ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 71 εκατ. το 2022

Ο νέος δανεισμός της Τράπεζας ανήλθε σε 2,09 δισ. ευρώ για το 2022 σε σύγκριση με 1,79 δισ. ευρώ κατά το 2021

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου για το έτος 2022 ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη ύψους 30 εκατ. για το έτος 2021.

Αναλυτικότερα, τα κέρδη για το δ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε κέρδη 80 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με ζημιά ύψους 59 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2022. Τα κέρδη δε, μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία έφτασαν τα 188 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 107% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την αύξηση των επιτοκίων. Το 2021 τα αντίστοιχα κέρδη ήταν 91 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανήλθε σε 15.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 14.2% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 14.7% αναπροσαρμοσμένος για Helix 3 και με 15.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 15.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση). Κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου 2022, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και τη μείωση στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του Project Helix 3), και αρνητικά από τις προβλέψεις και απομειώσεις, καθώς και από την πληρωμή κουπονιού AT1. Όλοι οι δείκτες κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 στην ανακοίνωση αυτή, περιλαμβάνουν μη ελεγμένα/προκαταρκτικά κέρδη για το έτος 2022. Το Συγκρότημα επέλεξε να εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις της ΕΕ για σκοπούς των εποπτικών κεφαλαιακών απαιτήσεων (Κανονισμός ΕΕ 2017/2395), όπου η επίδραση της απομείωσης από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στους δείκτες κεφαλαίου θα απορροφηθεί σταδιακά και θα ενσωματωθεί πλήρως (100%) την 1 Ιανουαρίου 2023.

O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20.6% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 19.1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (και 19.8% αναπροσαρμοσμένος για Helix 3) και με 20.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (και 20.8% αναπροσαρμοσμένος για χαρτοφυλάκια που κατέχονται προς πώληση).

Οι καταθέσεις

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €18,998 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (σε σύγκριση με €18,792 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και με €17,531 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021) στα ίδια επίπεδα με το δ’ τρίμηνο και αυξήθηκαν κατά 8% από το τέλος του έτους.

Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 37.1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και με 34.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Οι καταθέσεις πελατών αποτελούσαν το 75% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και το 81% του συνόλου των υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (αυξημένο κατά 4 ε.μ. από τις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Νέος δανεισμός 444 εκατ. στο δ’ τρίμηνο

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,217 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με €10,913 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και €10,856 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021, μειωμένα κατά 6% από την αρχή του έτους, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης του Project Helix 3.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε στην Κύπρο κατά το δ’ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε €444 εκατ. (σε σύγκριση με €489 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2022, €537 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2022 και €622 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2022), και ανήλθε σε €2,092 εκατ. για το έτος 2022 (σε σύγκριση με €1,792 εκατ. κατά το έτος 2021) αυξημένος κατά 17% σε ετήσια βάση, διατηρώντας παράλληλα αυστηρά κριτήρια δανεισμού. Η ετήσια αύξηση είναι λόγω αύξησης στα δάνεια σε όλους τους τομείς, με τη μεγαλύτερη αύξηση στον τομέα μεγάλων επιχειρήσεων. Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το δ’ τρίμηνο 2022 αποτελείτο από δάνεια σε επιχειρήσεις ύψους €234 εκατ., δάνεια ιδιωτών (λιανικής τραπεζικής) ύψους €165 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €122 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €44 εκατ. και δάνεια στον τομέα της ναυτιλίας και διεθνή εργασιών ύψους €1 εκατ.

ROTE στο 11,3%

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία η οποία υπολογίζεται με βάση τα ‘κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)’ ανέρχεται σε 11.3% για το έτος 2022, σε σύγκριση με 5.5% για το έτος 2021.

ΜΕΔ στο 4%

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ) μειώθηκαν κατά €607 εκατ., ή 60%, κατά το δ’ τρίμηνο 2022, σε σύγκριση με μείωση ύψους €150 εκατ. κατά το γ’ τρίμηνο 2022, σε €411 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (σε σύγκριση με €1,018 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και €1,343 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Η μείωση κατά το δ’ τρίμηνο 2022, οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση του Project Helix 3 ύψους €550 εκατ. και στις καθαρές οργανικές μειώσεις ΜΕΔ ύψους €57 εκατ. (εισροές ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ μείον εκροές ΜΕΔ βάσει ΕΑΤ). Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 4.0% του συνόλου των δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με 9.3% στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και 12.4% στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κόστος προσωπικού στα 190 εκατ.

Τα συνολικά έξοδα για το έτος 2022 ανήλθαν σε €381 εκατ. (σε σύγκριση με €383 εκατ. για το έτος 2021), μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων 50% αφορά το κόστος προσωπικού (€190 εκατ.), 40% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€153 εκατ.) και 10% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€38 εκατ.). Τα συνολικά έξοδα για το δ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €100 εκατ., σε σύγκριση με €91 εκατ. για το γ΄ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 9% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση κατά 25% σε τριμηνιαία βάση στα άλλα λειτουργικά έξοδα.

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €190 εκατ. για το έτος 2022, σε σύγκριση με €202 εκατ. για το έτος 2021, μειωμένο κατά 6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των Εθελούσιων Σχεδίων Αποχώρησης Προσωπικού τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά το 2022. Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €44 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο 2022, μειωμένο κατά 6% σε τριμηνιαία βάση κυρίως λόγω της εξοικονόμησης από την ολοκλήρωση του ΣΕΑ τον Ιούλιο 2022 που αντισταθμίστηκε εν μέρει από το αναθεωρημένο σύστημα βαθμίδων και αμοιβών και το μακροπρόθεσμο σχέδιο παροχής κινήτρων. Το ΣΕΑ οδήγησε στη μείωση του μόνιμου προσωπικού του Συγκροτήματος κατά 16%, με συνολικό κόστος ύψους €104 εκατ. εκ των οποίων €101 εκατ., αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το γ’ τρίμηνο 2022. Με την ολοκλήρωση του ΣΕΑ, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή 19% του κόστους προσωπικού με περίοδο απόσβεσης 2.7 έτη. Οι αναμενόμενες εξοικονομήσεις του ΣΕΑ αναμένεται να αντισταθμιστούν σε μερικώς από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης το 2023.

Κόστος προς έσοδα 49%

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το έτος 2022 ανήλθε σε 49%, σε σύγκριση με 60% για το έτος 2021. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το δ΄ τρίμηνο 2022 ανήλθε σε 38%, σε σύγκριση με 47% για το γ’ τρίμηνο 2022. Η τριμηνιαία μείωση κατά 9 ε.μ. οφείλεται στα υψηλότερα συνολικά έσοδα. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το 2023 αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 45% (mid-40s), με τη Διεύθυνση να παραμένει επικεντρωμένη στην αποδοτικότητα και τον περιορισμό των εξόδων σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον. Το Συγκρότημα στοχεύει σε διατήρηση του συνόλου των λειτουργικών εξόδων μεταξύ €350-360 εκατ. Τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να είναι υπό ανοδική πίεση το 2023 λόγω της συνέχισης της επένδυσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στο λειτουργικό μοντέλο του Συγκροτήματος καθώς και την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης το 2023. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το 2024, αναμένεται να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα του 2023.

Ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις

Το Project Helix 3 αναφέρεται στη συμφωνία στην οποία κατέληξε το Συγκρότημα τον Νοέμβριο 2021 με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την PIMCO, για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου με μεικτή λογιστική αξία ύψους €555 εκατ., (εκ των οποίων €551 εκατ. αφορούν ΜΕΔ), καθώς και ακινήτων με λογιστική αξία ύψους περίπου €88 εκατ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Το Project Helix 3 ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση