ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Βαρυφορτωμένη η ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών

Η συνεδρία θα συνεχίσει την Δευτέρα για τους υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας

ΚΥΠΕ

Βαρυφορτωμένη θα είναι για άλλη μια συνεδρία η ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η οποία, μεταξύ άλλων, θα συνεχίσει το πρωί της Δευτέρας τη συζήτηση του νομοσχεδίου για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κινητικότητα υπαλλήλων μεταξύ της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας που να προβλέπει για την απόσπαση υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως, καθώς και μεταξύ τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας και μεταξύ των ιδίων των οργανισμών δημοσίου δικαίου.

Στόχος είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση των υπαλλήλων, στο πλαίσιο μείωσης των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων υπηρεσιακών αναγκών και η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των οργανισμών δημοσίων δικαίου.

Επίσης, η Επιτροπή θα συζητήσει κανονισμούς που αφορούν το Τμήμα Φορολογίας. Συγκεκριμένα θα συζητήσει κανονισμούς που ρυθμίζουν σχέδια υπηρεσίας για νέες θέσεις στο Τμήμα Φορολογίας, όπως είναι οι θέσεις Πρώτου Λειτουργού Φορολογίας, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Βοηθού Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Βοηθού Φορολογίας Α΄.

Στόχος των κανονισμών είναι η ετοιμασία σχεδίων υπηρεσίας για όλες τις νέες θέσεις του Τμήματος Φορολογίας στα οποία περιλαμβάνονται τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στις θέσεις τέτοιου επιπέδου στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Επιπλέον θα συζητηθούν κανονισμοί που στόχο έχουν την τροποποίηση των καθηκόντων και ευθυνών που προβλέπονται στα οικεία σχέδια υπηρεσίας, ώστε όπου γίνεται αναφορά στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ή στο Τμήμα Φόρου Εισοδήματος ή στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, να θεωρείται ότι αυτή γίνεται στο Τμήμα Φορολογίας.

Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών θα τεθεί, για άλλη μια φορά προς συζήτηση, αναθεωρημένο νομοσχέδιο που αφορά την τροποποίηση του νόμου περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για συμβάσεις πίστωσης σε καταναλωτές που εξασφαλίζονται με υποθήκη και αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, η υποχρέωση πραγματοποίησης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή πριν τη χορήγηση της πίστωσης καθώς και ορισμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σε σχέση με την εγκατάσταση και εποπτεία των μεσιτών πιστώσεων και των μη πιστωτικών ιδρυμάτων.

Με το νόμο ρυθμίζονται κυρίως, μεταξύ άλλων, η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των καταναλωτών σε σχέση με τον υπεύθυνο δανεισμό και τη διαχείριση χρέους όσον αφορά συμβάσεις ενυπόθηκης πίστης, όροι που ισχύουν για τους πιστωτές και μεσίτες πιστώσεων, καθιέρωση υποχρεώσεων δεοντολογίας και παροχής πληροφοριών δωρεάν στους καταναλωτές και απαιτήσεις γνώσεων και ικανότητας για το προσωπικό των πιστωτών και των μεσιτών πιστώσεων.

Επίσης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα συνεχίσει τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2017 του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων και θα τοποθετηθεί επί του προϋπολογισμού για το 2017 της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου, ενώ θα συζητήσει και την αποδέσμευση κονδυλίων Υπουργείων για διάφορους σκοπούς.

Σύσταση Ταμείου Επενδύσεων

Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συζήτηση για την δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Ταμείου Επενδύσεων που συστάθηκε δυνάμει του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου. Επί του προκειμένου, τα μέλη της Επιτροπής θα συνεχίσουν την συζήτηση των κανονισμών για την εφαρμογή των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές ροές που προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και ρύθμιση της μεθοδολογίας των εκροών από το Εθνικό Ταμείο Επενδύσεων.

Σκοπός του νόμου είναι η ρύθμιση των θεμάτων που θα καταστήσουν δυνατή τη λειτουργία του Ταμείου Επενδύσεων, ιδίως, ο καθορισμός της σύστασης, συγκρότησης, λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των οργάνων διαχείρισης του Ταμείου, ο καθορισμός των κανόνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου όπως και η ρύθμιση συναφών θεμάτων που σχετίζονται με το Ταμείο.

Στόχος του Ταμείου θα είναι η δημιουργία μιας εναλλακτικής σταθερής ροής εισοδημάτων για τον κρατικό προϋπολογισμό που επιτρέπει την επίτευξη ενός περιθωρίου ασφαλείας για τα δημόσια οικονομικά και την οικονομία έναντι μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών των υδρογονανθράκων με τη συσσώρευση περιουσιακών στοιχείων κατά περιόδους υψηλών αποδόσεων.

Επίσης, το Ταμείο θα έχει στόχο τη μείωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης και την επένδυση των πλεονασμάτων σε διεθνή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με επαρκή διασπορά για την εξασφάλιση των μελλοντικών γενεών ή άλλων μακροπρόθεσμων στόχων.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση