ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Και άλλη παράταση στον Περί Εταιρειών Νόμο

Η επιτροπή Εμπορίου θα λάβει σοβαρά υπόψη της τις εισηγήσεις του Δικηγορικού συλλόγου

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Παράταση άλλης μίας εβδομάδας θα λάβει το τροποποιητικό νομοσχέδιο σχετικά με τις νέες υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε μεγάλες εταιρείες να εκδίδουν ετήσια μη χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία δημοσιοποιούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές πληροφορίες.Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου έλαβε χθες την απόφαση στη συνεδρία να μελετήσει τα σχόλια και τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου  για το θέμα.

Όπως αναφέρει το έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου, η προτεινόμενη τροποποίηση επί του περί Εταιρειών Νόμου με το σχετικό νομοσχέδιο, είναι για ενσωμάτωση προνοιών της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ, για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. Τονίζεται, ότι με την τροποποίηση της Οδηγίας σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, είναι η ενίσχυση της ενσωμάτωσης της ιδέας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) σε δημόσιες εταιρείες και μεγάλους οργανισμούς με προσωπικό άνω των 500 ατόμων.

Σύμφωνα με τον δικηγορικό σύλλογο, η οδηγία έχει ως στόχο την ελάχιστη νομική υποχρέωση για συγκεκριμένες εταιρείες που απασχολούν πέραν των 500 εργαζομένων για την ετοιμασία μη χρηματοοικονομικής κατάστασης για μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες και τη διασαφήνιση για τον τρόπο υποβολής και παρουσίασης, εάν προκύπτουν ήδη υποχρεώσεις από άλλες νομοθεσίες. Απαραίτητος σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η ορθολογική ένταξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει αλλαγή στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω του συνδυασμού της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας με την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Σύλλογος, ως γενική ανησυχία επί του νομοσχεδίου, υπογραμμίζει τη λέξη «ελέγχου» που προκύπτει από το κείμενο του νομοσχεδίου Περί Εταιρειών Νόμος του 2017. Όπως αναφέρει, στο κείμενο έγινε επιλογή «ελέγχου» της νέας μη χρηματοοικονομικής κατάστασης που αποτελείται μόνο από γενικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο της οποίας ακόμη δεν υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ή κανονιστικό πλαίσιο από την Κομισιόν. Τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/95/ΕΕ ορίζει πως ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο στα πλαίσια του ετήσιου ελέγχου εξετάζει εάν έχει υποβληθεί κατάσταση που περιλαμβάνει τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καθώς δεν επιβάλλεται η κατάσταση να είναι μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, αλλά πρέπει να εκδίδεται όπως και στην περίπτωση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εντός του έτους.

Ωριμότητα αγοράς

Η οδηγία, όπως αναγράφει ο Δικηγορικός Σύλλογος στο έγγραφο, παρέχει στο κάθε κράτος μέλος τη δυνατότητα να αποφασίσει με βάση τις δικές του ιδιαίτερες συνθήκες και το επίπεδο ωριμότητας της αγοράς εάν θα ενσωματώσει την πρόνοια για έλεγχο της έκθεσης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών εξακρίβωσης.

Τονίζει, όμως, ότι μέχρι στιγμής η πλειοψηφία των κρατών – μελών που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία, δεν έχουν προχωρήσει σε υιοθέτηση του υποχρεωτικού ελέγχου της κατάστασης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είτε από ελεγκτές ή από ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών εξακρίβωσης, καθώς όπως υποστηρίζει, δημιουργούνται συνθήκες υποστήριξης συγκεκριμένου κλάδου υπηρεσιών αλλά και λόγω της πρώιμης φάσης στην οποία βρίσκεται η εφαρμογή της οδηγίας χωρίς ακόμη να έχει δοκιμαστεί.

Τέλος, ο Σύλλογος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η υποβολή τέτοιας υποχρέωσης για «έλεγχο» των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών χωρίς συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εμπειρία, καθώς και το επίπεδο διαχείρισης και ενσωμάτωσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στη στρατηγική των κυπριακών επιχειρήσεων είναι σε πρώιμο στάδιο και περιορισμένη, τονίζει ότι μπορεί να αποφέρει αντίθετα αποτελέσματα.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση