ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

ΚΕΔΙΠΕΣ: Τα καλά αποτελέσματα του 2019 θα επηρεαστούν το 2020

Μεσοπρόθεσμα, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων

Newsroom K

Οι ταμειακές εισροές του Δ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €121,2 εκ. για την ΚΕΔΙΠΕΣ, σημειώνοντας αύξηση 18,7% έναντι €102,1εκ. το προηγούμενο τρίμηνο και στο ψηλότερο τριμηνιαίο αποτέλεσμα από την έναρξη εργασιών. Ωστόσο, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας αναμένεται να επηρεαστούν ιδιαίτερα αρνητικά το 2020 λόγω των οικονομικών επιπτώσεων και μέτρων που λήφθηκαν για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, παρ’ όλες τις συνεχείς προσπάθειες της Διεύθυνσης της εταιρείας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019 για την ΚΕΔΙΠΕΣ, οι εισπράξεις από χορηγήσεις και ακίνητα ανήλθαν σε €111,6εκ. ή 1,4% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.767 δις στο τέλος του Γ’ Τριμήνου 2019.

Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι 31/12/2019 ανήλθαν σε €511,7εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €481,1εκ. ή 6,0% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051δις.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Δ’ Τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €33,6εκ. αυξημένες κατά 24% από το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της αύξησης στις δαπάνες διαχειριστή που συνδέετε με τις αυξημένες ταμειακές ροές.

Οι ταμειακές εκροές για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα €42,3εκ. το Δ’ τρίμηνο 2019 σε σχέση με €2,0εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, αφού τον Δεκέμβριο έγινε η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης.

Το Δ’ Τρίμηνο 2019 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αποπληρωμές κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €120εκ. Επίσης, τον Μάρτιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90εκ., και ως εκ τούτου το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά διαμορφώθηκε στα €210εκ.

Ακίνητα 140 εκατ.

Επιπρόσθετα, μέρος της κρατικής βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου €140εκ. Η μεταβίβαση θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.956εκ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2019 από €7.114εκ. το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση 2,2% λόγω εισπράξεων και διαγραφών. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών ανήλθε σε 5,6%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης τόκων, η απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 12,9%.

Οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira Asset Management Cyprus Ltd (ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €356,4,5εκ. το Δ’ Τρίμηνο 2019 έναντι €307,4εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.217,6εκ. ή 16,5% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 δις.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε €7.8674εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €169εκ., ακίνητη περιουσία €677εκ., και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €543εκ.

Σε διαβούλευση τα χρήματα για την Ελληνική

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, έχει υποβληθεί απαίτηση ύψους €65,8εκ. για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019. Η απαίτηση περιλαμβάνει κυρίως λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ενημερώσει την Ελληνική Τράπεζα ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την απαίτηση, οπότε οι δύο πλευρές καλούνται να διαβουλευτούν και να αποταθούν σε εξειδικευμένο οίκο που έχουν από κοινού διορίσει για επιβεβαίωση του ποσού της απαίτησης. Επίσης, στις 2 Ιανουαρίου 2020, ως προνοείται από το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει τη δεύτερη απαίτηση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η διαβούλευση για την πρώτη και δεύτερη απαίτηση είναι σε εξέλιξη. Μεσοπρόθεσμα, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ενδέχεται να επηρεάσουν τις απαιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2020

Τον Μάρτιο του 2020 έγινε αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90εκ., και όπως αναφέρεται και πιο πάνω, το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε μετρητά διαμορφώθηκε στα €210εκ.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε στις 19 Φεβρουαρίου 2020 τον διορισμό του κ. Μάριου Παπαδόπουλου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΚΕΔΙΠΕΣ. Ο διορισμός του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου τελεί υπό την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Μέχρι την τελική έγκριση του από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο κ. Μάριος Παπαδόπουλος έχει αναλάβει καθήκοντα Εκτελούντος Χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ σε συνεδρία του στις 15 Απριλίου 2020 ενέκρινε τον διορισμό του κ. Σοφοκλή Παραπάνου στη θέση του ανεξάρτητου μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά και τη σχετική έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεγράφη στις 24 Απριλίου 2020 η συμφωνία για την πώληση, από την ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management S.A., του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Altamira Asset Management (Cyprus) Limited. Η τιμή πώλησης συμφωνήθηκε στα €4.5 εκ. και έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ότι αυτή συνάδει με όρους αγοράς όπως προνοείται από τις πιο πάνω Δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνεται ότι για την ολοκλήρωση της πώλησης των μετοχών απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Τα αποτελέσματα του σχεδίου ΕΣΤΙΑ δεν θεωρούνται ικανοποιητικά παρόλες τις προσπάθειες της ΚΕΔΙΠΕΣ να προωθήσει το σχέδιο. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα:
- Έχουν υποβληθεί 2.687 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.248 λογαριασμούς και ποσό €743εκ.
- Οι πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις ανέρχονται στις 595 που αντιστοιχούν σε 727 λογαριασμούς και ποσό €150εκ.
- Στάλθηκαν ήδη μέσω της πλατφόρμας στο Υπουργείο Εργασίας 238 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 286 λογαριασμούς και ποσό €55εκ.

Η εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού από τα μέσα Μαρτίου έχει επιδράσει αρνητικά στην πρόοδο της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων λόγω και της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που έχουν καθηλώσει την εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα αναστολής δόσεων για περισσότερους από 4.300 λογαριασμούς για δάνεια ύψους €560εκ. μέχρι το τέλος του 2020 σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού διατάγματος. Επιπλέον, έχει αδρανοποιηθεί η αγορά ακινήτων με αποτέλεσμα να μειωθούν δραματικά οι πωλήσεις ακινήτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση