ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προγραμματίζουν Mrel οι τράπεζες

Ασκήσεις επί χάρτου για το πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να εκκινήσουν τη διαδικασία και να βγουν στις αγορές

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται από όλα σχεδόν τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου να προχωρήσουν σε έκδοση ομολόγων βάσει της υποχρέωσης MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) με τον Οκτώβριο - Νοέμβριο να κορυφώνονται οι διαδικασίες.

Η υποχρέωση κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών στο πλαίσιο πρόληψης κεφαλαιακών κενών που απορρέει από την πανευρωπαϊκή πρόκληση για τη διαμόρφωση δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας για τις κυπριακές τράπεζες κυμαίνεται στο 22% - 25% μέχρι το τέλος του 2025 και ο στόχος αυτός προβλέπεται βάσει των γραμμών που θέσπισε το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB). Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πληροφόρηση οι κεφαλαιακές απαιτήσεις στο πλαίσιο του MRELθα γίνουν ομαλά από τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, βάσει ελαφρύνσεων που κατάφερε να επιτύχει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ωστόσο, αναμένεται όπως αυτό επιβεβαιωθεί από τους ίδιους τους επόπτες στο επόμενο διάστημα. Για τα πρώτα χρόνια, για το 2022 και το 2023, οι απαιτήσεις θα είναι αναλογικά μικρότερες σε σχέση με τα επόμενα χρόνια, όπως αυτές του 2024 και του 2025, αφού εν μέσω πανδημίας και της επόμενης περιόδου από την έξοδο της πανδημίας οι απαιτήσεις θα πρέπει να ανέβουν με ομαλό και ήρεμο ρυθμό. Ενώ η Τράπεζα Κύπρου έχει προβεί ήδη σε έξοδο στις αγορές μέσω ομολόγου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς MREL και άντλησε 300 εκατομμύρια ευρώ, οι άλλες τράπεζες δεν έχουν ακόμα προχωρήσει. Το ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει ετήσιο επιτόκιο ύψους 2,5%, ποσοστό που χαρακτηρίστηκε από την κυπριακή τραπεζική κοινότητα ως πολύ καλό, ακολουθώντας το τραπεζικό ρητό «αν έχεις μπροστά χρήματα τη δεδομένη στιγμή σε καλή τιμή, τα παίρνεις» (if the money is on the table you take it). Έτσι και έπραξε και η Τράπεζα Κύπρου. Η συναλλαγή βελτίωσε τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων της Τράπεζας σε 18,37% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 10,62% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE), πιο πάνω από την ενδιάμεση απαίτηση ύψους 14,94% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5,91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (LRE), όπου η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι τέλος 2021.

Στις αγορές αναμένεται να βγουν με ομόλογα MREL και άλλες τράπεζες, όπως η Ελληνική Τράπεζα, με πιθανότερη ημερομηνία στα μέσα του τετάρτου τριμήνου του 2021

Στις αγορές όμως αναμένεται να βγουν με ομόλογα MREL και άλλες τράπεζες, όπως η Ελληνική Τράπεζα, με πιθανότερη ημερομηνία στα μέσα του τετάρτου τριμήνου του 2021. Η επίσημη πληροφόρηση θέλει τις ελάχιστες απαιτήσεις MREL της Ελληνικής Τράπεζας να τίθενται στο 24,10% των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων (risk weighted assets, RWA) και 5,91% του δείκτη μόχλευσης (leverage ratio exposure, LRΕ) ανοιγμάτων, και αυτό θα πρέπει να πληρούται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επίσης, η Ελληνική θα πρέπει να συμμορφωθεί με ενδιάμεση απαίτηση 16,57% των RWA και 5,91% των LRE μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2022. Οι μικρότερες τράπεζες στο νησί θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (εγχώριου επόπτη), ενώ ερωτηματικό παραμένει για τις τράπεζες που έχουν άμεση σύνδεση με την Ελλάδα, όπως η Eurobank Κύπρου, η Alpha Bank Κύπρου και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου). Οι τρεις αυτές τράπεζες δεν αποκλείεται να καλυφθούν οι MREL απαιτήσεις τους από ομόλογα που θα ή έχουν προβεί οι μητρικές τους. Οι τράπεζες αυτές ίσως να μην χρειαστούν δηλαδή να εκδώσουν χρεωστικά μέσα μειωμένης εξασφάλισης για να διασφαλίσουν την ικανότητα απορρόφησης μελλοντικών ζημιών, όσο και την ευχέρεια εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα για σκοπούς αποκατάστασης της κεφαλαιακής επάρκειας και να «φροντίσουν» οι μητρικές.

Περίεργο «τάιμινγκ»

Σε ένα δύσκολο τραπεζικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, έχουν μία ακόμα απαίτηση, αυτή του ομολόγου MREL, με απώτερο σκοπό να είναι κεφαλαιακά θωρακισμένες. Οι κυπριακές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, έχουν να αντιμετωπίσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που παραμένουν στους ισολογισμούς τους και με φόβο μην δημιουργηθούν περισσότερα, την ψηφιοποίηση, την ανάπτυξη εν μέσω μίας πολύ μικρής αγοράς και δεσμά με συλλογικές συμβάσεις συντεχνιών που ανεβάζουν κατά πολύ το κόστος. Το ομόλογο MREL είναι ένας σχεδιασμός (απαίτηση) που θα πρέπει να «τρέξει» εν μέσω πανδημίας, με το «τάιμινγκ» να μην είναι και το καταλληλότερο. Ο κίνδυνος για δημιουργία νέου κύματος μη εξυπηρετούμενων δανείων -όπως μεταφέρουν τραπεζίτες- όχι λόγω μορατόριουμ (σχεδίου αναστολής δόσεων) αλλά λόγω επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης, είναι ορατός και αυτό διαφαίνεται και ως το μεγαλύτερο τραπεζικό πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή.

Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων κάθε πιστωτικού ιδρύματος εκφράζεται ως ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος και καθορίζεται από την Αρχή Εξυγίανσης. Στόχος είναι να διασφαλίζεται η επάρκεια της απορρόφησης ζημιών από τους ιδιοκτήτες/μετόχους και τους πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος, κατά την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή να απαιτείται η παροχή κρατικής ενίσχυσης.

Οι ενέργειες εξυγίανσης

Τα σχέδια εξυγίανσης καταρτίζονται για όλα τα ιδρύματα και επικαιροποιούνται τουλάχιστον ετησίως, με στόχο τη διαμόρφωση αποτελεσματικής στρατηγικής εξυγίανσης για κάθε ίδρυμα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η απρόσκοπτη και ομαλή εφαρμογή ενεργειών εξυγίανσης στο ίδρυμα, σε περίπτωση που αυτό πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Αυτή η απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) είναι αρμόδιο για τη σύνταξη των σχεδίων εξυγίανσης των διασυνοριακών ομίλων και των ιδρυμάτων που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) βρίσκεται σε συνάρτηση με την Οδηγία 2014/59/EE για τη θέσπιση πλαισίου για την εξυγίανση τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών (BRRD) που ισχύει από 1/1/2016.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση