ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Το χρυσό πακέτο απολαβών των Ευρωβουλευτών

Μισθός 7.800 καθαρά, συντάξεις στα 63, μηνιαία 4.950 ευρώ για γραφείο στη χώρα τους, δωρεάν εισιτήρια, 28.000 ευρώ για βοηθούς

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Μεγάλες οι μάχες για τις 6 θέσεις που έχει η Κύπρος στο Ευρωκοινοβούλιο, αφού το πακέτο των απολαβών για τους Ευρωβουλευτές είναι «χρυσό». Ο μηνιαίος μισθός των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου ανέρχεται, πριν από την αφαίρεση του φόρου, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς, σε 10.075,18 ευρώ. Μετά από παρακρατήσεις, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ο καθαρός μισθός ενός Ευρωβουλευτή φτάνει τα 7.853,89 ευρώ.

Πέραν των 10.075 ευρώ μικτών απολαβών, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν αποζημιώσεις για την κάλυψη εξόδων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων της τάξης των 4.950 ευρώ σε μηνιαία βάση.

Αυτή η αποζημίωση αποσκοπεί στην κάλυψη εξόδων στο κράτος μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού. Η απoζημίωση μειώvεται κατά τo ήμισυ για τoυς βoυλευτές πoυ απoυσιάζoυv αδικαιoλόγητα στις μισές τoυλάχιστov ημέρες τωv συvόδωv. (από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο). Πρακτικά, τα 4.950 ευρώ σε μηνιαία βάση αφορούν την κάλυψη των εξόδων τους στα γραφεία που διατηρούν στα κράτη που προέρχονται και όχι για το γραφείο τους στις Βρυξέλλες, αφού αυτά τους δίδονται δωρεάν.

Ακόμα 4.886 ευρώ..αλλά ετησίως

Οι βουλευτές οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις (για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας). Εν προκειμένω, για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους οι βουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης καθώς και των συναφών εξόδων έως το ποσό των 4.886 ευρώ ετησίως. Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

350 ημερησίως για φαΐ αν έχει Ολομέλεια

Το Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ' αποκοπή αποζημίωση 350 ευρώ ανά ημέρα για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι βουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων, με την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν την παρουσία τους υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους που έχουν ανοιχτεί για το σκοπό αυτό. Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες. Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 175 ευρώ (πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών), ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά. Άρα, ανεβαίνει στα 525 ευρώ.

Δωρεάν και τα αεροπορικά

Οι περισσότερες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως οι σύνοδοι της Ολομέλειας και οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, διεξάγονται στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων που αγοράζουν οι βουλευτές για να παραστούν στις εν λόγω συνεδριάσεις επιστρέφεται σε αυτούς κατόπιν προσκομίσεως των σχετικών δικαιολογητικών έως την τιμή αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριμένης θέσης «Δ» ή παρόμοιας, την τιμή σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης ή σε κατ’ αποκοπή ποσό 0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο (με ανώτατο όριο τα 1000 χιλιόμετρα) για τα ταξίδια με αυτοκίνητο, επιπλέον των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που υπολογίζονται σε συνάρτηση με την απόσταση και τη διάρκεια της αποστολής και προορίζονται να καλύπτουν τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με το ταξίδι (για παράδειγμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, υπέρβαρο αποσκευών ή έξοδα κράτησης).

28.700 ευρώ μηνιαίως για βοηθούς

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι τους βοηθούς τους εντός των ορίων ενός συνολικού κονδυλίου που καθορίζεται από το Κοινοβούλιο και υπό τους όρους που καθορίζονται στο κεφάλαιο πέντε των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών.

Το 2024, το διαθέσιμο ανώτατο μηνιαίο ποσό ανέρχεται σε 28.696 ευρώ ανά βουλευτή. Το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στους βουλευτές αλλά χορηγείται ως μισθός στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση καθώς και στους οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών. Οι βουλευτές μπορούν να επικουρούνται από διάφορες κατηγορίες βοηθών. Οι διαπιστευμένοι βοηθοί, που προσλαμβάνονται στις Βρυξέλλες (ή στο Λουξεμβούργο/Στρασβούργο), εξαρτώνται άμεσα από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Οι βουλευτές μπορούν να προσλαμβάνουν τρεις διαπιστευμένους βοηθούς, και μάλιστα τέσσερεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον το 25% του συνολικού κονδυλίου για την βουλευτική επικουρία προορίζεται για τους διαπιστευμένους βοηθούς. Τοπικοί βοηθοί επικουρούν τους βουλευτές στο κράτος μέλος της εκλογής τους. Τις σχετικές συμβάσεις διαχειρίζεται εξουσιοδοτημένος εντολοδόχος πληρωμών που διασφαλίζει τη τήρηση των διατάξεων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και το φορολογικό καθεστώς. Οι συμβάσεις των τοπικών βοηθών αποτελούν είτε συμβάσεις εργασίας, είτε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Ασκούμενοι υπάλληλοι μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση είτε στους χώρους του Κοινοβουλίου, είτε στο κράτος μέλος της εκλογής του βουλευτή.

Το συνολικό κόστος για τους τοπικούς βοηθούς και τους ασκούμενους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κονδυλίου για τη βουλευτική επικουρία. Ωστόσο το κόστος μόνο για τους παρόχους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% αυτού του συνολικού κονδυλίου.

Σύνταξη στα 63

Βάσει του καθεστώτος, οι πρώην βουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ισούται με το 3,5 % του μισθού των βουλευτών για κάθε πλήρες έτος άσκησης μιας εντολής και το ένα δωδέκατο του ποσού αυτού για κάθε επιπλέον πλήρη μήνα θητείας, αλλά δεν υπερβαίνει το 70 % του συνολικού μισθού των βουλευτών του ΕΚ. Το κόστος αυτών των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Εκλογές 2024: Τελευταία Ενημέρωση