ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τι προνοούν τα νέα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου

Τρία στον αριθμό - Η Κυβέρνηση θα τα υποβάλει εκ νέου στη Βουλή τα ανανεωμένα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Κυβέρνηση θα υποβάλει εκ νέου στη Βουλή νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία.

Όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, εγκρίθηκε την Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σύμφωνα με σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο παρουσιάζει η «Κ», «στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, κατατέθηκαν το 2015 στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά νομοθετήματα που είχαν ετοιμαστεί και προωθηθεί από τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, ως τότε αρμόδιο πολιτικό προϊστάμενο για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, από κοινού με τον Υπουργό Οικονομικών, τα οποία τελικά καταψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων το 2016. Μετά την καταψήφιση των εν λόγω νομοθετημάτων, ακολούθησε κύκλος διαβουλεύσεων σε πολιτικό επίπεδο και στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών ανέλαβε την εκ νέου ετοιμασία των εν λόγω νομοθετημάτων. Συγκεκριμένα, ετοιμάστηκαν τα πιο κάτω νομοθετικά κείμενα».

Το πρώτο νομοσχέδιο

(α) Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019

Με το εν λόγω Νομοσχέδιο, προωθείται η εισαγωγή ρυθμίσεων για τα πιο κάτω:

(α) Δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της δημόσιας υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου και αποσκοπεί στην ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων. Τις θέσεις της κατηγορίας αυτής θα μπορούν να διεκδικούν δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν οπουδήποτε στη δημόσια υπηρεσία σε θέση στο αμέσως κατώτερο μισθοδοτικό επίπεδο, νοουμένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα από τα οικεία σχέδια υπηρεσίας ακαδημαϊκά / επαγγελματικά προσόντα και σχετική πείρα, όπως αυτά θα καταρτιστούν αμέσως μετά τη δημιουργία της νέας αυτής κατηγορίας. Σήμερα, οι επηρεαζόμενες θέσεις εντάσσονται στην κατηγορία των θέσεων «Προαγωγής» και μπορούν να τις διεκδικήσουν μόνο υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη θέση της ίδιας δομής θέσεων στο ίδιο Υπουργείο / Τμήμα.

(β) Ανάθεση στην ΕΔΥ της αρμοδιότητας παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημόσιων υπαλλήλων.

(γ) Εφαρμογή από την ΕΔΥ εσωτερικών ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες της προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων. Ειδικότερα, προβλέπεται η συμπλήρωση δομημένων εντύπων και η καταγραφή των αποτελεσμάτων της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την ΕΔΥ, όπως και η δυνατότητα κάθε υποψηφίου να έχει πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να χρειάζεται να ζητήσει γι’ αυτό άδεια του Δικαστηρίου.

(δ) Τροποποίηση του Πειθαρχικού Κώδικα με την εισαγωγή των πιο κάτω νέων ρυθμίσεων αναφορικά με το διορισμό ερευνώντων λειτουργών για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων δημοσίων υπαλλήλων:

(i) Καταρτισμός κατάλογου ερευνώντων λειτουργών σε κάθε Υπουργείο/Ανεξάρτητη Υπηρεσία, αποτελούμενου από 4 τουλάχιστον υπάλληλους διαφόρων επιπέδων που υπηρετούν σε θέση με μισθολογική κλίμακα Α8 και άνω του κυβερνητικού μισθολογίου που θα μπορούν να οριστούν ως ερευνώντες λειτουργοί για διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίοι θα τύχουν κατάλληλης εκπαίδευσης,

(ii) Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση μέχρι την κλίμακα Α13(ii) του κυβερνητικού μισθολογίου, ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον εν λόγω κατάλογο της οικείας αρμόδιας αρχής, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει ανώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό, πρακτικό ή εφαρμόσιμο, οπότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για υπαλλήλους που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii),

(iii) Για τη διερεύνηση των πειθαρχικών αδικημάτων υπαλλήλων που κατέχουν θέση ψηλότερη από την κλίμακα Α13(ii), ορίζεται ερευνών λειτουργός από τον κατάλογο άλλης αρμόδιας αρχής με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται ότι ο ερευνών λειτουργός δεν πρέπει να κατέχει κατώτερη θέση από τον υπό διερεύνηση υπάλληλο, εκτός αν πρόκειται για ερευνώντα λειτουργό που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ή στη Νομική Υπηρεσία.

Το δεύτερο νομοσχέδιο

(β) Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή Νόμος του 2019

3. Σκοπός του πιο πάνω Νομοσχεδίου, είναι η εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Συγκεκριμένα, για τις τρεις κατηγορίες των ανελικτικών θέσεων καθορίζονται τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και η βαρύτητα που αποτιμάται σε μονάδες για κάθε ένα από αυτά (άρθρα 4 – 6 του Νομοσχεδίου):

4. Σε ό,τι αφορά στα Εξεταστικά Κέντρα για την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, περιλαμβανομένων των θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, προβλέπεται ότι αυτά οργανώνονται από την ΕΔΥ ή από άλλους φορείς, περιλαμβανομένων φορέων του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους η ΕΔΥ αναθέτει τη διοργάνωση. Η αξιολόγηση των υποψηφίων στα Κέντρα αυτά θα έχει καθοριστική βαρύτητα αφού προβλέπεται ότι στην προφορική εξέταση ενώπιον της ΕΔΥ για την τελική επιλογή θα καλείται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας με βάση τα αποτελέσματα στο Εξεταστικό κέντρο. Για μεταβατική περίοδο ενός έτους, αντί αξιολόγησης σε Εξεταστικά Κέντρα, οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων διατμηματικής προαγωγής και θέσεων πρώτου διορισμού και προαγωγής, εξαιρουμένων των
θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων, για τις οποίες η αξιολόγηση σε Εξεταστικά Κέντρα θα αρχίσει από την ημερομηνία ισχύος του Νόμου (2021), οι υποψήφιοι θα υποβληθούν μόνο σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, ώστε να δοθεί χρόνος προετοιμασίας για λειτουργία του θεσμού των Εξεταστικών Κέντρων και στις υπόλοιπες θέσεις των κατηγοριών αυτών.

Το τρίτο νομοσχέδιο

(γ) Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2019

5. Οι νέοι Κανονισμοί, αποσκοπούν στην εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων:

(α) Αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση κριτήρια και αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων / δεξιοτήτων ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο, τα οποία καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα των προωθούμενων Κανονισμών.

(β) Κατάταξη των υπαλλήλων για σκοπούς αξιολόγησης στα εξής δύο ιεραρχικά επίπεδα:

(i) Ιεραρχικό επίπεδο 1: Αφορά το διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις με μισθολογικές κλίμακες Α13(ii) και άνω, για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι περιγραφική και η αξιολόγηση θα γίνεται μόνο για σκοπούς ανάπτυξης των υπαλλήλων και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς προαγωγής.

(ii) Ιεραρχικό Επίπεδο 2: Αφορά το προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και το προσωπικό με εποπτικά καθήκοντα σε θέσεις με μισθολογική κλίμακα κάτω από την κλίμακα Α13(ii), για το οποίο η βαθμολόγηση θα είναι αριθμητική και η αξιολόγηση θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για σκοπούς ανάπτυξης όσο και για σκοπούς προαγωγής, με διασύνδεση των διατάξεων των Κανονισμών με το Νομοσχέδιο (β) πιο πάνω που προβλέπει για τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

(γ) Ρυθμίσεις για εξέταση της ένστασης των υπαλλήλων επί της αξιολόγησής τους από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι διαφορετική από την ομάδα αξιολόγησης του υπαλλήλου και θα συστήνεται όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 14 των προωθούμενων Κανονισμών.

(δ) Εισαγωγή ρύθμισης για ανώνυμη, πάνω σε εθελοντική βάση, αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών Τμημάτων/Υπηρεσιών και Προϊσταμένων Ανεξάρτητων Υπηρεσιών) από τους υπαλλήλους τους όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 18 των προωθούμενων Κανονισμών.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X