ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΚΤΚ - Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2,5% το 2023

Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας

ΚΥΠΕ

Ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας για το 2022 αναμένεται να ανέλθει στο 5,8%, ενώ αναμένεται επιβράδυνση του ΑΕΠ στο 2,5% το 2023 και μεγέθυνση 3,1% κατά τα έτη 2024 και 2025, σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας.

Η ΚΤΚ στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του Δεκεμβρίου 2022 για τα κύρια μακροοικονομικά μεγέθη στην Κύπρο για τα έτη 2022-2025, που δημοσιοποίησε σήμερα, αναφέρει ότι η ανεργία το 2022 αναμένεται να καταγράψει μείωση στο 6,7% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με 7,5% το 2021. Ο πληθωρισμός (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΚΤ) προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά το 2022 στο 8,1% από 2,3% το 2021 και ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται να ανέλθει στο 5,0% το 2022, σε σχέση με 1,3% το 2021.

Όπως αναφέρεται, παρά τις συνεχιζόμενες επιδράσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τις επακόλουθες διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, η κυπριακή οικονομία έχει καταγράψει σημαντική μεγέθυνση 6% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, με τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου να αναμένονται εντονότερες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως η προς τα κάτω αναθεώρηση των προοπτικών για το εξωτερικό περιβάλλον, λόγω και των αναταράξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας, έχουν επηρεάσει δυσμενώς το καταναλωτικό και επιχειρηματικό κλίμα, με αποτέλεσμα η οικονομία στη ζώνη του ευρώ να αναμένεται να εισέλθει σε μία ήπια και βραχύβια ύφεση από το τέλος του 2022 μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2023, η οποία θα έχει αντίκτυπο και στην εγχώρια αγορά.

Προστίθεται πως οι αυξημένες τιμές ενέργειας αναμένεται να μειώσουν την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων η οποία σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, με αποτέλεσμα τον αρνητικό επηρεασμό της εγχώριας ζήτησης κατά το 2023, ενώ παρά τη συνεχιζόμενη μείωσή τους, οι διαταραχές στην αλυσίδα προσφοράς πρώτων υλών και αγαθών εξακολουθούν να επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα και να συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών, με τη σταδιακή διόρθωση των προαναφερθέντων διαταραχών να αναμένεται περί τα μέσα του 2023, σύμφωνα και με τις σχετικές υποθέσεις εργασίας του Ευρωσυστήματος. 

Η Κεντρική Τράπεζα σημειώνει πως ο ρυθμός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας για το 2022 αναμένεται να ανέλθει στο 5,8%, σε συνέχεια σημαντικής μεγέθυνσης 6,6% κατά το προηγούμενο έτος, με τη μεγέθυνση του ΑΕΠ να προέρχεται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση (επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση), αλλά και την ταχύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, παρά την αρνητική συνεισφορά από την πλευρά των καθαρών εξαγωγών.

Η προβλεπόμενη ανθεκτικότητα στην εγχώρια ζήτηση, συνεχίζει η ανακοίνωση, προέρχεται από τις υπό εξέλιξη επενδύσεις, την επαναλειτουργία της οικονομίας μετά την πάροδο της οξείας φάσης της πανδημίας, τη συνεχιζόμενη εισροή ξένων εταιρειών ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας και, εν μέρει, από τη στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης συνεπεία της αξιοποίησης αποταμιεύσεων.

Συμπληρώνεται πως η προς τα πάνω αναθεώρηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2022 σε σχέση με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2022 οφείλεται κυρίως στη συνεχιζόμενη θετική πορεία των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται κυρίως με τον τουρισμό και άλλων υπηρεσιών όπως της τεχνολογίας, ενώ αναμένεται επιβράδυνση του ΑΕΠ στο 2,5% το 2023 και μεγέθυνση 3,1% κατά τα έτη 2024 και 2025.

Η Τράπεζα αναφέρει επίσης πως δεν καταγράφεται ιδιαίτερη αναθεώρηση σε σχέση με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2022, γεγονός το οποίο οφείλεται στην ήδη υιοθετηθείσα προς τα κάτω αναθεώρηση των προοπτικών στο εξωτερικό περιβάλλον, δεδομένων και των αρνητικών επιπτώσεων του παρατεταμένου ρωσοουκρανικού πολέμου και της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, με τη συνεχιζόμενη εισροή ξένων εταιρειών για δραστηριοποίηση ή/και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο (international headquartering) να αντισταθμίζει τις αρχικά προβλεπόμενες μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις (scarring effects), κυρίως στον κύκλο εργασιών των τομέων των επαγγελματικών υπηρεσιών λόγω του πολέμου.

Ως προς τους επιμέρους δείκτες, η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει πως η ανεργία το 2022 αναμένεται να καταγράψει μείωση στο 6,7% του εργατικού δυναμικού σε σχέση με 7,5% το 2021, η οποία οφείλεται, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, στη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη στενότητα στην αγορά εργασίας και στον αναμενόμενο διαχειρίσιμο αντίκτυπο από τον πόλεμο όπως διαφαίνεται από τις πρόσφατες μηνιαίες έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στις προσδοκίες για την απασχόληση κατά τους επόμενους τρεις μήνες.

Προσθέτει πως τα επόμενα έτη προβλέπεται συνεχιζόμενη πτωτική πορεία, με την ανεργία να ανέρχεται στο 6,5% το 2023, στο 5,9% το 2024 και να πλησιάζει συνθήκες πλήρους απασχόλησης φθάνοντας στο 5,5% το 2025, συμπληρώνοντας πως η μη ουσιώδης αναθεώρηση σε σχέση με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2022, οφείλεται στην ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας για το τρέχον έτος που καταγράφεται από τα διαθέσιμα στοιχεία και το γεγονός ότι δεν έχει αναθεωρηθεί ουσιαστικά η πορεία του ΑΕΠ για το 2023 και εντεύθεν.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό (Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, ΕνΔΚΤ), αυτός προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά το 2022 στο 8,1% από 2,3% το 2021, με την προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την πρόβλεψη του Σεπτεμβρίου 2022 να οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές της ενέργειας και σε σχετικά μικρότερες από τις προβλεπόμενες πιέσεις στις τιμές ορισμένων υπηρεσιών, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές των τροφίμων.

Όπως και στις προηγούμενες προβλέψεις, συνεχίζει η ανακοίνωση, η σταδιακή εξομάλυνση των πληθωριστικών πιέσεων προβλέπεται την περίοδο 2023-2025, με τον πληθωρισμό να ανέρχεται στο 3,3%, στο 1,7% και στο 1,8%, αντίστοιχα, στα πλαίσια των μικρότερων μεν αλλά συνεχιζόμενων προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού και στην καταγραφείσα στενότητα στην αγορά εργασίας, και την επιβράδυνση του ΕνΔΤΚ τα επόμενα έτη να αντικατοπτρίζει επίσης την σταθερότητα των μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό (longer-term inflation expectations), ενώ η προς τα κάτω αναθεώρηση για τα έτη 2023 και 2024 οφείλεται, κυρίως, στις χαμηλότερες από τις αρχικά προβλεπόμενες τιμές της ενέργειας, σύμφωνα και με τις αναθεωρημένες προβλέψεις για την πορεία των τιμών πετρελαίου.

Ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας και των τροφίμων, αναμένεται να ανέλθει στο 5,0% το 2022, σε σχέση με 1,3% το 2021, προσθέτει η Κεντρική Τράπεζα, συμπληρώνοντας πως την περίοδο 2023-2025 προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,9%, στο 2,2% και 2,1%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ομαλοποίησης των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού σε συνάρτηση με τον αντίκτυπο στη ζήτηση από τις μέχρι τώρα αυξήσεις των επιτοκίων.

Σημειώνεται επίσης πως η μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση σε σχέση με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2022 οφείλεται στη σχετικά μικρότερη διάρκεια των προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού, συγκεκριμένα, στην αναμενόμενη πλήρη ομαλοποίηση στο μέσο αντί στο τέλος του 2023, καθώς και σε ελαφρώς μικρότερες από τις αναμενόμενες έμμεσες επιδράσεις από τις αυξημένες τιμές ενέργειας μέσω επιπτώσεων χρονικής υστέρησης (lagged effects) στις υποκατηγορίες του πληθωρισμού, όπως διαφάνηκε και στα πιο πρόσφατα στοιχεία των τιμών των υπηρεσιών.  

Σε σχέση με τις πιθανότητες για απόκλιση από το βασικό σενάριο των προβλέψεων, η Τράπεζα αναφέρει πως αυτές τείνουν να είναι ελαφρώς προς τα κάτω για το ΑΕΠ και ελαφρώς προς τα πάνω για τον πληθωρισμό την περίοδο 2023-2025, με τους κύριους καθοδικούς κινδύνους για το ΑΕΠ να σχετίζονται με την πιθανότητα δυσμενέστερων των αναμενόμενων προοπτικών σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον και μεγαλύτερων και/ή πιο επίμονων επιπτώσεων υστέρησης από αυξημένες τιμές ενέργειας.

Ταυτόχρονα, προσθέτει πως ανοδικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν υψηλότερες από τις προβλεπόμενες επιδόσεις στις εξαγωγές υπηρεσιών, ιδιαίτερα λόγω της συνεχιζόμενης εισροής ξένων εταιρειών στο νησί, ενώ σε σχέση με τον πληθωρισμό, οι ανοδικοί κίνδυνοι προέρχονται κυρίως από μεγαλύτερες και/ή πιο επίμονες επιπτώσεις υστέρησης από αυξημένες τιμές ενέργειας, με πιθανή ανατροφοδότηση τιμών-μισθών (wage-price spiral), συνυφασμένη με υψηλότερες μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό, να αποτελούν τον βασικότερο ανοδικό κίνδυνο για την περίοδο 2024-2025 ειδικότερα.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση