ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σύγχρονη τεχνολογία και Νομική

*Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

Newsroom K

Σε έναν κόσμο όπου ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και πέρα από το μείζον ζήτημα της ανθρώπινης υγείας εν καιρώ της πανδημίας με τον COVID-19, υπάρχει ταυτόχρονα και η εύλογη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου για το πώς πολλές μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και νομικές διοικητικές οντότητες θα μπορούν να κρατηθούν «εν ζωή» και να συνεχίσουν να λειτουργούν ομαλά και εύρυθμα, λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων και των διευθυντών τους, συνεισφέροντας έτσι στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας του τόπου και την ομαλοποίηση του επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Σημαντική συμβολή για την πραγμάτωση των πιο πάνω θεωρείται η πρόσφατη τροποποίηση του Νόμου Περί των Αρχών του Διοικητικού Δικαίου, καθώς και η παλαιότερη τροποποίηση του Περί Εταιρειών Νόμου, που αναφέρονται στη δυνατότητα πραγματοποίησης των πιο πάνω εργασιών με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης.

Η συνεισφορά της σύγχρονης τεχνολογίας και της νομικής επιστήμης στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

Σύμφωνα με τον πρόσφατο Τροποποιητικό Νόμο Των Περί Των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου του 2020 εισάγεται με το Άρθρο 2 ο ακόλουθος νέος προσδιορισμός που καθορίζει επακριβώς τι σημαίνει ο όρος «Τηλεδιάσκεψη»: «Τηλεδιάσκεψη» σημαίνει την εξ αποστάσεως συνεδρία που λαμβάνει χώρα εξ αποστάσεως δηλαδή την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι καθένα από τα μέλη που λαμβάνει μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

Συνεπώς με την τροποποίηση του πιο πάνω νόμου καθίσταται σαφές ότι οι συνεδρίες των οργάνων των νομικών προσώπων που γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρούνται ως καθόλα νόμιμες και δεόντως συγκληθείσες και κάθε μέλος που συμμετέχει σε αυτές θεωρείται ότι παρίσταται αυτοπροσώπως και έχει δικαίωμα ψήφου.

Ο τροποποιητικός αυτός νόμος παρέχει επίσης την εξουσία στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών να εκδίδει διατάγματα για την ρύθμιση θεμάτων τεχνικής φύσεως για την ομαλή συμμετοχή των μελών των συλλογικών οργάνων, καθώς και για την ομαλή ηλεκτρονική αξιοπιστία και ηλεκτρονική ενεργοποίηση του συστήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η τήρηση των σχετικών διατάξεων του νόμου με τρόπο ασφαλή.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι οι διατάξεις του πιο πάνω Τροποποιητικού Νόμου εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από άλλες σχετικές πρόνοιες οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας βρίσκεται σε ισχύ κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Ανάλογες διατάξεις αναφορικά με την δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων των διοικητικών συμβούλων καθώς και των γενικών συνελεύσεων των μετόχων έχουν ήδη περιληφθεί και στον Περί Εταιρειών Νόμο με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο Καταστατικό της εταιρείας, ότι οποιεσδήποτε συνεδρίες των διοικητικών συμβούλων ή των μετόχων δύνανται να πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως παρόντα στη συνεδρίαση των συμβούλων.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι συνεδρίες θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα σχετικά πρακτικά.

Επίσης ανάλογες διατάξεις έχουν προστεθεί και για δημόσιες εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά (public non listed companies) όπου και πάλι εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της εταιρείας, οποιαδήποτε συνεδρία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή οποιαδήποτε γενική συνέλευση δημόσιας εταιρείας περιλαμβανομένης και εταιρείας μη εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά, δύναται να πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα με τα οποία πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν μπορούν παράλληλα να ακούουν και να ακούονται από όλα τα άλλα πρόσωπα, που συμμετέχουν σε αυτήν και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν με τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας και για κάθε άλλο σκοπό ως παρόντα στη γενική συνέλευση.

Επίσης, νοείται ότι και στην πιο πάνω περίπτωση οι συνεδρίες θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκεί όπου ευρίσκεται το πρόσωπο το οποίο τήρησε τα σχετικά πρακτικά.

Ήδη στην πράξη όλες οι εταιρείες έχουν προνοήσει και ήδη έχουν ενσωματώσει τις πιο πάνω σχετικές πρόνοιες του Νόμου στα καταστατικά τους έγγραφα, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των δραστηριοτήτων τους και την αποτελεσματική λήψη των αποφάσεών τους όπου απαιτεί η αναγκαιότητα για την εφαρμογή ενός ευέλικτου και σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις μέρες αυτές, ένεκα της πρωτόγνωρης κατάστασης με την πανδημία του COVID-19, την καθιστά, όπως έχουμε αναφέρει, ως ένα εξαιρετικά επίκαιρο και ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για την ομαλή διεκπεραίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τόπο μας.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι ήδη το νομοθετικό όργανο της Πολιτείας, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μελετά την τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας έτσι ώστε να καταστεί δυνατή και η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Κοινοβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, πράγμα το οποίο, παρά τις όποιες πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής, είναι νομικά εφικτό, αφού οι υφιστάμενες σχετικές διατάξεις του Συντάγματος που διέπουν τη δημόσια διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εργασιών δεν περιλαμβάνονται στις θεμελιώδεις διατάξεις και συνεπώς μπορούν να τροποποιηθούν με την ανάλογη αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών.

Είναι κατά τη γνώμη μου η ευκαιρία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέσα από την όλη κρίση που βιώνει σήμερα ο τόπος μας ταυτόχρονα με τον υπόλοιπο πλανήτη να θέσουμε σε καθημερινή χρήση στην πράξη όλα τα πιο πάνω εργαλεία που παρέχονται από τον εκσυγχρονισμό των πιο πάνω νομοθετημάτων, καθώς και να προβούμε σε ακόμα πιο καινοτόμες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν το κράτος να καταστεί πραγματικά ένα σύγχρονο και ευέλικτο κράτος δικαίου με τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων φορέων, της δικαστικής και της νομοθετικής εξουσίας, καθώς και των οργανωμένων επιχειρηματικών φορέων και κοινωνικών εταίρων.

*Η κα Μαρίνα Χριστοδουλίδου είναι δικηγόρος.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση

X