ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Οι απορίες των μετόχων της Τρ. Κύπρου δεν λύθηκαν

Σε έκτακτη γενική συνέλευση θα ξεκαθαρίσουν για τα θέματα εισαγωγής μετοχών στο LSE

Λίγα πράγματα είχε να πει η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου στους μετόχους της κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε σχέση με τη διαδικασία εγγραφής της μετοχής της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Τόσο ο Josef Ackermann όσο και o J. P. Hourican ήταν επιφυλακτικοί στις τοποθετήσεις τους γύρω από το ζήτημα και ειδικά σε σχέση με το πότε θα προχωρήσει η διαδικασία. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας μάλιστα, απέφυγε έστω και να κάνει αναφορά στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής επιβεβαίωσε πως ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δεν έχει αλλάξει και πως πραγματοποιούνται συνεχείς διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους προς την κατεύθυνση αυτή.

Πάντως, από έρευνα της Οικονομικής «Κ» στον Έφορο Εταιρειών στην Ιρλανδία οι διεργασίες σε σχέση με την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company συνεχίζονται με σταθερούς ρυθμούς. Τελευταία σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε το γεγονός πως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, διορίστηκαν στις 4 Οκτωβρίου και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ιδρύθηκε στην Ιρλανδία, της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company. Διορίστηκε επίσης η γραμματέας του Δ.Σ. Κάτια Σάντη στην αντίστοιχη θέση της ιρλανδικής εταιρείας, η οποία, ως γνωστό, θα λειτουργήσει ως μητρική της κυπριακής εταιρείας ώστε να μπορεί να προχωρήσει με την εισαγωγή μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Προς το παρόν, πάντως, η ιρλανδική εταιρεία διαθέτει μεν μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σε 1,000,025,000 μοιρασμένο σε 10,000,000,000 συνήθεις μετοχές αξίας 0.10 ευρώ η κάθε μία και 25.000 μη προνομιούχες μετοχές αξίας ενός ευρώ η κάθε μία, ωστόσο, δεν ανήκει στην Τράπεζα Κύπρου αλλά τυγχάνει διαχείρισης από την ιρλανδική δικηγορική εταιρεία Arthur Cox.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, ο σκοπός ίδρυσης της εταιρείας είναι να λειτουργήσει ως ιθύνουσα εταιρεία αποκτώντας μετοχές, ομόλογα, υποθήκες, υποχρεώσεις κι άλλα στοιχεία από εταιρείες που είτε εδρεύουν στην Ιρλανδία είτε αλλού. Ταυτόχρονα, θα διαχειρίζεται τις επενδύσεις της εταιρείας.

Επίσης, η εταιρεία θα συντονίζει τη διεύθυνση, τα χρηματοοικονομικά και γενικότερα τις δραστηριότητες των όποιων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επιπλέον, ανάλογα με τις αποφάσεις των διοικητικών συμβούλων θα αποφασίζει κατά πόσο θα προχωρά στην πώληση περιουσιακών στοιχείων ή σε άλλους είδους χειρισμό τους όπως κρίνεται αναγκαίο.
Γενικότερα, οι όροι λειτουργίας της μητρικής εταιρείας δεν σχετίζονται με αυτούς που διέπουν τη λειτουργία μίας τράπεζας υπό την ΕΚΤ και αναμένεται πως όσο θα πλησιάζει και θα ωριμάζει η περίοδος που θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία τόσο θα γίνονται αλλαγές σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της και τους κανόνες που θα την διέπουν. Άλλωστε, όπως ειπώθηκε αρκετές φόρες, μέχρι τώρα, η ιθύνουσα εταιρεία στην Ιρλανδία θα λειτουργεί ως «καθρέφτης» της κυπριακής τράπεζας με ίδιους συμβούλους, ίδια διεύθυνση και ίδιους μετόχους.
Μετοχές

Ενδεικτική των αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο καταστατικό και η αναφορά σε σχέση με τη διάθεση μετοχών, όπου με βάση τα σημερινά άρθρα του, οι διευθυντές της εταιρείας θα μπορούν να τις παραχωρήσουν υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ώστε να είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της, υπό τον όρο ότι οι νέες μετοχές δεν θα εκδίδονται με έκπτωση και σε περίπτωση που θα προσφέρονται στο κοινό το πληρωτέο ποσό για κάθε μετοχή δεν θα είναι χαμηλότερο από το ένα τέταρτο της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Αναφέρεται μάλιστα πως τυχόν παραχώρηση μετοχών δεν χρειάζεται να γνωστοποιείται.

Σε έκτακτη συνέλευση

Ο κ. Ackermann σχολίασε πως σε σχέση με την εισαγωγή της μετοχής της τράπεζας σε ένα από τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης έγινε σημαντική πρόοδος με κατάλληλες προετοιμασίες και πλέον εργάζονται πάνω στις διάφορες ρυθμιστικές και τεχνικές πτυχές του έργου. «Σας επισημάναμε τον Αύγουστο ότι θα εξετάζαμε το ενδεχόμενο, μετά από διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, ενσωμάτωσης μιας νέας εταιρείας χαρτοφυλακίου στην Ιρλανδία, για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας. Οι εργασίες για το έργο αυτό συνεχίζονται αλλά η χρονική στιγμή της εισαγωγής της μετοχής μας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου παραμένει αβέβαιη και υπόκειται σε σχετικές εγκρίσεις και τις συνθήκες της αγοράς». Θα προβούμε σε περαιτέρω ανακοινώσεις εν ευθέτω χρόνω, ήταν η λιτή του τοποθέτηση.
Σε ερώτηση μετόχου πάντως για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο κ. Ackermann ανέφερε πως θα γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων είτε φέτος είτε του χρόνου και θα δοθούν περισσότερες εξηγήσεις όταν και θα ζητηθεί η έγκρισή τους για την σκοπούμενη ενέργεια. «Δεν θα ήταν σοφό αν σήμερα απαντούσαμε σε τέτοιου είδους ερωτήσεις», σχολίασε προσθέτοντας πως θα υπάρξουν σημαντικά πλεονεκτήματα από μία τέτοια κίνηση.

Μέτοχος, πάντως, έθεσε το ζήτημα δημιουργίας προβλημάτων αν η μετοχή τυγχάνει διαπραγμάτευσης σε δύο διαφορετικά νομίσματα και έδωσε το παλαιότερο παράδειγμα όταν η μετοχή της τράπεζας ετύγχανε διαπραγμάτευσης σε ευρώ στο ΧΑ και σε λίρες στο ΧΑΚ. Αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το νόμισμα στο οποίο θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης η μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σε ευρώ, εντούτοις, ο κίνδυνος αρπιτράζ πλέον είναι περιορισμένος, αφού τόσο το ευρώ όσο και η στερλίνα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στις αγορές συναλλάγματος, άρα τυχόν διαφορά θα εξισορροπείται εκεί.

Ο J. P. Hourican, από την πλευρά του, στάθηκε στο γεγονός πως το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από στελέχη διεθνούς εμβέλειας. Σημειώνοντας πως έχουν υιοθετήσει τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και διαδικασιών, εξέφρασε την άποψη πως αυτό θα διευκολύνει τις προσπάθειές για την εισαγωγή των μετοχών του Συγκροτήματος σε ένα κύριο Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, με σημαντική ρευστότητα, διατηρώντας επίσης τη διαπραγμάτευση των μετοχών του στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. «Δεσμευόμαστε να σηματοδοτήσουμε την εικόνα μας, καθώς και της χώρας, στις μεγαλύτερες διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές».

Πάντως, κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων των μετόχων, ούτε ο CEO της τράπεζας θέλησε να είναι πιο ξεκάθαρος επί του θέματος Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Υπενθυμίζεται πως αρχικός στόχος ήταν η διαδικασία να λάβει χώρα περί τα τέλη του 2016, ωστόσο, οι εξελίξεις δείχνουν πως μάλλον μετατίθεται στους πρώτους μήνες του 2017, τουλάχιστον.

H Deutsche Bank και η μεταρρυθμιστική χαλάρωση

Στην πιο ανιαρή γενική συνέλευση της τράπεζας τα τελευταία χρόνια- boring is good όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κάποιος εκ των παρευρισκόμενων-λίγα ήταν τα αξιοσημείωτα που καταγράφηκαν. Ο CEO της εταιρείας για να καλύψει τον χρόνο ομιλίας του έκανε αναδρομή χιλίων ημερών, χωρίς ωστόσο να λέει κάτι καινούργιο. Επανέλαβε για ακόμα μία φορά πως η τράπεζα δεν θα χρειαστεί κεφάλαια το επόμενο διάστημα, αν και συνεχίζει να εξετάζεται το ενδεχόμενο έκδοσης δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, κάτι που είχε ανακοινωθεί από τα πέρσι. Σε σχέση με την κρίση στην Deutsche Bank με αφορμή σχετική ερώτηση μετόχου, ο οργανισμός δεν έχει οποιαδήποτε χρηματοοικονομική έκθεση, παρόλο που όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά είναι ένας πολύ σημαντικός συνεργάτης που λειτουργεί ως ανταποκρίτρια τράπεζα για συναλλαγές σε δολάριο.

Αναφερόμενος στο καυτό ζήτημα της μείωσης των προβληματικών δανείων, παραδέχθηκε πως αν και έχει γίνει πρόοδος, το πρόβλημα θα παραμείνει για κάποια χρόνια. «Έχουμε μειώσει το εύρος των προβληματικών δανείων στον ισολογισμό μας, αλλά παρόλα αυτά παραμένει σε μη επιτρεπτά υψηλά επίπεδα σε σχέση με ευρωπαϊκές και ανεπτυγμένες αγορές. «Συνεχίζουμε να χρειαζόμαστε τη στήριξη του νομοθετικού σώματος, του νομικού συστήματος, καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας για την ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2016, αναλογούν στην Τράπεζα τα δυο τρίτα της μείωσης των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο, παρόλο που το μερίδιο στην αγορά δανείων αγγίζει μόνο το 40%. Στα ίδια πλαίσια, ο πρόεδρος του συμβουλίου σχολίασε πως διάφορες αποφάσεις που πάρθηκαν, διευκόλυναν την ανταλλαγή χρέους με ακίνητα και την εφαρμογή άλλων επιλογών αναδιάρθρωσης δανείων που συνέβαλαν τα μέγιστα στην εν εξελίξει διαδικασία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των κυπριακών τραπεζών από τα πολύ υψηλά επίπεδα στα οποία βρίσκονταν. «Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο εκποιήσεων και αφερεγγυότητας δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως στην πράξη και οι αρχικές προσπάθειες εφαρμογής του υποδεικνύουν την ανάγκη για ορισμένες τροποποιήσεις για να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον CEO της, η τράπεζα σήμερα διατηρεί μερίδιο αγοράς ύψους 28,6% στις καταθέσεις κατοίκων Κύπρου και μερίδιο αγοράς ύψους 33,8% στις καταθέσεις κατοίκων εξωτερικού. «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους πελάτες μας για την ανανεωμένη εμπιστοσύνη τους προς στην Τράπεζα και είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε και να ενδυναμώσουμε την εμπιστοσύνη αυτή επί καθημερινής βάσεως».

Όσον αφορά την παραχώρηση νέων δανείων, αυτό που ειπώθηκε είναι πως από την αρχή του χρόνου δόθηκαν νέα δάνεια πέραν των 650 εκατ. ευρώ. «Είναι με μεγάλη μας χαρά που στηρίζουμε κάποιες από τις νέες αναπτύξεις και νέα έργα στην Κύπρο τα οποία στηρίζονται εν μέρει από ξένα κεφάλαια».

Πολιτικό κάλεσμα

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Ελβετού στην ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αφού σχολίασε πως παραμένουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις καθώς η οικονομία εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί πλήρως. «Είναι σημαντικό να μην επέλθουν ανατροπές στο μεταρρυθμιστικό αυτό πρόγραμμα, το οποίο μάλιστα θα πρέπει να επανακτήσει τη δυναμική του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων».

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, τόνισε, είναι απαραίτητες και για την εδραίωση των κοινωνικά επώδυνων μέτρων προσαρμογής που ήδη υλοποιήθηκαν και για την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου σημαντικού δυναμικού ανάπτυξης της Κύπρου μέσω της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων και της διευκόλυνσης των προσπαθειών απομόχλευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. «Για το σκοπό αυτό, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου θα πρέπει να αποφύγουν τον εφησυχασμό που φαίνεται δυστυχώς να επέρχεται και πάλι, και αντί αυτού να εργάζονται για την συσπείρωση της απαραίτητης ευρείας πολιτικής συναίνεσης που απαιτείται για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X