ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

«Χτίζουν» επίπεδα MREL οι τράπεζες

Πιο κοντά στους στόχους του 2025

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Το 2023 οι κυπριακές τράπεζες βγήκαν στις αγορές με εκδόσεις ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, με απώτερο στόχο να «χτίσουν» τα απαιτούμενα επίπεδα MREL που τους έχουν υποδείξει οι επόπτες για το τέλος του 2025. Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα βγήκαν στις αγορές για σκοπούς MREL, η μία την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023 και η άλλη στις 8 Μαρτίου 2023 αντίστοιχα. Αμφότερες πέτυχαν τους στόχους της έκδοσης, με υπερκάλυψη κιόλας των αναγκών τους, αποδεικνύοντας πως το 2023 είναι μία πολύ καλή χρονιά για τις τράπεζες. Και πώς να μην είναι, αφού τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν δώσει τρομερή ώθηση και έχουν δημιουργήσει γενικότερα κλίμα αισιοδοξίας για τη λειτουργία τους. Τα προηγούμενα χρόνια έκαναν μεν προεργασία, μειώνοντας το προσωπικό τους, βελτιστοποιώντας την πηγή των εσόδων τους, μειώνοντας καταστήματα και μειώνοντας δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά πλέον το κλίμα για τις τράπεζες έχει αλλάξει άρδην. Η επενδυτική κοινότητα εμπιστεύεται τις εκδόσεις τους και προσμετρούν το παρόν προφίλ τους ανάλογα. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για τις απαιτήσεις MREL διαφαίνεται με την παρούσα εικόνα ότι θα επιτευχθούν και θα τις βρει το τέλος του 2025 προετοιμασμένες σχετικά με τις αποφάσεις για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) που πρέπει να έχουν. Από τον Ιανουάριο 2016, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις της Οδηγίας για Ανάκαμψη και Εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (BRRD), η οποία απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα της Ε.Ε. και ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων να τηρούν την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων. Και τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να «υπακούσουν».

Το Ομόλογο της Τράπεζας Κύπρου εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και έπιασε ετήσιο σταθερό επιτόκιο ύψους 7,375%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά έως τις 25/7/2027.

Τα 350 εκατ. της BOC

Η Τράπεζα Κύπρου βγήκε επιτυχώς με έκδοση και τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 350 εκατ., την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της. Όπως ανακοινώθηκε επισήμως, το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και έπιασε ετήσιο σταθερό επιτόκιο ύψους 7,375%, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά μέχρι την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης στις 25 Ιουλίου 2027. Όπως ενημέρωσε η Τράπεζα, το ομόλογο λήγει στις 25 Ιουλίου 2028, ωστόσο η Τράπεζα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης κατά την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων) όπως ορίζονται στους όρους και προϋποθέσεις. Εάν το Ομόλογο δεν εξοφληθεί από την Τράπεζα κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, το επιτόκιο από την ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης θα είναι κυμαινόμενο, ίσο με 3 μηνών Euribor + 409,5 μονάδες βάσης, και θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο αναδρομικά. Σύμφωνα με την BOC, ο διακανονισμός του Ομολόγου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουλίου 2023 και το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Βάσει των αποτελεσμάτων, η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον από περισσότερους από 90 θεσμικούς επενδυτές, με το βιβλίο προσφορών να ανέρχεται μέχρι 950 εκατ. ευρώ και με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 37,5 μονάδες βάσης χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης. Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) συνεισφέροντας έτσι στις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας. Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL ratio) της Τράπεζας σε 24,26% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και σε 11,24% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος (Leverage Ratio Exposure, LRE), συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη της τελικής απαίτησης ύψους 24,35% των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και 5,91% του δείκτη μόχλευσης μέτρου συνολικού ανοίγματος, με την οποία η Τράπεζα πρέπει να συμμορφωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Τα 200 εκατ. της Ελληνικής

Tον Μάρτιο του 2023 η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση ομόλογο ύψους 200 εκατ. ευρώ μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN. Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική του αξία και φέρει σταθερό ετήσιο επιτόκιο ύψους 10,25%. Η ημερομηνία λήξης του Ομολόγου είναι η 14η Ιουνίου 2033, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική του αξία για περίοδο τριών μηνών αρχίζοντας από τις 14 Μαρτίου 2028 (10,25NC5,25). Ο διακανονισμός πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2023 και το Ομόλογο έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και καταχωρήθηκε στην Επίσημη Λίστα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το Φεβρουάριο του 2023 η Ελληνική Τράπεζα έλαβε ειδοποίηση από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ/SRB) για την τελική του απόφαση για τη δεσμευτική ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για τον Όμιλο. Αντίστοιχα, ο τελικός στόχος για απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ορίστηκε στο 24,38% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA), συν την συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος (CBR), ενώ ο τελικός στόχος για απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) του ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης (leverage ratio exposure, LRΕ) ορίζεται στο 5,91%. Και τα δύο πρέπει να επιτευχθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως σημειώνεται στα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας, δεν έχει κοινοποιηθεί στην Τράπεζα καμία απαίτηση μειωμένης εξασφάλισης MREL. Η Ελληνική πρέπει να συνεχίσει να πληροί ένα μέρος τόσο των απαιτήσεων MREL ίσο με 16,57% του TREA και 5,91% του δείκτη μόχλευσης (LRE) τα οποία τέθηκαν ως ενδιάμεσοι στόχοι στον προηγούμενο κύκλο του σχεδίου ανάκαμψης για την 1η Ιανουαρίου 2022. Όπως σημειώνει η Ελληνική, τα ίδια κεφάλαια που χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα για να πληρείται η συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας (CBR) δεν θα είναι επιλέξιμα για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL εκφρασμένων σε όρους σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο περιουσιακών στοιχείων. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας (CBR), στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ο ενδιάμεσος δεσμευτικός στόχος για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ανήλθε στο 19,95% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA).

Από την 1η Ιανουαρίου 2023, ο ενδιάμεσος δεσμευτικός στόχος για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ανήλθε στο 20,09% και ο τελικός στόχος στο 27,89% των συνολικών ποσών ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA). Πρέπει να επιτευχθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και αναμένεται να αυξηθούν τα συνολικά ποσά ανοιγμάτων μετά τις ανακοινώσεις της ΚΤΚ που αποφάσισε να αυξήσει το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) από 0% σε 0,5% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 30 Νοεμβρίου 2023 και σε 1% με ημερομηνία εφαρμογής από τις 2 Ιουνίου 2024, οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για τους τελικούς στόχους θα είναι 28,9%.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση