ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΕΚΕ, πυλώνας ανάπτυξης, ενδυνάμωσης προσωπικού, πρόσβασης στην κοινωνία

Το δίκτυο του CSI αποτελείται από 3.000 και πλέον οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο

ΤΟ CENTER FOR SOCIAL INNOVATION (CSI) συνεργάζεται στενά με τον επιχειρηματικό κόσμο, την κοινωνία των πολίτων, τους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς και τον δημόσιο τομέα, λειτουργώντας σαν γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ τους ενώ προωθεί λύσεις σε συστημικές προκλήσεις. Μέσα από την άμεση παρουσία του στην αγορά και την κοινωνία, εντοπίζει και αντιμετωπίζει συστημικές προκλήσεις, αναπτύσσοντας έξυπνες και βιώσιμες λύσεις σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι προτεινόμενες λύσεις αναπτύσσονται με γνώμονα το τοπικό οικοσύστημα και την πολιτιστική δυναμική του, καθώς και με την καταγραφή των αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Το δίκτυο του CSI αποτελείται από 3.000 και πλέον οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, δημόσιων υπηρεσιών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, με τους οποίους εφαρμόζει πάνω από 150 προγράμματα συνολικής αξίας πέραν των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε τομείς όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός οργανισμών, η χρήση της εικονικής πραγματικότητας και της τεχνητής νοημοσύνης για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ενδυνάμωση εκπαιδευτικών συστημάτων και φορέων, η περιβαλλοντική πολιτική στην αγορά και την κοινωνία, η ανάπτυξη και υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων, η ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ομάδων, η συμβουλευτική, η έρευνα και ανάπτυξη πολιτικών, εργαλείων και διαδικασιών για προώθηση της συμμετοχικότητας των πολιτών στην αγορά και την κοινωνία.

Για το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation - CSI), η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο δομικό στοιχείο στην ανάπτυξη και λειτουργεία του οργανισμού. Το CSI έχει ως πρωταρχικό του στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και ευρύτερα των κοινοτήτων όπου έχει πρόσβαση. Εστιαζόμενο σε συνεργασίες και συνέργειες με κοινωνικούς φορείς, συστηματικά και συστημικά έχει θετικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό ιστό, ενδυναμώνοντας και ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή όλων των πολίτων στα κοινά και στην αγορά. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν η διαδικασία της κοινωνικής καινοτομίας αξιοποιείται για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, την αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων και την ανάπτυξη λύσεων που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για άτομα και οργανισμούς.

Το CSI έχει μια ομάδα πέραν των 80 επαγγελματιών, με γραφεία σε Λευκωσία και Λεμεσό, και παροχή υπηρεσιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η ομάδα του οργανισμού εξειδικεύεται σε τομείς όπως η ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρήσεων, η ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού και της διοικητής επάρκειας οργανισμών, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνολογιών για ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην υποστήριξη εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικών φορέων, στον σχεδιασμό πολιτικών και πρακτικών για μια πιο συμπεριληπτική αγορά και κοινωνία.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ξεκινά στο CSI από το δικό του εργασιακό περιβάλλον. Με συνεχείς στοχευμένες δράσεις και με ανατροφοδότηση από την ίδια την ομάδα του, υποστηρίζει το προσωπικό του στους τομείς της ψυχικής και σωματικής υγείας, της επιβράβευσης κοινωνικών πρωτοβουλιών, τη δημιουργία ταμείου υποστήριξης προσωπικού, την έμπρακτη υποστήριξη της κατ’ επιλογής εξ αποστάσεως εργασίας, και την αδιάληπτη επαγγελματική και προσωπική στήριξη και ενδυνάμωση του κάθε μέλους της ομάδας του. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι μέρος της φιλοσοφίας και κουλτούρας του CSI και βασικός πυλώνας του στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης του. Οδηγούμενο από τον στόχο του και με σκοπό ένα συνεχές και τεκμηριωμένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις με άμεση επίδραση στις ευάλωτες ομάδες συμπολιτών μας και σε τομείς όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η προσβασιμότητα, το περιβάλλον και η εκπαίδευση. Ο Οργανισμός σε ετήσια βάση εφαρμόζει πέραν των 50 δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και υποστηρίζει άμεσα πέραν των 50.000 συνανθρώπων μας, μέσα από την παροχή υλικοτεχνικής και οικονομικής βοήθειας όπως και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων.

Για το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο και μέσο δημιουργίας υποστηρικτικών μηχανισμών για μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία και αγορά που θα είναι προς όφελος όλων των πολίτων, των επιχειρήσεων και των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Βασική αρχή του Οργανισμού είναι ότι ο κάθε πολίτης, μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την ενδυνάμωση και τη συλλογικότητα, μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και προόδου για κάθε κοινότητα και κάθε κοινωνία.

Ενδεικτικές Πρωτοβουλίες ΕΚΕ

• Schoolidarity - Παγκύπριο Δίκτυο Υποστήριξης Σχολείων. Με ένα δίκτυο πέραν των 450 σχολείων σε όλη την Κύπρο, το CSI επί καθημερινής βάσης υποστηρίζει μαθητές, εκπαιδευτικούς, σχολικό προσωπικό και γονείς, ώστε κάνεις να μη στερηθεί την πρόσβαση στο υπέρτατο αγαθό της γνώσης και της μάθησης. Μέσα από υλικοτεχνική και οικονομική βοήθεια όπως και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδυναμώνονται για μια ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή και συνεισφορά στην εκπαίδευση.

• Ετήσιες Εκστρατείες Καθαρισμού Παραλιών «Wish You Were Clean» Ο στόχος των Ετήσιων Εκστρατειών Καθαρισμού Παραλιών Wish You Were Clean δεν είναι μόνο η εξάλειψη των αποβλήτων από τις ακτές, αλλά και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της μείωσης της ρύπανσης σε θάλασσες κι ακτές. Παράλληλα, οι εκστρατείες καθαρισμών αλλά και η επιστημονική δράση της καταγραφής των αποβλήτων, είναι μια υπενθύμιση του τεράστιου προβλήματος των αποβλήτων πλαστικού (ιδιαίτερα εκείνου μιας χρήσης) στα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Για τον λόγο αυτό, οι εκστρατείες αποσκοπούν να προωθήσουν τον εθελοντισμό, την συλλογικότητα, τον σεβασμό προς την φύση αλλά και της χαράς που λαμβάνουμε όταν προσφέρουμε στο περιβάλλον. Οι εκστρατείες συνδιοργανώνονται με τις οργανώσεις Νεολαία Οικολόγων, Οικολογική Κίνηση Κύπρου, και το RESET-Research and Education in Social Empowerment and Transformation.

• Ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου για την Αναπηρία. Το Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται αφιλοκερδώς, έχει ως στόχο μέσα από τον ρεαλισμό και τη φαντασία, τις βιογραφίες και μυθοπλασία, ιστορίες για ανθρώπους που προσφέρει η 7η Τέχνη, να δοθεί η δική μας μάχη για να υπερβούμε τα κοινωνικά στεγανά της οποιασδήποτε αναπηρίας. Το Φεστιβάλ έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει όλους μας για τη δύναμη και τη δυναμική του κάθε ανθρώπου μέσα σε μια κοινωνία, αλλά και να ενδυναμώσει τα άτομα με αναπηρία προσφέροντάς τους μια πλήρως προσβάσιμη ευκαιρία έμπνευσης και δημιουργίας, όπως αυτή που προσφέρει ο κινηματογράφος.

• Δίκτυο Διαφορετικότητας και Ισότητας Κύπρου. Το CSI είναι το εθνικό σημείο επαφής και συντονιστής του Δικτύου της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο. Το Δίκτυο στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στους εργαζομένους μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας για τη διαφορετικότητα και της εφαρμογής πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς στον εργασιακό χώρο. Η Χάρτα προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες, ενθαρρύνοντας δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, εταιρείες, ιδρύματα και οποιονδήποτε άλλο τύπο οντότητας στην Κύπρο (στο εξής «Οργανώσεις») να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν διαφορετικές και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικές στο χώρο εργασίας, καθιστώντας το πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας στην εργασία. Μέλη του Δικτύου είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί από όλο το φάσμα της αγοράς. Αυτή τη στιγμή απαριθμεί 80 μέλη και η πρόσκληση είναι ανοικτή για όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να είναι μέλη.

• Υποστήριξη Πολιτιστικών και Αθλητικών Πρωτοβουλιών και Οργανισμών. Το CSI υποστηρίζει σε ετήσια βάση ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών και αθλητικών πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα όπως τα πρωταθλήματα καλαθόσφαιρας 3Χ3 σε γειτονιές, Parkhood - Ανθούπολη και το Kaimakli 3X3, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις οργανισμών υποστήριξης παιδιών από ευάλωτες ομάδες, το Hope for Children και Sistema Cyprus και την πρωτοβουλία Girls in STEM Academy για ενθάρρυνση κοριτσιών να γνωρίσουν τις επιστήμες. Τέλος, το CSI διοργανώνει σε ετήσια βάση Χριστουγεννιάτικο Χωριό κοινωνικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή μουσικών και χορευτικών σχημάτων από διάφορες ευάλωτες ομάδες, φιλοξενεί κοινωνικές επιχειρήσεις όπου προωθούν τα προϊόντα τους, ενώ παράλληλα ενημερώνει για θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, όπως το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.

Επικοινωνία
Website: www.csicy.com 
Email: info@csicy.com 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση