ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Η απάντηση στο άρθρο 4

Γράφει ο Γεώργιος Αρέστη*

Διάβασα στην Καθημερινή της περασμένης Κυριακής άρθρο κάποιου κυρίου Χριστοφόρου ο οποίος σχολίαζε την συνέντευξη μου στην εφημερίδα Καθημερινή. Δεν επιθυμώ να σχολιάσω τα γραφόμενα του εκτός ενός σημείου. Διερωτάται που στηρίζω τη θέση μου ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει από το νόμο και το Σύνταγμα την εξουσία να διορίζει μέλη των συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ημικρατικών Οργανισμών) πρόσωπα τα οποία να μπορούν να προωθούν το πρόγραμμά του και γενικά την πολιτική της εκτελεστικής εξουσίας. Η απάντηση στην απορία του ευρίσκεσαι στο άρθρο 4 και ιδιαίτερα στην παράγραφο (δ) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου νόμου (αρ 149/1988) το οποίο για να διευκολύνω τον κύριο Χριστοφόρου παραθέτω ολόκληρο πιο κάτω χωρίς αλλά σχόλια.

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των καθορισμένων νόμων

(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου, θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του καθενός από τα καθορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θα υπερβαίνει τους τριάντα μήνες:

Νοείται ότι δεν είναι δυνατός ο διορισμός οποιουδήποτε προσώπου στη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εάν το πρόσωπο αυτό έχει προηγουμένως διοριστεί για δύο θητείες, συνεχόμενες ή μη, σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω θέσεις οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εκτός αν η προηγούμενη συνολική θητεία του δεν υπερβαίνει τους εξήντα (60) μήνες και δεν έχει μεσολαβήσει ιδιόγραφη παραίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του άρθρου 4, εντός περιόδου τριών (3) μηνών πριν τη λήξη της θητείας του:

Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της πιο πάνω επιφύλαξης δύναται να διοριστεί για ακόμα δύο θητείες σε διοικητικό συμβούλιο ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο δεν είχε υπηρετήσει στο παρελθόν και νοουμένου ότι έχει μεσολαβήσει περίοδος εξήντα (60) μηνών από τη λήξη της αμέσως προηγούμενης θητείας του.

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του έχει εξουσία οποτεδήποτε να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν με βάση τους καθορισμένους νόμους.

(γ) Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα διοικητικά συμβούλια που λειτουργούν με βάση τους καθορισμένους νόμους έχει το δικαίωμα να υποβάλλει οποτεδήποτε ιδιόγραφη παραίτηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

(δ) Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την άσκηση της εκτελεστικής του εξουσίας δυνάμει του Άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, το συντονισμό και την εποπτεία πασών των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να τερματίζει το διορισμό του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου οποιουδήποτε από τα ορισμένα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στην περίπτωση των προέδρων, αντιπροέδρων και μελών των διοικητικών συμβουλίων που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2013.

*Ο κ. Γεώργιος Αρέστη είναι Πρόεδρος γνωμοδοτικού συμβουλίου

 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Προσωπικότητες στην ''Κ'': Τελευταία Ενημέρωση