωση των δανείων κατά €2.8 δις, αναλογεί σε 1.19% επί του συνόλου των δανείων, σε σύγκριση με ετησιοποιημένη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 1.00% για το εννιάμηνο 2018.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι συσσωρευμένες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές δανείων, περιλαμβανομένης της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση και των πιστωτικών ζημιών για εκθέσεις εκτός ισολογισμού, ανήλθαν σε €2,086 εκατ. (σε σύγκριση με €2,145 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019, €2,227 εκατ. στις 31 Μαρτίου. 2019,αναπροσαρμοσμένα για το Helix και €2,254 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση) και αναλογούν σε 16.0% επί του συνόλου των δανείων (στα ίδια περίπου επίπεδα με τις 30 Ιουνίου 2019 και τις 31 Μαρτίου 2019 και τις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση).
Οι απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €9 εκατ., σε σύγκριση με €12 εκατ. με το εννιάμηνο 2018. Η αναστροφή απομειώσεων άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €1 εκατ. (σε σύγκριση με απομειώσεις ύψους €9 εκατ. το β’ τρίμηνο 2019) και αφορούν κυρίως αναστροφή χρέωσης αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) για χρηματοοικονομικά μέσα, λόγω μείωσης έκθεσης σε συγκεκριμένα ανοίγματα. Οι προβλέψεις για επιδικίες, κανονιστικά και άλλα ζητήματα για το εννιάμηνο 2019 ανήλθαν σε €3 εκατ., σε σύγκριση με €9 εκατ. για το εννιάμηνο 2018. Οι προβλέψεις για επιδικίες, κανονιστικά και άλλα ζητήματα για το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €6 εκατ., σε σύγκριση με αναστροφή προβλέψεων €3 εκατ. το β’ τρίμηνο 2018, η οποία αφορούσε αναστροφή προβλέψεων για
παλαιότερες υποθέσεις με θετικό αποτέλεσμα

Έσοδα 43 εκατ. από Helix

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €34 εκατ. και καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €9 εκατ. που αφορούν την πώληση ΜΕΔ (Helix) παρουσιάζονται στην υποκείμενη βάση ως μέρος των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων στα 'Κέρδη/(ζημιές) που σχετίζονται με την πώληση ΜΕΔ (Helix)'.  Τα συνολικά έξοδα περιλαμβάνουν κόστος προσωπικού ύψους €4 εκατ., λειτουργικά έξοδα ύψους €12 εκατ. και έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €9 εκατ. που αφορούν την πώληση ΜΕΔ (Helix) και παρουσιάζονται στα 'Κέρδη/(ζημιές) που σχετίζονται με την πώληση ΜΕΔ (Helix)' στην υποκείμενη βάση. Πιστωτικές ζημιές για δάνεια ύψους €17 εκατ. παρουσιάζονται στα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία στα 'Κέρδη/(ζημιές) που σχετίζονται με την πώληση ΜΕΔ (Helix) στην υποκείμενη βάση'. Επένδυση σε συγγενή εταιρεία που κατέχεται προς πώληση. Η ζημιά από επαναμέτρηση της επένδυσης σε συγγενή εταιρία που κατέχεται προς πώληση (CNP)  περιλαμβα-νομένου και του μεριδίου στα κέρδη συγγενών εταιριών ύψους €21 εκατ. αποτελείται από το μερίδιο στα κέρδη συγγενών εταιριών ύψους €5 εκατ., το οποίο παρουσιάζεται ως μέρος του 'Μεριδίου στα κέρδη συγγενών εταιριών' στη βάση όπως απαιτείται από τη νομοθεσία και από τη ζημιά επαναμέτρησης ύψους €26 εκατ., η οποία κατηγοριοποιήθηκε ως 'Επαναμέτρηση επένδυσης σε συγγενή εταιρία που κατέχεται προς πώληση' στη βάση όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Φορολογικά θέματα

Αναστροφή της απομείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους €115 εκατ. που περιλαμβάνεται στη Φορολογία στη βάση όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, κατηγοριοποιείται ως μη επαναλαμβανόμενο στοιχείο και παρουσιάζεται ως μέρος της 'Αναστροφής απομείωσης ΑΦΑ και απομείωση άλλων εισπρακτέων σε σχέση με φορολογία' στην υποκείμενη βάση. Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες που αφορούν την αναθεωρημένη νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος ύψους €6 εκατ., τα οποία έχουν παρουσιαστεί ως μέρος της 'Αναστροφής απομείωσης ΑΦΑ και απομείωση άλλων εισπρακτέων σε σχέση με φορολογία' στην υποκείμενη βάση, παρουσιάζεται ως μέρος των 'Καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες' στη βάση όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Απομείωση άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους €8 εκατ. που περιλαμβάνεται στις 'Πιστωτικές (ζημιές)/κέρδη άλ-λων χρηματοοικονομικών μέσων' στη βάση όπως απαιτείται από την νομοθεσία αφορά την απομείωση εισπρακτέων σε σχέση με φορο-λογία στην Ελλάδα και κατηγοριοποιείται ως μη-επαναλαμβανόμενο στοιχείο και παρουσιάζεται ως μέρος της 'Αναστροφής απομείωσης ΑΦΑ και απομείωσης άλλων εισπρακτέων σε σχέση με φορολογία' στην υποκείμενη βάση.

Ψηφιακή Μεταμόρφωση

Στο πλαίσιο του οράματος της να είναι ο κορυφαίος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, η Τράπεζα συνεχίζει το Πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης που επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικούς άξονες: την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων που βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη, την βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και την εισαγωγή νέων τρόπων εργασίας για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.
Τους τελευταίους μήνες αναβαθμίστηκε η τραπεζική εφαρμογή για κινητά με την προσθήκη νέων λειτουργιών, όπως η διαχείριση πάγιων εντολών πληρωμής, η μεταφορά ποσού άνω των 150 ευρώ μέσω του QuickPay με τη χρήση Digipass, η σύνδεση με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων, και η δυνατότητα παρακολούθησης συναλλαγών και υπόλοιπων λογαριασμών σε τράπεζες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύντομα οι πελάτες θα μπορούν να παρακολουθούν τους λογαριασμούς που διατηρούν και σε Κυπριακές τράπεζες από το mobile app. Έχει επίσης ξεκινήσει η εισαγωγή χρηματοοικονομικών εργαλείων που θα επιτρέψουν στους πελάτες να χρησιμοποιούν την υπηρεσία 1Bank για καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους. Πολύ σύντομα οι κάτοχοι καρτών Mastercard θα μπορούν να πραγματοποιούν ασφαλείς και γρήγορες πληρωμές μέσω Apple Pay (iOS) και αργότερα μέσω BoC Wallet (Android). Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται η υλοποίηση των νέων συστημάτων Καρτών και Πληρωμών που θα επιτρέψουν στο Συγκρότημα να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις και να βελτιώσει την τραπεζική εμπειρία του πελάτη. Για παράδειγμα, το 2020 το Συγκρότημα θα είναι σε θέση να προσφέρει νέες λειτουργίες μέσω της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά, όπως τη δυνατότητα ο πελάτης να «παγώσει» την χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα σε περίπτωση απώλειας (freeze and unfreeze), και τη δυνατότητα να καθορίσει ανώτατο όριο διενέργειας συναλλαγών σε συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. να ξοδέψει μέχρι €500 σε σουπερμάρκετ).

H υιοθέτηση των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τους πελάτες μας συνεχίζει να αυξάνεται και να αποκτά δυναμική, σε σχέση με δύο χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ψηφιακής μεταμόρφωσης. Σήμερα, το 75% των συναλλαγών που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές εντός και εκτός Τράπεζας, εκτελούνται μέσω ψηφιακών καναλιών (με το αντίστοιχο ποσοστό δύο χρόνια πριν να ανέρχεται στο 65%). Όσον αφορά τη χρήση της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά, ο αριθμός των ενεργών χρηστών αυξήθηκε κατά 54% από τον Ιούνιο-2017. Το 2020 θα υπάρξουν αλλαγές και στο εργασιακό περιβάλλον με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων που θα αλλάξουν άρδην την εμπειρία του υπαλλήλου (employee experience), βελτιώνοντας τη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Δάνεια

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €13,035 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με €13,072 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019, €15,882 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2019 και €15,900 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν σε €12,942 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η μείωση στα δάνεια κατά 18% από την αρχή του έτους οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Helix (πώληση €2.8 δις δανείων, εκ των οποίων €2.7 δις αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια) και σε μικρότερο βαθμό στην ολοκλήρωση του Project Velocity (πώληση δανείων μεικτής λογιστικής αξίας €30 εκατ. κατά την ημερομηνία πώλησης, που αφορούν εξολοκλήρου μη εξυπηρετού-μενα δάνεια) το β’ τρίμηνο 2019. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το γ’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €491 εκατ., με τον νέο δανεισμό για το εννιάμηνο 2019 να ανέρχεται σε €1,602 εκατ., ξεπερνώντας τον νέο δανεισμό στην Κύπρο για το εννιάμηνο 2018.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,971 εκατ. (σε σύγκριση με €10,949 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2019, €10,955 στις 31 Μαρτίου 2019 αναπροσαρμοσμένα για το Helix (και το Velocity) και €10,922 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ίδια βάση). 

Η Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος παροχέας δανείων στην Κύπρο με το μερίδιο αγοράς της επί των δανείων να ανέρχεται σε 40.8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με 41.3% στις 30 Ιουνίου 2019 και 46.7% στις 31 Μαρτίου 2019, με τη μείωση κατά το β’ τρίμηνο 2019 να οφείλεται στην αποαναγνώριση του δανειακού χαρτοφυλακίου που σχετίζεται με το Project Helix, κατά την ολοκλήρωση του.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση