ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 13:35
 

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα επενδύσεων

Του Ανδρέα Ανδρέου

Του Ανδρέα Ανδρέου

Από τον περασμένο Φλεβάρη πέρασαν οι αλλαγές στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα μέσω του οποίου ξένοι υπήκοοι μπορούν να αιτηθούν την απόκτηση της Κυπριακής Ιθαγένειας. Κάποιες πρόνοιες μπαίνουν σε ισχύ από τις 15 Μαΐου και καλό είναι να τις περάσουμε έτσι στα γρήγορα για να τις θυμηθούμε.

Η πρώτη προσθήκη αφορά στην υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για προώθηση της δημιουργίας ενός οικοσυστήματος επιχειρηματικής καινοτομίας. Η υποχρέωση αυτή είναι δυνατό να αρθεί αν ο αιτών πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση ή σε πιστοποιημένη κοινωνική εταιρεία. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση στο πλαίσιο του κριτηρίου «Αγορά ή Σύσταση ή Συμμετοχή σε Κυπριακές Επιχειρήσεις και Εταιρείες», συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον το 20% του απαιτούμενου κόστους επένδυσης του αναφερόμενου κριτηρίου (δηλαδή €400.000) σε εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στον δευτερογενή τομέα της οικονομίας, ή σε έναν από τους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δεύτερη προσθήκη αφορά στην υποχρεωτική δωρεά ύψους €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης, με στόχο τη συμβολή του Προγράμματος στην ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, και συγκεκριμένα για σκοπούς υλοποίησης σχεδίων προσιτής κατοικίας, αλλά και υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων/ μέτρων.

Η τρίτη προσθήκη αφορά στη συμπερίληψη επενδύσεων στον τομέα της ναυτιλίας στις επιλέξιμες επενδύσεις, στη βάση συγκεκριμένων μετρήσιμων κριτηρίων που θα αφορούν στη συνεισφορά στην οικονομία, τα οποία θα καθοριστούν από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Η τέταρτη προσθήκη αφορά στη συμπερίληψη επενδύσεων σε Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) στις επιλέξιμες επενδύσεις, πέραν των επενδύσεων σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και δυνατότητα οι Οργανισμοί αυτοί να επενδύουν μέχρι €200.000 σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του ΧΑΚ. Καλές όλες οι πιο πάνω προσθήκες επειδή χαρίζουν μια ευρύτητα στο όφελος πέραν από έναν και μόνο τομέα.

Η πέμπτη προσθήκη αφορά στις περιπτώσεις οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος και θα επαναχρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του ίδιου Προγράμματος. Προστέθηκε η πρόνοια η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο αιτών έχει προβεί σε επενδύσεις σε οικιστική/ές μονάδα/ες στη βάση του κριτηρίου «Επενδύσεις σε Ακίνητα, Αναπτύξεις και Έργα Υποδομής», δεν απαιτείται να προβεί σε αγορά άλλης μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, εάν τουλάχιστον μία από αυτές τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον €500.000, νοουμένου ότι οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της ιδιόκτητης κατοικίας, ανέρχονται τουλάχιστον στα €2,5 εκατ. Η έκτη προσθήκη αφορά στην αύξηση της περιόδου διατήρησης των επενδύσεων από τρία σε πέντε χρόνια από την ημερομηνία πολιτογράφησης. Καλό μέτρο καθώς δεσμεύει τον επενδυτή για μεγαλύτερη περίοδο και μειώνει κάπως τις περιπτώσεις εκμετάλλευσης του μέτρου.

Η έβδομη προσθήκη δίνει το δικαίωμα στο άτομο που αιτείται πολιτογράφησης να αντικαταστήσει την επένδυση που έχει πραγματοποιήσει εντός της περιόδου των πέντε ετών, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσει εκ των προτέρων έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών. Καλό μέτρο επειδή μπορεί να υπάρξουν διάφοροι λόγοι γιατί να θέλει να πράξει κάτι τέτοιο. Η έβδομη τροποποίηση αφορά στην πλήρη κατάργηση της επένδυσης σε κρατικά ομόλογα ως αποδεκτής επένδυσης στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Το μέτρο ήταν ενδεχομένως αναγκαίο όταν ακόμα ήμασταν εκτός αγορών. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη. Επιπλέον των πιο πάνω, προτάθηκε η εισαγωγή των ακόλουθων μέτρων έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη λειτουργία, διαφάνεια και ασφάλεια του προγράμματος: Πρώτον, στις περιπτώσεις που η επένδυση αφορά στην αγορά ακινήτου ή ακινήτων όπως επίσης και στις περιπτώσεις της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας θα απαιτείται:

  1. Πολεοδομική άδεια, στις περιπτώσεις που προνοείται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
  1. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση υπό ανέγερση ακινήτου απαιτείται η διατήρηση ποσού αντίστοιχο με το 5% της αξίας σε ειδικό λογαριασμό ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου προς τον αγοραστή (Performance Bank Guarantee).
  1. Βεβαίωση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να είναι υποθηκευμένο ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής θα καταβάλουν στον δανειστή το ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).

Δεύτερο, ο αιτητής θα πρέπει να είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία να είναι σε ισχύ, για να μπορεί να υποβάλει αίτηση πολιτογράφησης.

Τρίτο, αν ο αιτητής έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση υπηκοότητας σε οποιονδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει απορριφθεί, δεν θα δικαιούται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Τέταρτον, ο αιτητής θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία για περίοδο έξι (6)μηνών τουλάχιστον, πριν την πολιτογράφηση ως Κύπριος πολίτης. Πέμπτο, για σκοπούς διαφάνειας και σωστής πληροφόρησης, θα ετοιμάζεται Ετήσια Έκθεση Εφαρμογή η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό των πολιτογραφήσεων, την εθνικότητα των αιτητών και τον τομέα στον οποίο έγιναν οι επενδύσεις. Τέλος, επαναβεβαιώθηκε η απαγόρευση της διαφήμισης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος σε δημόσιους χώρους και στο διαδίκτυο, με ιδιαίτερη αυστηρότητα σε ό,τι αφορά στην προβολή εικόνας του κυπριακού διαβατηρίου και των συμβόλων της Δημοκρατίας και της Ε.Ε. Όπως πρέπει να είναι φανερό, όλα τα σημεία αποτελούν βελτιώσεις σε σχέση με προηγουμένως. Αν μπορούσα να κάνω μια παρατήρηση, θα πρόσθετα τις βασικές αρχές των δικαιωμάτων των επενδυτών –και εν δυνάμει υπηκόων– στις περιπτώσεις που ο πωλητής αδυνατεί για τον άλφα ή βήτα λόγο να τους παραδώσει αυτά που αγόρασαν.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Ανδρέα Ανδρέου

Σχόλια αναγνωστών

Στο ψάξιμο συμμάχων για τις κυρώσεις

«Αρχίσαμε την επίρριψη ευθυνών στους άλλους. Η αντίσταση κάποιων μελών της Ε.Ε είναι δεδομένη, θα πρέπει ...»
Πέτρος Παπαστυλιανού  |  13:39

Πέντε μνηστήρες για αγορά ΜΕΔ 4 δισ.

«Γειά σου, Συμπλήρωμα της εποχής σε όλους σας, κάνουν το νέο έτος μετράνε και τα όνειρά σας γίνονται ...»
Martin Laura  |  12:51

Μάχη μέχρι την υστάτη για αλλαγές στο ψήφισμα

«Αντί να μεμψιμοιρούμε για την νέα εξέλιξη, θα μπορούσαμε να αδράξουμε την ευκαιρία και να υποβάλουμε ...»
YIANNOULIS  |  11:47

Ακιντζί: Στο Βερολίνο προέκυψε νέα ευκαιρία για λύση

«Λετε να ειναι τοσο βλακες οι ελληνοκυπριοι που θα παραδωσουν τα ενεργειακα κοιτασματα στους τουρκους ...»
Ντόμπρος Kελαήδης  |  23:33

Ανδρέας Ανδρέου: Τελευταία Ενημέρωση

Διαβάζουμε πως τα επιτόκια είναι στο χαμηλότερό τους επίπεδο στην οικονομική μας ιστορία και αυτό είναι 100% αληθές

Όταν το φθηνό δεν βοηθά

Αν μπορεί κάποιος να το ονομάσει «κόλπο», αυτό ήταν το γεγονός πως το ποσό που πλήρωνες για αγορά εισιτηρίου ήταν μη επιστρεπτέο ...
Του Ανδρέα Ανδρέου
X