ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ακάμας: Τι ισχύει για μεμονωμένη κατοικία και αναπτύξεις

Στη γνωμάτευση της η Περιβαλλοντική Αρχή υπογράμμισε την σημαντική όχληση σε περιοχές εντός και εκτός Δικτύου Natura 2000

Κατάργηση της πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας, απαγορεύσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις και περιορισμούς στις τουριστικές ζώνες και τις αγροτουριστικές αναπτύξεις, περιλαμβάνει η γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, για το τοπικό σχέδιο Ακάμα. Συγκεκριμένα, η Περιβαλλοντική Αρχή αναφέρει ότι «Το προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο επηρεάζει τέσσερις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 εκ των οποίων οι δυο, βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής του Τοπικού Σχεδίου εντός των ζωνών Δα1-ΤΑ και Γα2. Αρκετές από τις πρόνοιες και ζώνες που προτείνονται μπορούν να επιφέρουν σημαντική όχληση στα είδη από την υλοποίηση και λειτουργία έργων σε συγκεκριμένες περιοχές τόσο εντός όσο και εκτός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 ειδικά από ζώνες οι οποίες επιτρέπουν διάσπαρτες και μεγάλες αναπτύξεις. Επίσης δυνητικά επιφέρουν απώλεια οικοτόπων και ειδών καθορισμού εντός περιοχής Δικτύου Natura 2000. Οικότοποι οι οποίοι είναι εκτός περιοχών Δικτύου Natura 2000 θα επηρεαστούν από αναπτύξεις με βάση των προνοιών της ζώνης, θα επηρεάσουν τα είδη καθορισμού των περιοχών Δικτύου Natura 2000 αφού χρησιμοποιούνται από την πτηνοπανίδα για περιοχές τροφοληψίας και φωλεοποίησης». Θεωρεί ως εκ τούτου ότι χρειάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και χωρίς να δημιουργήσει επιπτώσεις στα είδη χαρακτηρισμού μόνο αν εφαρμοστούν συγκεκριμένοι όροι.

Όροι για οικοτουριστικές δραστηριότητες

Συγκεκριμένα, για τις οικοτουριστικές δραστηριότητες εντός της ζώνης Γα2, και 300 μέτρα από τα όρια των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 που εμπίπτουν σε ζώνες Γα4 και Γα2*, αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχουν ελάχιστο εμβαδό τεμαχίου 10.000 τετραγωνικά μέτρα, 7.1.1.2 Οι οικοτουριστικές δραστηριότητες στις ζώνες Δα1-ΤΑ, Γα2, και 300 μέτρα από τα όρια των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, να ακολουθούν τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 53(Ι)/2003.

Περιβαλλοντικά κέντρα, αναψυκτήρια, χώροι στάθμευσης

Στους όρους της Περιβαλλοντικής Αρχής περιλαμβάνεται η απαγόρευση χωροθέτησης περιβαλλοντικών κέντρων ενημέρωσης εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στη ζώνης Γα2, πλην των υποδομών του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Επίσης, η απαγόρευση χωροθέτησης χώρων στάθμευσης εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 οι οποίες εμπίπτουν εντός της ζώνης Δα1-Τα, Γα2 και Δα3, πλην των υποδομών του Εθνικού Δασικού Πάρκου, καθώς και η απαγόρευση χωροθέτησης αναψυκτήριων εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στις ζώνες Δα1-Τα, πλην των υποδομών του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Απαγορεύονται επίσης οι αναπτύξεις αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αγροτικών περιοχών και εντός 200 μέτρων από τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

Οινοποιεία και επισκέψιμα αγροκτήματα

Στους όρους που θέτει η Περιβαλλοντική Αρχή, περιλαμβάνεται η απαγόρευση χωροθέτησης οινοποιιών, τυροκομείων, συσκευαστηρίων φρούτων, αποθηκευτικών αναπτύξεων και άλλων βιομηχανικών αναπτύξεων εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 στη ζώνη Γα2. Επιπρόσθετα, επισκέψιμα Αγροκτήματα σε περιοχές της Αγροτικής Ζώνης Γα4 οι οποίες απέχουν από τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε απόσταση από 200 μέχρι 500 μέτρα, να ακολουθούν τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 153(Ι)/2003. Επισημαίνεται ότι ώριμο αγρόκτημα να θεωρείται γεωργική/κτηνοτροφική δραστηριότητα που δραστηριοποιείται αποδεδειγμένα τα τελευταία 5 χρόνια από τη δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου και τουλάχιστον 80% του προτεινόμενου τεμαχίου διατίθεται για την δραστηριότητα. Αναφέρεται επιπλέον ότι επισκέψιμα αγροκτήματα θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο όπου υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, κατά την δημοσίευση του Τοπικού Σχεδίου, ενώ επισημαίνεται ότι μέγιστο όριο ταυτόχρονης εξυπηρέτησης ατόμων είναι τα 25 άτομα.

Με όριο απόστασης

Επισημαίνεται επίσης ότι αναπτύξεις οινοποιιών, τυροκομείων, συσκευαστηρίων φρούτων, αποθηκευτικών αναπτύξεων και άλλων βιομηχανικών αναπτύξεων κατηγορίας Β ή Γ μέχρι 500 μέτρα από τις περιοχές του Δικτύου Natura να ακολουθούν την διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 153(Ι)/2003 και μέχρι 500 μέτρα από τα όρια ανάπτυξης. Επιπλέον, αναπτύξεις Ανοικτών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Υπεραγορές, πολυκαταστήματα, αναψυχή οχληρής μορφής, αίθουσες δεξιώσεων, ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρατήρια πετρελαιοειδών να επιτρέπονται μόνο σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από τα όρια ανάπτυξης. Παράλληλα, αναπτύξεις Ανοικτών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Υπεραγορές, πολυκαταστήματα, αναψυχή οχληρής μορφής, αίθουσες δεξιώσεων, ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρατήρια πετρελαιοειδών τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 300 μέτρων μέχρι 500 μέτρων από περιοχές του Δικτύου Natura 2000, να ακολουθούν διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 153(Ι)/2003.

Εξειδικευμένες Αναπτύξεις

Στους όρους αναφέρεται επίσης ότι οι εξειδικευμένες αναπτύξεις να ακολουθούν τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 153(Ι)/2003. Η περιοχή εξειδικευμένων αναπτύξεων της Ίνειας δεν μπορεί να χωροθετηθεί ως έχει στο προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο και πρέπει να καταργηθεί. Εναλλακτικά μπορεί να χωροθετηθεί εφαπτόμενη νότια της προτεινόμενης Τουριστικής Ζώνης Τ3δ5 Ίνειας, που βρίσκεται Νότιο-Δυτικά του πυρήνα της κοινότητας. Επιπλέον, η περιοχή εξειδικευμένων αναπτύξεων της Δρούσειας δεν μπορεί να χωροθετηθεί ως έχει στο προτεινόμενο Τοπικό Σχέδιο και πρέπει να καταργηθεί. Εναλλακτικά μπορεί να χωροθετηθεί εφαπτόμενη βόρεια της Οικιστικής ζώνης Κα10β Δρούσειας, που βρίσκεται Βόρεια του πυρήνα της Κοινότητας. Για την περιοχή εξειδικευμένων αναπτύξεων στον Κάθηκα, ο όρος είναι να αφαιρεθεί το δυτικό μισό μέρος με βάση το χάρτη στο Παράρτημα 2.

Οικιστικές και Τουριστικές Ζώνες

Στους όρους περιλαμβάνεται η μη επέκταση της οικιστικής ζώνης στην Δρούσεια δυτικά από την υφιστάμενη και κατάργηση της επέκτασης της Τουριστικής ζώνης Τ3δ5 στον Κάθηκα. Προβλέπεται επίσης η κατάργηση της Νότιο-Δυτικής επέκτασης της Οικιστική ζώνης στον Κάθηκα, ενώ στην υφιστάμενη οικιστική ζώνη Κα10γ* στο Νέο Χωριό, οι όροι προνοούν την μη ανάπτυξη σε απόσταση μέχρι 200 μέτρων από τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται ανατολικά της ζώνης. Επιπλέον, η Τουριστική Ζώνη Τ3α στο Νέο Χωριό να έχει τις ίδιες πολεοδομικές πρόνοιες με την Ζώνη Τ3α2α σχετικά με το ύψος, δηλαδή μέγιστο 2 ορόφων για ξενοδοχεία και ύψος 8,20 μέτρα, 1 όροφο για υπόλοιπες αναπτύξεις με ύψος 5 μέτρα. Επίσης, οι τουριστικές Ζώνες Τ3α και Τ3α2α στο Νέο Χωριό να έχουν περιορισμούς για έλεγχο και τη μείωση της φωτορύπανσης σύμφωνα με τον οδηγό φωτορύπανσης που θα δημιουργηθεί. Όσον αφορά την Ίνεια, η Η Τουριστική Ζώνη Τ3δ2 να περιοριστεί ανατολικά της κορυφογραμμής η οποία την διασχίζει με βάση τον χάρτη στο Παράρτημα 2. Επιπλέον αναφέρεται ρητά, ο όρος να μην ισχύει η πολιτική Μεμονωμένης Κατοικίας.

Λατομική ζώνη

Γίνεται επίσης αναφορά στην μείωση της Λατομικής Ζώνης με βάση τον χάρτη στο Παράρτημα 2.

Εντός της προτεινόμενης Λατομικής Ζώνης απαγορεύονται οι διεργασίες θραύσης, επεξεργασίας και αποθήκευσης υλικών. Όλα τα υλικά μετά την εξόρυξη να μεταφέρονται σε σκυροθραυστικές μονάδες που βρίσκονται στην υφιστάμενη Λατομική Ζώνη, ή/και σε άλλο βιομηχανικά κατάλληλο χώρο. Oι αναπτύξεις σε περιοχές εκτός Ορίου Ανάπτυξης θα ακολουθούν το Ειδικό Πλαίσιο Κατευθυντήριων Οδηγιών Προσαρμογής Οικοδομών στο τοπίο και Ειδικού Αισθητικού Ελέγχου, που θα εκπονηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ. Για όσους τύπους αναπτύξεων θα δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές, δεν θα εξετάζονται αιτήσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος για διαβούλευση/εξέταση, μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι κατευθυντήριες γραμμές.

Πρώτες αντιδράσεις

Η ανακοίνωση της γνωμάτευσης της Περιβαλλοντικής Αρχής προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις τόσο από τις επηρεαζόμενες κοινότητες όσο και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η «Κ» επικοινώνησε με τον κοινοτάρχη της Ίνειας Γιάγκο Τσίβικο, ο οποίος παρουσιάστηκε επιφυλακτικός για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης. Πρόκειται για την κοινότητα που είχε εκφράσει έντονες αντιδράσεις σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενο του τοπικού σχεδίου, αφού δεν ικανοποιούνταν τα αιτήματα της κοινότητας. Ανέφερε ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των κοινοτήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος, την Παρασκευή, ενώ έχει ήδη ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών για το θέμα.

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση της γνωμάτευσης ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής, υπογράμμισε ότι με τους όρους που έχουν τεθεί ξεκαθαρίζεται η προτεραιότητα του τμήματος και του Υπουργείου για διασφάλιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής. «Η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος αφενός ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου Ακάμα το οποίο εκκρεμούσε εδώ και δεκαετίες, και ταλαιπωρούσε την τοπική κοινωνία και την κοινή γνώμη και αφετέρου διασφαλίζει την διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής. Αφετέρου είναι ξεκάθαρο, μέσα από τους όρους που θέτει η Περιβαλλοντική Αρχή, ότι προτεραιότητα μας είναι πρωτίστως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ακάμα». Τόνισε ότι με τους όρους που μπαίνουν δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση το γεγονός ότι διασφαλίζεται πλήρως η ακεραιότητα και η διατήρηση της πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση